Tertiär behandling

Oftast krävs någon form av tertiär behandling efter behandlingen av industriellt och kommunalt avloppsvatten för att erhålla vatten av tillräckligt god kvalitet för utsläpp till ett närliggande vattendrag (havet, sjö osv.). Och detta är ett måste om det renade avloppsvattnet ska återanvändas. Alfa Laval erbjuder två typer av tertiär behandling som ger avloppsvatten som är tillräckligt rent för att uppfylla strikta utsläppskriterier eller som kan användas på nytt.

Tertiary treatment 640x360

Alfa Lavals metoder för tertiär rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten bygger båda på filtrering och lämpar sig utmärkt för låga avloppsvattengränser. Lösningarna är mycket kompakta, effektiva och omvandlar avloppsvatten till renare vatten som antingen kan släppas ut eller återanvändas på ett säkert sätt. 

  • Det gravitationsdrivna kontinuerliga vävmediafiltret AS-H Iso-Disc från Alfa Laval med filtrering utifrån och in avlägsnar kvarvarande fasta ämnen, t.ex. <5 mg/liter suspenderade fasta ämnen och <10 mg/l BOD från avloppsvatten till en hög slutlig kvalitet på avloppsvattnet (ned till 5–10 µm), lämplig för återanvändning. Filtret hanterar en filtreringsyta på 10–15 m3/h/m2, och är ett flexibelt, högpresterande och kostnadseffektivt alternativ till traditionella sandfilter.
  • Alfa Lavals membranbioreaktor(MBR) är ett allt-i-ett-system som kombinerar sekundär och tertiär behandling av kommunalt och industriellt avloppsvatten, ger en överlägsen avloppsvattenkvalitet med effektiv filtrering av slam ned till 0,01 µm. Det avlägsnar suspenderade fasta ämnen ned till <1 mg/l, BOD ned till <5 mg/l och hanterar en filtreringsyta på 5–40 liter/h/m2. Den gravitationsdrivna, pumpfria och energieffektiva designen med kompakta membranfiltreringsmoduler bygger på vår patenterade Hollow sheet teknik. Jämfört med andra MBR-lösningar erbjuder den här reaktorn förbättrad säkerhet, enkel drift och dessutom låga kostnader för drift och underhåll.

Avloppsvatten – en outnyttjad vattenresurs

Allt fler företag inser nu att även avloppsvatten kan vara en värdefull vattenresurs. Det finns många goda skäl att överväga att återanvända biologiskt renat kommunalt och industriellt avloppsvatten: Öka vattenresurserna, minska intaget av nytt vatten och begränsa de flödesmängder som släpps ut i avloppet.

Återvunnet vatten kan användas för många tillämpningar, t.ex. som industriellt processvatten, för kyltorn och som tvättvatten; för ytbevattning av grödor, vingårdar och golfbanor; till rekreationssjöar, våtmarker, förstärkning av vilda djurs livsmiljöer och strömmar eller för återfyllning av grundvattnet.

Vatten som behandlas med Alfa Laval MBR och Alfa Laval AS-H Iso-Disc-filtreringssystem kan även användas som dricksvatten om ett slutligt poleringssteg, t.ex. UV-strålning, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvänd osmos, aktivt kol, ozon eller klorin läggs till. 

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.