Biologisk behandling av avloppsvatten

Många kommunala reningsverk ställs inför utmaningar, exempelvis när det gäller att uppfylla nya och strängare utsläppskrav och otillräcklig kapacitet men samtidigt begränsat utrymme för utbyggnad. Andra är intresserade av att börja med vattenåtervinning, vilket kan bli till nytta för lokalsamhället. Alfa Laval erbjuder flera innovativa, flexibla och mycket effektiva biologiska tekniker för behandling av avloppsvatten som kan fungera som alternativ till mer traditionella metoder.

Biological wastewater treatment 640x360

Behandling av avloppsvatten – också en outnyttjad vattenresurs

Alfa Lavals tekniker för biologisk rening av avloppsvatten är idealiska för att avlägsna näringsämnen, organiskt material, fetter och oljor samt andra oönskade mikropartiklar och ämnen. De kännetecknas av hög effektivitet, flexibilitet och en begränsad miljöpåverkan – med alla processteg i samma tank.

I fall där det inkommande flödet och den organiska belastningen varierar och avloppsvattenkraven är höga, är Alfa Lavals SBR reaktor AS-H med vår patenterade flytande dekanter ett bra val för sekundär biologisk behandling. Kombinera den med Alfa Lavals AS-H Iso-Disc®-vävmediafilter för tertiär behandling för att erhålla vatten som kan återanvändas (5–10 µm) och <5 mg/l suspenderade fasta ämnen och <10 mg/l BOD vid en hastighet på 10–15 m3/h/m2

Alternativt kan man installera allt-i-ett-systemet Alfa Laval membranbioreaktor (MBR) som kombinerar sekundär och tertiär behandling av avloppsvatten och ger en överlägsen kvalitet på det utsläppta vattnet (effektiv filtrering av slam ned till 0,01 µm), vilket gör att det är lämpligt för återanvändning. Det avlägsnar suspenderade fasta ämnen ned till <1 mg/l, BOD ned till <5 mg/l och hanterar en filtreringsyta på 5–40 liter/h/m2. Den gravitationsdrivna, pumpfria och energieffektiva designen med kompakta membranfiltreringsmoduler bygger på vår patenterade Hollowsheetteknik. Jämfört med andra MBR-lösningar erbjuder den här reaktorn förbättrad säkerhet, enkel drift och dessutom låga kostnader för drift och underhåll.

Avloppsvatten – en outnyttjad vattenresurs  

Allt fler företag inser nu att även avloppsvatten kan vara en värdefull vattenresurs. Det finns många goda skäl att överväga att återanvända biologiskt behandlat kommunalt och industriellt avloppsvatten: Öka vattenresurserna, minska intaget av nytt vatten och begränsa de flödesmängder som släpps ut i avloppet.

Återvunnet vatten kan användas för många tillämpningar, t.ex. som industriellt processvatten, för kyltorn och som tvättvatten; för ytbevattning av grödor, vingårdar och golfbanor; till rekreationssjöar, våtmarker, förstärkning av vilda djurs livsmiljöer och strömmar eller för påfyllning av grundvattnet.

Vatten som behandlas med Alfa Lavals MBR-system och AS-H Iso-Disc-filtreringssystem kan även användas som dricksvatten under förutsättning att ett slutligt poleringssteg, t.ex. UV-strålning, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvänd osmos, aktivt kol, ozon eller klor tillsätts.

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.