Behandling av vatten och avfall från industrin

De flesta industriella processer genererar avfallsflöden som behöver behandlas eller bortskaffas, och många företag måste uppfylla tuffa krav. Förmågan att behandla avfall och minska den mängd som ska bortskaffas är därför nyckeln till att behålla licensen för att driva verksamheten och till att utvidga kapaciteten. Alfa Laval erbjuder en mängd olika tekniska lösningar för lokal vatten- och avfallsbehandling samt återvinning av vatten, värme och olika processtekniskaprodukter.

Waste water treatment plant

Minska företagets miljöpåverkan

Alla mänskliga, kommersiella och industriella verksamheter ger avfallsprodukter som kan vara skadliga  för miljön om de inte behandlas. Därför pågår en ständig utveckling efter sätt att minska föroreningarna, rena vatten, förbruka mindre energi och återvinna energi som redan har förbrukats. Med en växande befolkning och ökande levnadsstandard och till detta  vattenbrist i många delar av världen gör att behovet av att återanvända vatten ökar allt mer. 

På väg mot noll utsläpp

Alfa Laval bidrar till att minska miljöpåverkan från vatten- och avfallsflöden genom att maximera återanvändningen av vatten, omvandla avfall till en tillgång och minimera både energiförbrukning och avfallet. Vårt breda utbud av utrustning hjälper företag att

 

  • uppfylla kriterier för avloppsutsläpp med effektiva, kompakta system för behandling av avloppsvatten
  • återanvända vatten med våra lösningar för tertiär filtrering
  • minska mängden avfall för bortskaffning, återvinna värme och producera biogas med en effektiv slambehandling
  • återvinna värdefulla produkter från processen för återanvändning eller försäljning.

Varför ska jag välja Alfa Laval för behandling av vatten och avfall från industrin?

Du kan få utrustning för både dina viktigaste industriella processer, lokal behandling av avloppsvatten och slam plus resursåtervinning från en och samma leverantör.

Du får en högkvalitativ, energieffektiv processutformning med garanterade resultat, inriktad på att minska kostnaderna och miljöpåverkan från din verksamhet. Lösningarna bygger på en god förståelse av din industriella process samt avfallsbehandlingen.

Du kan när som helst dra nytta av våra expertkunskaper och vår globala närvaro. Vi har över 130 års erfarenhet av att hjälpa tusentals industrikunder över hela världen att ta itu med tuffa krav på avfallshantering – från livsmedels-, kemi- och läkemedelsproduktion till massa och papper, olja, gas och andra processindustrier.  

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Why work with Alfa Laval on industrial water and waste treatment?

  • You can get equipment for both your main industrial processes, on-site wastewater and sludge treatment plus resource recovery from one and the same supplier.
  • You get a high quality, energy efficient process design with guaranteed results, designed to reduce the cost and environmental impact of your operations, based on deep understanding of your industrial process as well as waste treatment.
  • You can at any time draw on our expertise and global presence. We have more than 130 years of experience in helping thousands of industrial customers around the world tackle tough requirements for waste handling – from food and beverage, chemical and pharmaceutical to pulp and paper, oil, gas and other process industries.