PureBallast
.
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem
 

Välj rätt barlastvattenlösning

Ditt val av barlastvattenlösning är viktigt. Det måste passa perfekt i ditt fartyg för att säkerställa smidig drift och osviklig överensstämmelse med miljölagstiftningen. Med Alfa Laval PureBallast 3 kan du vara säker på både och.

Jämföra UV och elektroklorering (EC)

Ditt val av barlastvattenreningsteknik har viktiga konsekvenser för din sinnesfrid och din ekonomi.

Besluta mellan ledande tekniker

UV-behandling och elektroklorering (EC) är de viktigaste metoderna för barlastvattenrening. Ursprungligen betraktades UV-tekniker såsom PureBallast enklare och bättre för mindre barlastvattenflöden, medan elektroklorering ansågs vara mer praktiskt för större flöden. Detta förändras emellertid snabbt.

Idag liknar UV och elektroklorering varandra när det gäller kapacitet, format och strömförbrukning, vilket ställer andra faktorer i förgrunden. Elektroklorering innebär hälsorisker, säkerhetsproblem, pågående förbrukningskostnader och ofta dolda CAPEX-kostnader, som alla kan rubba jämnvikten till UV:s fördel.

Vår vitbok “Jämföra UV och elektroklorering: Uppnå sinnesro och ekonomi vid barlastvattenrening” granskar dessa frågor på djupet. Läs den för att se hur ditt val påverkar dig - både på kort och lång sikt.

Hämta vitboken

Att välja en barlastvattenlösning

Det finns 11 viktiga problem att utforska när man tittar på barlastvattenlösningar. Följande urvalsguide kan vara till hjälp. Det finns ett antal tekniker för barlastvattenrening. Det är vanligt att välja UV-behandling, men även UV-baserade system skiljer sig väsentligt.

SEA webinar - 640x360

Lagstiftning för barlastvattenrening

Efterlängtade regler för barlastvattenrening träder nu i kraft. IMO:s barlastvattenkonvention (BWM) har ratificerats och lagstiftning från USA:s kustbevakning (USCG) har redan trätt i kraft. Med ett decennium av erfarenhet har Alfa Laval kunskapen att hjälpa dig navigera genom de regler som påverkar ditt fartyg.

ship-hull-in-water

IMO BWM-konventionen

BWM-konventionen antogs 2004 och är officiellt känd som den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygets barlastvatten och sediment. Trots att den tog många år att ratificera, skapade dess introduktion utvecklingen av dagens utbud av behandlingssystem.

Sedan ratificeringen i september 2016 har BWM-konventionen gjort barlastvattenrening en viktig fråga över hela världen. Nyproduktioner kommer att kräva typgodkända behandlingssystem från och med september 2017, medan befintliga fartyg kommer att behöva få dem eftermonterade med sin första förnyande besiktning av fartyget efter det datumet. Huvudsakligen måste alla fartyg installera ett behandlingssystem inom en period på cirka fem år.

Eftersom BWM-konventionen upprättades när mindre var känt om de kontrollmekanismer som behövs vid barlastvattenrening har IMO typgodkännandecertifikat utvecklats över tiden. Certifikat som utfärdas efter 2014 ger mer detaljer om systemets driftsbegränsningar, såsom salthalt, temperatur och UV-transmittansnivåer. Alla certifikat som utfärdats före detta datum bör granskas kritiskt och uppdateras till den senaste versionen av certifikatet bör alltid sökas.

Idag tolkas BWM-konventionen på ett mer eller mindre enhetligt sätt av globala tredjeparts testorgan, som strävar efter att säkerställa en hög grad av insyn i alla testprocedurer.

USCG Ballast Water Discharge Standard

USCG Ballast Water Charge Standard, det mest anmärkningsvärda bland de många nationella reglerna för barlastvattenrening, har varit i kraft sedan juni 2012. Från och med december 2013 måste alla nya fartyg som vill barlastlänsa i amerikanska vatten uppfylla kraven på befintliga fartyg som därpå följande. Under en inledande period har vissa IMO-godkända system godkänts för användning i amerikanska vatten som alternativa hanteringssystem (AMS). På grund av tillgången på behandlingssystem med typgodkännande av USCG får emellertid IMO-system som installerats efter den 7 mars 2017 inte längre AMS-godkännande.

System som lämnas in för typgodkännande hos USCG måste för närvarande testas enligt CMFDA/FDA-metod. Systemen måste vara väl utvecklade när testningen utförs och testen ska utföras av en oberoende tredje part. Denna grad av insyn ger ökad trovärdighet till testresultaten. Dessutom finns det mer specifika krav på övervakning av driftsparametrar under USCGs tester.

Hittills har endast en handfull barlastvattenlösningar fått typgodkännande från USCG, inklusive PureBallast 3. Framtida godkännande av testmetoden MPN, vilken är mer lämplig för UV-baserade system som PureBallast 3, skulle fortsättningsvis tillåta användning av vissa system godkända som AMS idag.