Behandling av vatten och avfall från industrin

En övergång till mer cirkulära affärsmodeller är centralt för att driva en verksamhet på ett mer hållbart sätt. Industriella processer kräver stora mängder vatten, och därför behöver man, för att bli mer cirkulär, först förstå hur detta vatten kan behandlas och sedan sparas och återanvändas. Genom att sedan investera i metoder som gör det möjligt att återanvända, återvinna eller sälja biprodukter från vattenbehandlingens avfall kan man få mindre kostnader och/eller extra intäkter.

Waste water treatment plant

Alfa Laval gör att du kan nå dina mål för nettonollutsläpp genom att

  • maximera återanvändningen av vatten
  • omvandla avfall till en tillgång
  • minimera energiförbrukningen
  • minska avfallsvolymen
  • minska miljöavtrycket 

Alfa_Laval_Raw_Wastewater_treatment_3.jpg

Översikt över tillämpningsområden

Alfa Laval har ett brett utbud av lösningar inom vatten- och avfallsbehandling för många olika branscher och tillämpningsområden. Se hur du kan dra nytta av vatten- och avfallsbehandling inom din specifika tillämpning. 

Massa och papper

forest_640x360.jpg

Produktionen av massa och papper kräver stora mängder vatten för praktiskt taget alla processer. Även med viss återvinning kräver bearbetning av massa och tillverkning av papper stora mängder färskvatten. Alfa Laval tillhandahåller både processutrustning och kompetens som kan hjälpa dig att minimera vattenförbrukningen och optimera ekonomin för din avloppsvattenbehandling.

Läs mer och kontakta oss

Stål och COG

Steel-640x360.jpg

Dekantercentrifuger används ofta till att hantera damm från masugnar, LD-ugn, sintringsanläggningar och andra processer med smält metall. Genom att avlägsna vatten från det våta skrubbslammet och återvinna och återanvända de fasta partiklarna kan du generera viktiga extra intäkter. Alfa Lavals dekantercentrifuger används också i stor utsträckning för att avvattna slam som härrör från processer för behandling av avloppsvatten före bortskaffande så att vattnet kan återanvändas.

Läs mer och kontakta oss

Energi

Thermal-power-640x360p.jpg

Förbränning av kol i kraftproduktionsanläggningar producerar SO2 som släpps ut i atmosfären. Avsvavling av rökgas (FGD, Flue Gas Desulfurization) används i stor utsträckning av kraftverk för att avlägsna SO2 från rökgas. Våtskrubbning med kalksten, den vanligaste tekniken som används i FGD-system genererar både gips och avloppsvatten som biprodukt som båda måste behandlas före återanvändning eller bortskaffande. Alfa Lavals dekantercentrifuger är en beprövad lösning för avvattning av gips- och avloppsslam.

Läs mer och kontakta oss

Kemikalier

Chemical plant 640x360.jpg

Produktionen av kemikalier genererar stora mängder avloppsvatten som huvudsakligen kommer från vattenhaltiga utsläpp från tillverkningsprocesser. Utsläpp från tvätt och rengöring av utrustning och produktionsverkstäder samt uppsamling av regnvatten från förorenade områden genereras också. Detta avloppsvatten innehåller föroreningar som måste behandlas innan det kan släppas ut i miljön eller återvinnas och återanvändas i processen. Alfa Lavals dekantercentrifuger ger kostnadseffektiva lösningar för avvattning av slam som genereras från behandling av avloppsvatten.

Läs mer och kontakta oss

Olja och gas 

Oil and Gas drilling 640x360.jpg

Olje- och gasindustrin genererar stora mängder avloppsvatten från uppströms- och nedströmsaktiviteter som måste hanteras. Producerat vatten är den största avfallsströmmen som genereras. Producerat vatten och andra avfallsströmmar är förorenade med organiska och oorganiska föroreningar som måste behandlas innan vattnet kan återanvändas, återvinnas eller släppas ut i miljön. Alfa Lavals dekantercentrifuger ger en kostnadseffektiv lösning för återvinning av olja från avfallsströmmar såsom utslagningsolja och avvattning av slam som genereras från behandling av avloppsvatten.

Läs mer och kontakta oss

Textilier

textile_640x360.png

Rengöring och bearbetning av växt- och djurfibrer, vanligtvis bomull och ull, producerar avloppsvatten särskilt under tvättning, spinning, bearbetning, blekning och färgning. Avfallsslammet måste avvattnas för att minska kasseringskostnaderna, och där är dekantercentrifuger vanligtvis den mest ekonomiska lösningen. Alfa Lavals dekantercentrifuger är en beprövad lösning för avvattning av textilslam som produceras i processavfallsströmmen.

Gödsel

cows_640x360.jpg

Djurgödsel från krävande jordbruksverksamhet, uppsamlingsställen vid transport och djurhållning inomhus under vintern bearbetas lätt med dekantercentrifuger. De erbjuder god återvinning av fosfor i kakan och en vätskeström av flytande gödningsmedel med hög kvävehalt, som båda är allmänt acceptabla för markanvändning. Alfa Lavals dekantercentrifuger är en beprövad lösning för avvattning av gödselslam.

Muddring

case_story_jan_de_nul640x360.jpg

Muddring av inre vattenvägar för att ta bort avloppsvatten eller förbättra navigeringen producerar en rad olika slamtyper, från fin sand till organiskt slam som liknar anaerobt nedbrutet kommunalt avfall. Dessa slam avvattnas lätt med dekantercentrifuger före transport och slutligt bortskaffande. Ibland kommer tidigare industriell användning att lämna sediment med betydande kontaminering som kräver särskild avfallsbehandling. Alfa Lavals dekantercentrifuger används för att avvattna muddringsslam för bortskaffning till deponier eller för användning som gödningsmedel i mark, beroende på kraven.

Bryggeri 

brewery_640x360.jpg

Ölproduktion har tre stora avfallsströmmar: drav, förbrukad jäst och Kieselguhr/perlit. Avvattning av drav och jäst ökar värdet på dessa två produkter som främst används som djurfoder. Om de behandlas enzymatiskt eller kemiskt, tvättas, koncentreras och torkas i en hygienisk process kan de resulterande proteinrika produkterna även få ett värdeskapande användningsområde i livsmedelsindustrin. I vissa länder avvattnar bryggerier Kieselguhr/perlit för att öka dess torrsubstanshalt i syfte att förbereda dem för bortskaffande. Avvattning av bryggeriets avfallsströmmar med dekanter minskar avfallsvolymerna och kan även resultera i stora kostnadsbesparingar för transporter. Alfa Lavals dekantercentrifuger är en beprövad lösning för avvattning av de tre avfallsströmmarna i bryggerier

.

Processöversikt

Med Alfa Laval som din partner får du den dubbla fördelen av att få tillgång till ledande expertis inom avloppsvatten såväl som tillgång till ett av de bredaste utbuden av utrustning för behandling av avloppsvatten.

flowchart IWWT

Vätskefri avlastning

.

Förbättra både effektivitet och hållbarhet med världsledande lösningar från Alfa Laval

Läs broschyren för att se hur du kan återvinna värdefullt material i avfallet som annars skulle ha gått förlorat genom att tillämpa en grundlig separeringsprocess och genom att återanvända vattnet. Alfa Laval har utbudet, kunskapen och expertisen för att kunna tillhandahålla rätt lösning för dina specifika krav.

industry 640x360
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Påskynda hållbara lösningar

Föreställ dig en mer hållbar värld

.