Nästa generations livsmedel

Alfa Laval arbetar inom alla livsmedelsbranscher och samarbetar med kunderna för att ha möjligheten att införa nya livsmedelsproduktionsprocesser, för att möta kraven på minimerad miljöpåverkan av livsmedelsbearbetning i framtiden

Vårt utbud av livsmedelsklassade lösningar gör det möjligt för både etablerade livsmedelsproducenter och nystartade företag att säkerställa efterlevnad av livsmedelssäkerhetsföreskrifter och introducera lönsamma nya livsmedelsprodukter på marknaden. 

Nästa generations livsmedel täcker en rad livsmedel som produceras på olika sätt. Odlat kött, livsmedel som härrör från jäsning och nya sorters växtbaserade proteiner och livsmedelsingredienser är fokuspunkterna i Alfa Lavals engagemang inom området för nästa generations livsmedel. 

film image1

Från gård till bord - eller?

En viktig aspekt av värdekedjan för nästa generations livsmedel är att rollen för jordbrukssektorn antingen minskar drastiskt eller tas helt bort från ekvationen:

next gen info

Den stora matomvandlingen 

Utvecklingen av livsmedelsproduktionen präglas av oro över effekterna på utsläpp, markanvändning, vattenuttag och biologisk mångfald. 

Idag förbrukar jordbrukssektorn 70 procent av allt uttaget sötvatten, medan världens livsmedelsproduktion står för nästan en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser. Jordbrukssektorn tros också ha störst inverkan på biologisk mångfald, markförstöring, sötvattenresurser och avskogning globalt.  

På mindre än en generation måste vi producera upp till 70 procent mer mat till en växande befolkning – och inte vilken mat som helst. Efterfrågan ökar på hälsosammare och mer näringsrik mat. Och den ska produceras med minskad påverkan på miljön.  

Detta är en dubbel utmaning: vi måste minska utsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen, samtidigt som vi anpassar oss till klimatförändringarna genom att optimera vattenavtrycket för livsmedelsproduktion och skydda mark, vatten, jord och den biologiska mångfalden.  

Detta är den stora matomvandlingen. 

Odlat kött 

Kött kan odlas från djurceller. På cellnivå är denna typ av kött identisk med konventionellt producerat kött. Detta är det som kallas för odlat kött. Jämfört med konventionell köttproduktion har processen för att odla laboratorieodlat kött ett betydligt mindre miljöavtryck. Det kräver mycket mindre mark och vatten och släpper ut upp till 90 procent mindre växthusgaser (FN, 2019).  

Ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv är odlat kött det föredragna valet. Det kommer att drastiskt minska risken för att sjukdomar överförs från djur till människor. Idag utgör detta en stor andel av nya och existerande sjukdomar hos människor (WHO, 2020).  

Odlat kött kommer också att minska riskerna för läkemedels- och bekämpningsmedelsrester och mikrobiell kontaminering av livsmedel. Dessa kan ha akuta eller kroniska hälsoeffekter, samtidigt som de också leder till t.ex. resistens mot effekterna av antibiotika vid behandling av livshotande sjukdomar (WHO, 2022).  

 

Läs om cellulär jordbruksbearbetning

Cultured_meat_2.JPG

fermentation drop

Jäsningsframställda proteiner och livsmedelsingredienser 

Jäsningsprocesser har sina rötter i gamla kulinariska traditioner. 

Nya sätt att tillämpa biomassa och precisionsfermentering är nyckeln till att radikalt förändra miljöpåverkan från livsmedelsproduktion.  

Med biomassa och precisionsjäsning kan vi fylla ett växande gap i proteintillförseln genom att odla och skörda proteiner och andra ingredienser, som kan användas för att berika en mängd olika mat- och dryckesprodukter.  

Jämfört med konventionella livsmedel och ingredienser möjliggör precisionsjäsning en minskning av växthusgasutsläpp och vattenförbrukning med cirka 90 procent (UNEP, 2023).  

Plant-baserat protein  

Att ge företräde åt växtbaserat protein är en väletablerad åtgärd för att förbättra miljöpåverkan av en individs kost. Det årliga växthusgasavtrycket kan förbättras med så mycket som 2,1 ton årligen per person (FN, 2019).  

Med tanke på den framtida efterfrågan på mat och begränsningarna av tillgänglig och lämplig jordbruksmark och sötvatten spelar produktion av mat och ingredienser från växtbaserade råvaror en avgörande roll i framtidens matlandskap. Men vi vet också att det inte finns tillräckligt med jordbruksmark för att detta ska vara en fristående lösning. 

 

Läs om växtbaserad proteinbearbetning

Nyckelprodukter