Ett fullskaligt test som grund vid valet av en ny dekantercentrifug

ALDEC G3-dekantern hjälper till att spara över 100 000 €/år på slamavfall vid Horsens kommunala avloppsreningsverk

DATUM 2023-11-28

Horsens municipal wastewater treatment plant

Det danska kommunala avloppsreningsverket Horsens Vand A/S har investerat i en ny Alfa Laval ALDEC G3-dekanter för sitt centrala reningsverk, vilket ökar torrsubstanshalten med 4–6 % i slam som ska bortskaffas. Detta ger en årlig besparing på 100 000–130 000 EUR i form av sänkta kostnader för bortskaffande av slam.

På Horsens Vand A/S, där 10 miljoner m3 avloppsvatten rengörs varje år, är kostnaderna för bortskaffande av slam en mycket viktig post i budgeten. Detta beror både på beslutet att undvika spridning av slam till områden av särskilt intresse för dricksvatten, och det faktum att området också har mycket jordbruksmark som inte är lämplig för mottagande av slam. Priset för bortskaffande av biosolider är faktiskt så högt att en ökning av torrsubstanshalten med bara 1 % i det avvattnade slammet innebär en besparing för Horsens Vand på cirka 200 000 DKK (cirka 25 000 EUR) per år.

"Baserat på våra bortskaffningskostnader har det alltid varit en självklarhet för oss att fokusera på att nå en så hög torrsubstanshalt som möjligt i det slam som vi måste bortskaffa", säger verksamhetschefen Erling Nielsen, Horsens Vand. "Och eftersom vi var tvungna att byta ut vår gamla dekanter, bestämde vi oss för att göra optimal slamavvattningsprestanda till en viktig prioritet vid valet av en ny dekanter."

Projektledare Jørgen Ebbesen fick i uppdrag att hitta den mest lämpliga dekantern för jobbet. När han reflekterar över denna utmaning, säger han: "Vi vet att det finns mycket stora olikheter i slammet från olika avloppsreningsverk. Så även om olika dekantertillverkare kan presentera riktigt bra referenser från andra installationer, är detta ingen garanti för att samma resultat kan uppnås på vår anläggning. Därför bestämde vi oss för att konsultera tre olika leverantörer för att ordna ett fullskaligt test med deras respektive dekantrar för att uppnå bästa möjliga grunden för det slutgiltiga valet. "

Den senaste dekantern är den bästa investeringen

En av leverantörerna var Stjernholm A/S, en dansk entreprenör specialiserad på vatten- och avfallshantering som samarbetar med Alfa Laval för att marknadsföra deras dekantrar på den danska marknaden. Kaj Stjernholm, verkställande direktör på Stjernholm A/S, var naturligtvis mycket nöjd över att få samtalet från Horsens Vand.

"En serie nya funktioner innebär att den nya Alfa Laval ALDEC G3-dekantern har en högre anskaffningskostnad än sin föregångare, men enligt vår mening är den också betydligt effektivare. Så vi tog tillfället i akt att visa att den nya dekantern är bättre”, förklarar han. "Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Horsens Vand under hela projektet, och vi är naturligtvis glada över att vårt löfte om effektiviteten hos ALDEC G3-dekantern håller i praktiken och att vi därför valdes som deras leverantör."

En fullskalig testuppsättning är arbetskrävande, men överlägset den mest effektiva grunden vid ett beslut. Den nya generationen Alfa Laval-dekantrar, ALDEC G3, använder mindre energi än föregångaren, vilket resulterar i större besparingar på lång sikt.

Kundens röst

"Baserat på ett 2-månaders test i full skala hösten 2014 och den efterföljande kontinuerliga driften vid vår anläggning, vet vi att vi kan uppnå ett torrsubstansinnehåll på minst 28–29% i vårt avvattnade slam med en polymerförbrukning på 13–15 kg/t/torrsubstans. Detta kan jämföras med en torrsubstanshalt på ca. 24% med den gamla dekantern. Förutom de energibesparingar som vi gör med den nya Alfa Laval ALDEC G3-dekantern, ser vi – och i slutändan våra kunder – också årliga besparingar på mellan 800 000 och 1 000 000 DKK (cirka 100 000–130 000 EUR) med de aktuella priserna på bortskaffande av slam,"

säger Erling Nielsen, verksamhetschef på Horsens Vand. 

 Horsens municipal wastewater treatment plant Erling Nielsen Jørgen Ebbesen

Projektledare Jørgen Ebbesen och verksamhetschef Erling Nielsen inspekterar ALDEC-dekantersystemets resultat, avvattnat slam med en torrsubstanshalt på minst 28–29%. 

Produkt

Den banbrytande ALDEC G3-dekantern är resultatet av nytänkande när det gäller de grundläggande parametrarna i en dekantercentrifugs utformning och prestanda. 

Alfa Laval ALDEC G3 decanter for sludge treatment

Läs mer om Alfa Lavals ALDEC G3-dekanter för slambehandling

Minska ditt miljöavtryck med Alfa Lavals kompletta utbud

Alfa Laval hjälper till att minska miljöpåverkan från vatten och avfall genom att maximera vattenåteranvändningen, förvandla avfallet till värde och minimera energiförbrukningen såväl som avfallet. Vi erbjuder ett komplett utbud av utrustning för avloppsvattenrening, filtrering och slambehandling som bidrar till producera rent avlopp för utsläpp eller återanvändning av vatten, värmeåtervinning samt minskning av mängden slam för bortskaffande. 

Biologisk avloppsvattenrening

Slambehandling