PureBallast
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem

De 11 punkterna nedan är viktiga frågor som bör diskuteras med en leverantör. För mer detaljerad information om överväganden vid val av ett behandlingssystem, se Alfa Lavals omfattande resurser för hantering av barlastvatten.

1. Är systemtypen godkänd av både IMO och amerikanska kustbevakningen?

IMO:s barlastvattenkonvention (BWM), som nu har ratificerats är den viktigaste internationella riktlinjen för barlastvattenlösningar. Överensstämmelse med BWM-konventionen är ett måste.

Dessutom är det viktigt att leta efter ett relativt nytt IMO-typgodkännandecertifikat. Utvärderingen av system har utvecklats sedan BWM-konventionen antogs år 2004. Certifikat utfärdade av auktoriserade organ från tredje part ger nu mer information om testning samt information om systemets driftsbegränsningar.

Dessutom har flera nationella och regionala bestämmelser införts, framför allt amerikanska kustbevakningens (USCG) Ballast Water Discharge Standard. För att kunna barlastlänsa i amerikanska vatten måste ett fartygs barlastvattenlösning vara typgodkänt av USCG eller ett AMS-godkänt system kan användas i upp till fem år från fartygets efterlevnadsdatum (antingen original eller förlängt). Om AMS-driften uppfyller ett fartygs operativa behov, medan typgodkännandet inte gör det (t.ex. 72 timmars hålltid är en begränsning), kan AMS användas (dvs systemet kan användas i IMO-läge)

Överensstämmelse med USCG-lagstiftningen är viktigt även för fartyg som inte påverkas direkt av den, eftersom den påverkar deras potentiella återförsäljningsvärde. Om ett fartygs barlastvattenlösning inte har ett USCG-godkännande kommer det att vara svårt att sälja det till en köpare som vill arbeta med denna nyckelmarknad.

Vid granskning av både IMO- och USCG-typgodkännanden är det viktigt att titta på certifikat som har utfärdas av en auktoriserad tredje part. Detta kommer att säkerställa en större validitet och öppenhet. (Se fråga 2).

2. Har vatten med naturligt förekommande organismer använts vid certifiering?

Det är viktigt att ett typgodkännandecertifikat utfärdas av en auktoriserad tredje part för att säkerställa en kontrollerad testmiljö och realistiska testförhållanden. Utan öppenhet från tredje part kan dörren öppnas för tekniska genvägar.

Organismer som lever nära vattenytan är till exempel mer motståndskraftiga mot UV-ljus och behandlas därför bäst med UV-lampor med medelstort tryck. Genom att använda en enhetlig blandning av utvalda och odlade organismer kan dessa svåra organismer enkelt tas bort från ekvationen. I den verkliga världen är emellertid vatten inte reglerat och organismerna är både starkare och mer varierade.

Seriösa leverantörer som förstår de verkliga konsekvenserna av bristande överensstämmelse, väljer robust UV-teknik, söker öppenhet från tredje part och påfrestar proaktivt sina system. Naturligt vatten med icke-odlade organismer som havsborstmaskar, hjuldjur och räkor bör användas, helst tillsammans med svårigheter som algblomningar.

3. Är systemet specialkonstruerat för marin användning?

Överraskande nog har de flesta barlastvattenlösningar sina rötter i dricksvattenbehandling på land. Deras teknik har därmed snarare anpassats till den marina miljön, än utvecklats för den.

Till skillnad från landbaserade UV-behandlingssystem, som föregås av andra rengöringsprocesser står barlastvattenlösningar inför svåra organismer, oregelbunden vattenkvalitet, högre temperaturer och långa stillestånd med saltvatten i dem. Ett system som är särskilt utformat för marina förhållanden kommer att vara bättre utrustat för denna typ av utmaningar.

4. Kommer systemets huvudkomponenter att motstå korrosion i havsvatten?

Huvudkomponenterna i många barlastvattenlösningar tillverkas av lägre kvalitet, till exempel 316L stål. 316L är ett vanligt verkstadsmaterial och korroderar även i kontakt med havsvatten. En UV-behandlingsreaktor som är fylld med havsvatten under hela behandlingsprocessen kan korrodera på så lite som fem år om den är tillverkad av 316L stål vilket medför en dyr ersättning.

Om den är byggd med ett material såsom 254 SMO eller AL6XN super austenitiskt rostfritt stål, som effektivt motstår havsvattenkorrosion, kan ett behandlingssystems huvudkomponenter förväntas vara mycket längre. UV-reaktorer av AL6-XN kan till exempel vara i upp till 20 år eller mer.

5. Har systemet maximalt utnyttjat UV-ljuset?

En del av att göra UV-behandlingen biologiskt effektiv och energieffektiv är att säkerställa att allt UV-ljus från lamporna faktiskt når organismerna man vill åt. Reaktorns interna konstruktion ska säkerställa en hög och jämn fördelning av UV-ljuset samt hög turbulens i vattnet som passerar genom det. Detta säkerställer att alla organismer får en koncentrerad dos.

Vatten med låg klarhet, där UV-transmittansen är lägre, kräver ännu starkare åtgärder. Användningen av specialkonstruerade lamphylsor av syntetisk kvarts kommer att stödja överföringen av ett bredare våglängdsspektrum och ge mer UV-ljus för desinfektion. (Se fråga 6).

6.Ger ditt system effektiv strömhantering?

Energihantering är delvis en fråga om energieffektivitet. För att säkerställa överensstämmelse använder naturligtvis barlastvattenlösningar minsta möjliga energi.

Energihantering handlar emellertid även om biologisk desinfektionsprestanda. Även om systemet ska fungera effektivt, bör det också ha en betydande mängd energi i reserv. Detta gör det möjligt att öka inför de svåraste scenarierna, t.ex. vatten med extremt låg UV-transmittans (se fråga 5).

Utan ökningsmöjligheter kan ett system kompromettera fartygsoperationer i svåra vatten. I bästa fall kan det sänka barlastoperationen genom att väsentligen minska barlastvattnets flödeshastighet. I värsta fall kan det förhindra inträde i dessa vatten.

7.Har systemet en automatisk CIP-cykel?

Utan någon form av rengöring kommer avsättningar av kalciumkarbonat och metalljoner att byggas upp på UV-lampornas kvartshylsor i en barlastvattenlösning. Detta kommer att försämra behandlingen, eftersom det kommer att passera igenom mindre UV-ljus som produceras av lamporna.

Mekanisk torkning är ett alternativ till CIP, men torkare är inte effektiva mot uppbyggnad av metalljoner som måste avlägsnas med en vätska med låg pH-halt. De rengör inte heller UV-sensorn i reaktorn som mäter UV-transmittansen. Om sensorn är smutsig kan systemet använda mer ström än vad som är nödvändigt eller på annat sätt var dåligt kontrollerad.

Varje form av mekanisk rengöring - inklusive manuell rengöring - kommer även att leda till repor på hylsorna. Så småningom kommer dessa också att försämra behandlingsprestandan.

Enkelt uttryckt har tester visat att CIP har en viktig roll för att bibehålla biologisk desinfektionsprestanda för en barlastvattenlösning. I ett UV-baserat system är effekterna märkbara efter en enda rengöringsoperation.

Utan ökningsmöjligheter kan ett system kompromettera fartygsoperationer i svåra vatten. I bästa fall kan det sänka barlastoperationen genom att väsentligen minska barlastvattnets flödeshastighet. I värsta fall kan det förhindra inträde i dessa vatten.

8. Finns omfattande övervakning och hårdkodade säkerhetsfunktioner?

Säkerheten är viktigast ombord. Detta är en anledning till att välja en UV-baserat barlastvattenlösning, snarare än en som är beroende av kemikalier. Även ett UV-behandlingssystem måste emellertid skapas med säkerhet i åtanke.

Övervakning av alla huvudkomponenter är ett måste. Till exempel bör positionen för alla ventiler anges via feedback. Själva reaktorn ska ha både temperatur- och nivågivare (helst i dubbla inställningar) och det bör finnas en hårdkodad avstängningsfunktion vid överhettning eller låg vattennivå. Den senare kan förhindra allvarlig skada på utrustningen vid fel.

9. Är systemet automatiskt och enkelt för en operatör att förstå?

Även om antalet och komplexiteten hos inbyggda system ökar, ökar inte tillgänglig tid och övergripande kompetens hos besättningar. Detta gör att den automatiska driften är väsentlig för alla barlastvattenlösningar. Start och stopp med en knapp, utan manuellt ingrepp under drift, är idealiskt.

Ett grafiskt användargränssnitt, snarare än ett textbaserat gränssnitt, kan ge en tydligare överblick som underlättar för rätt beslutsfattning och användning av internationella besättningar. För maximal överblick och flexibilitet bör styrsystemet kunna införlivas i fartygets integrerade styrsystem.

10. Har systemleverantören visat kapacitet?

Som med alla större installationer är leverantörens förmåga att leverera i tid mycket viktig för att undvika extra kostnader. Att installera en barlastvattenlösning är ett särskilt komplext åtagande, särskilt när den görs som en eftermontering. Ofta är flera parter inblandade, vilket innebär att leverantören måste kunna arbeta med många partners och ha en stark projektledning vid behov.

Dessa möjligheter är ännu viktigare nu när BWM-konventionen har ratificerats. Eftersom alla fartyg kommer att behöva en barlastvattenlösning inom några år, kommer tusentals fartyg att konkurrera om de få resurser som finns.

Många leverantörer har hittills endast levererat några få system och har därmed ingen produktionsstyrka för att öka under de närmaste åren. Andra saknar praktisk erfarenhet för att säkerställa en smidig installation med de många berörda parterna. För att säkerställa ett kompatibelt system i tid är det viktigt att titta noga på leverantörens installationer med positiv bakgrund.

11. Har systemet ett starkt globalt serviceutbud?

Valet av en barlastvattenlösning har långsiktiga konsekvenser, eftersom utrustningen är avsedd för att hålla hela fartygets livslängd. Det finns inte bara behov för delar, utan även för kompetens att optimera systemet under många års drift.

Att ha lätt tillgång till stöd kommer att göra en positiv skillnad när det gäller sinnesro och livscykelkostnad. Att inte ha det kan däremot påverka fartygets förmåga att överensstämma om det inte går att arrangera service i tid. Det är avgörande att välja en leverantör med ett globalt servicenätverk och leverantören bör helst ha ett välutvecklat serviceutbud speciellt för barlastvattenrening.

Om fartyget säljs på vägen kan ett system från en erkänd leverantör med globalt stöd också påverka försäljningspriset och antalet potentiella köpare positivt.