Spillvärmeåtervinning

Återvinning av spillvärme är avgörande för att förbättra energieffektiviteten. Idag gör tekniken det möjligt att tillvarata och återanvända värmeöverskottet från befintliga processer för andra syften, t ex uppvärmning eller elproduktion. Det genereras mycket spillvärme från lätt till tung industri, och det är en påtagligt outnyttjad resurs för att spara energi och minska utsläppen.

Att återvinna värme med hjälp av välkonstruerad värmeväxlarteknologi är ett enkelt och effektivt sätt att öka effektiviteten. Med sin långa erfarenhet inom detta område, arbetar Alfa Laval med kunder inom ett brett spektrum av branscher på lösningar för att använda spillvärme på nya, produktiva och lönsamma sätt. Förutom att tillvarata värme från avfallsströmmar med hög temperatur kan vår teknik tillvarata och återanvända värme som har lägre temperatur genom användning av värmepumpar. Det är till exempel fallet vid värmeåtervinning från datacenter eller från avloppsvatten och havsvatten – där överskottsvärmen kan användas till fjärrvärme.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Värdet av spillvärmeåtervinning

Återvinning av spillvärme erbjuder din verksamhet ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva sätten att öka din totala energieffektivitet. Detta kommer i sin tur att ha en positiv inverkan på ditt resultat.

När man tittar på de tillgängliga alternativen är det viktigt att överväga de två typerna av energiförbrukning i de flesta industriprocesserna. Det vill säga energi som används för att generera:

- processvärme genom fossila bränslen
- elektricitet för att driva motorer som används i specifika processteg

Grundtanken bakom spillvärmeåtervinning är att tillvarata värme som skapas i en del av en anläggning och återanvända så mycket som möjligt av den i andra applikationer. Nyckelkomponenten för att avgöra hur mycket värme som kan återvinnas och återanvändas är ditt val av värmeväxlarteknologi.

Få reda på mer genom att se den här videon med Julien Gennetier, en av våra ledande experter inom energieffektivitet och spillvärmeåtervinning. I den här videon förklarar han hur energibesparing blir en win-win – både för din verksamhet och vår planet.

Spara 25 % mer energi med rätt värmeväxlarteknik

Återbetalningstiden för en investering i spillvärmeåtervinning beror till stor del på värmeväxlarnas effektivitet – och deras tillhörande livscykelkostnader. Därför spelar värmeväxlaren du väljer en stor roll när du beräknar den potentiella besparingen du kommer att få. Så, vilka är dina alternativ?

Diagrammet visar värmeåtervinningsnivån som en funktion av initialkostnaden. Utbytet från kompakta värmeväxlare är upp till 25 % högre än för tubvärmeväxlare till en jämförbar kostnad. För att nå samma nivåer av värmeåtervinning blir lösningar med tubvärmeväxlare ofta flera gånger dyrare. Detta beror på ett antal faktorer:

  • Fem gånger högre värmeöverföringseffektivitet
  • Lägre kapital- och underhållskostnader
  • Mindre miljöavtryck

Så hur kan du få den bästa värmeåtervinningslösningen för dina processer? Om du kontaktar oss idag kommer våra experter att guida dig genom förloppet.
Varför inte göra ett försök?


Läs mer


cleantech-WHR-chart-logo.png

Återanvänd värme för fjärrvärme

I Hamburg överförs överskottsvärmen från en kopparproducerande anläggning till fjärrvärme på ett energieffektivt sätt genom att använda Alfa Lavals packningsförsedda plattvärmeväxlare. Återanvändningen av överskottsvärme motsvarar 160 000 MWh per år som används för att värma upp 3 400 lägenheter och detta beräknas årligen minska koldioxidutsläppen med 20 000 ton.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Energibesparingar inom alla sektorer

Alfa Lavals plattvärmeväxlare kan återvinna spillvärme med både hög och låg temperatur för återanvändning i ett brett spektrum av applikationer. Våra teknologier gör det möjligt för kunderna att därigenom öka energieffektiviteten på nya, produktiva och lönsamma sätt, genom att använda återvunnen värme för fjärrvärme, elproduktion och mycket mer. Välj din bransch nedan för ytterligare information.

cleantech_data_centerv2.jpg

Datacenterkylning

Visste du att 90 % av elen som används i ett datacenter omvandlas till värme? Tänk om alla datacenter använde spillvärme från servrar för andra ändamål. Detta skulle spara 3 000 TWh årligen, vilket är samma mängd energi som krävs för att värma upp 300 miljoner europeiska hushåll. Den relaterade utsläppsminskningen motsvarar de utsläpp som produceras av hela Frankrike.

Hur kan du spara och återanvända spillvärme från dina servrar? Och vilken inverkan kommer det att ha på ditt resultat?


Läs mer

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

VVS/fjärrvärme

Idag går 50 % av all primärenergi förlorad som spillvärme. Tänk om alla potentiellt möjliga industripannor i Europa ersattes av moderna värmepumpar. Det skulle spara 100 TWh energi årligen, motsvarande produktion av 10 100 vindkraftverk. Det skulle också minska våra CO2-utsläpp med 18 miljoner ton – eller samma mängd som utsläppen från 220 000 tunga lastbilar på vägen.

Utan tvekan finns det enorma besparingar att göra genom att byta ut industri boilers mot värmepumpar. Vad skulle en liknande förändring betyda för din VVS-/fjärrvärmedrift?


Läs mer

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organisk Rankine Cycle (ORC)

Visste du att det är möjligt att återvinna spillvärme med låg temperatur från industriella processer och motorer med kombinerad värme och energi (CHP)?

För organiska rankine cycle-system (ORC) möjliggör Alfa Lavals plattvärmeväxlare, i kombination med vår expertis, en effektiv värmeåtervinning för elproduktion.

Genom att använda Alfa Lavals avgasvärmeväxlare (GTL/Micro) kan det vara möjligt att överföra energin från gasformiga avfallsströmmar och producera koldioxidneutral el i ett ORC-system på ett effektivt sätt.


Läs mer

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Kombinerad värme och energi

Visste du att kombinerad värme och energi (combined heat and power, CHP) är en av de mest effektiva metoderna för energianvändning? Över 90 % av energin kan återvinnas till effektiv användning. Letar du efter en produktiv och kostnadseffektiv kraftvärmelösning?

Klicka här för att lära dig mer om hela utbudet av termiska lösningar som Alfa Laval har utvecklat för kraftvärmetillämpningar.


Läs mer

cleantech_refinery210108.jpg

Råoljeraffinaderier

I raffinaderier är energi en av de främsta kostnadsdrivarna. För varje MW energi som återvinns kan utsläppen av CO2 sänkas med upp till 4 000 ton.

Alfa Laval har ett heltäckande sortiment av värmeväxlare för alla typer av raffinaderiprocesser. Oavsett vilken service det gäller kan vi ge dig den beprövade teknologi du behöver när du ska hantera utmaningarna i den dagliga verksamheten, som exempelvis energibesparingar och utsläppsminskningar.

Läs mer

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokemikalier

Visste du att ett enkelt sätt att minska energiförbrukningen är att återvinna energi för att återanvända den i dina processer?

Du kan öka effektiviteten i din värmeåtervinning genom att helt enkelt byta från tubvärmeväxlare till kompakta värmeväxlare. Mer energi tas därmed i bruk igen – energi som annars skulle ha gått till spillo.

En investering i effektivare värmeväxlare är mycket lönsamt och återbetalningstiderna är ofta mindre än ett år.


Läs mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Hållbart partnerskap

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss idag för mer information om våra hållbara lösningar

Ta kontakt

Informationen lagras och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.