Vanliga frågor om värme och kyla

Nedan hittar du ett antal vanliga frågor med svar från Alfa Lavals experter. Ser du inte din fråga här? Kontakta oss för att få ett personligt svar från vårt erfarna team.

Allmänna frågor

Frågor om lödda och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare

Frågor om packningsförsedda plattvärmeväxlare

Frågor om halvsvetsade plattvärmeväxlare

Frågor om AHRI-prestandacertifiering

Hur man designar en plattvärmeväxlare

Alfa_Laval_heating_and_cooling_man_faq_mobile.jpg


Generella frågor

Vad avgör storleken på en plattvärmeväxlare?

För generella uppvärmningsapplikationer är det inte kW som bestämmer storleken på värmeväxlaren utan det tillåtna tryckfallet. Detta beror på att applikationerna är låg-NTU. Andra faktorer som bestämmer storleken inkluderar anläggningstemperaturen och plattmaterialet som valts för värmeväxlaren.

 

Vilka typer av produkter kan Alfa Laval erbjuda för ångvärmeapplikationer?

Alfa Laval har flera produkter som lämpar sig för ånguppvärmning, men de föredragna typerna är packningsenheter med djupt pressdjup. TS- och M-typerna med låga thetaplattor är bäst lämpade för dessa applikationer.

Lödade och fusionssammanfogade värmeväxlare kan också användas, eftersom de är extremt kompakta. De kan emellertid vara mer känsliga för termisk utmattning. Sådana enheter bör därför undvikas för applikationer där de utsätts för stora, oväntade och frekventa temperaturförändringar.

 

Hur väljer jag rätt färgstandard för min applikation, och vilka typer av färgsystem erbjuder Alfa Laval?

Medan vi målar våra produkter av estetiska skäl är vårt främsta syfte korrosionsskydd. Att välja rätt färgsystem är avgörande för att skydda enheten mot korrosion.

Det finns många aspekter att överväga när man väljer färgsystem. Miljöförhållandena där enheten ska arbeta är ett särskilt fokusområde. Finns det någon speciell korrosionsklass? Kommer enheten placeras inomhus eller utomhus? Kommer den utsättas för någon stor mängd föroreningar? Stänk från syror eller baser? Kommer det att vara för en offshore/marin/kustmiljö? Kommer enheten placeras isolerad eller oisolerad? Finns risk för kontinuerlig kondensation? Alla de här parametrarna kräver olika färgsystem.

Alfa Laval har 14 olika färgsystem uppdelade i de olika korrosionskategorierna C2, C3 och C5. Vissa av dessa är för specifika tillämpningar. Kontakta din säljrepresentant på Alfa Laval för vägledning.

 

Varför är asymetri så viktigt i värmeväxlare som används som kondensatorer för värmepumpar?

De smala kanalerna på köldmediesidan möjliggör högre inre hastighet, vilket förbättrar värmeväxlingen även vid dellast. Samtidigt minskar de större kanalerna på vattensidan tryckfallet i hela enheten. Tillsammans har detta en positiv effekt på värmepumpens prestandakoefficient, vilket förbättrar prestandan för hela systemet.


Frågor om lödda och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare

Varför är ett filter på vattensidan så viktigt i lödda och fusionssammanfogade värmeväxlare?

I vattenkretsen är det många smådelar och skräp i omlopp. De flesta av dessa är svetsrester, som kan fångas i enhetens små kanaler. Detta kan orsaka ett antal problem, allt från högre tryckfall till oregelbunden vätskefördelning över plattorna och till och med korrosion som leder till läckage mellan kretsarna.

 

Varför kan köldmedietryckfallet vara särskilt högt i lödda värmeväxlare som används som förångare?

Lödda värmeväxlare, även längre eller högre modeller, arbetar med ett internt distributionssystem som distribuerar köldmedium i alla kanaler. Dessa distributörer måste ha en dedikerad geometri, ofta med små passager och kammare. Detta kan i sin tur leda till tryckfall i många fall. Det är dock inget problem i sig så länge expansionsventilen är konstruerad därefter (i de flesta fall något större).

 

Varför är AlfaNova fusionssammanfogade värmeväxlare mer motståndskraftiga mot korrosion än lödda värmeväxlare?

AlfaNova-värmeväxlare är kopparfria – byggda av 100 % rostfritt stål av kvalitet 316. I lödda konstruktioner är koppar det material som håller ihop de rostfria kanalplattorna. Tyvärr är koppar mindre motståndskraftigt mot vissa typer av korrosion, som i applikationer där ammoniak används som köldmedium eller där det finns aggressivt vatten på grund av till exempel högre kloridhalt. I dessa applikationer rekommenderas därför den 100 % kopparfria AlfaNova-modellen.

 

Varför är köldmedieinloppsanslutningen så viktig för 2-fasförångare?

S3-köldmedieinloppsanslutningen är mer än en anslutning för lödning av kopparrören. Den är en förfördelare och dess geometri påverkar fördelningen av köldmediet längs enheten. Den inre diametern på S3-anslutningen påverkar vätskans hastighet och turbulens, så kylmediet fördelas jämnt i varje enskild kanal. Med varje tilläggsplatta i en enhet blir S3-geometrin viktigare och viktigare. Alfa Lavals förångare är optimerade med dedikerade anslutningar för att uppnå bästa prestanda beroende på kylmedel, antal plattor och applikation.

 

Kan samma lödda eller fusionssammanfogade värmeväxlare användas både som kondensor och som förångare?

Ja. Det är möjligt och har gjorts i många olika applikationer. Fördelningssystemet för förångare äventyrar inte prestandan när de används som kondensorer, och det ytterligare tryckfallet är i allmänhet försumbart. Däremot behöver kondensen vara full med underkyld vätska vid kondensorns utgång, eftersom en partiell kondensering kan leda till problem. I reversibla system rekommenderas att kondensorn har ett distributionssystem för att ge en anständig prestanda även som förångare.

 

Hur säkerställer jag oljeretur i förångare?

Utformningen av både fördelningssystemet och kanalplattorna i Alfa Lavals förångare säkerställer att oljan återgår till kompressorn. Detta är särskilt viktigt för inverterdrivna kompressorer, eftersom mängden köldmedium och hastighet kan variera kraftigt under driften. Programvara som verifierar förångarens prestanda vid minimal belastning är obligatorisk för att säkerställa säker drift.

 

Kan samma lödda eller fusionssammanfogade värmeväxlare användas med olika köldmedier i 2-fasapplikationer?

Ja. Alfa Lavals värmeväxlare kan användas med många olika köldmedia. Under den inledande designfasen kan en värmeväxlare optimeras för ett eller två huvudköldmedier. Alfa Lavals senaste teknik är mycket flexibel för både inverterdrivna kompressorer (med höga kapacitetsvariationer under drift) samt det växande antalet nya köldmedier som kommer in på marknaden på grund av miljöskäl. Tack vare innovativa distributionssystem och den nya designen av kanalplattor gör denna flexibilitet att enheterna kan användas med många olika köldmedier med hög prestanda.

 

Vad är viktigt att överväga när det gäller frysning i värmepumpar?

Frysning är en av huvudfrågorna att överväga vid värmepumpdrift. Alfa Lavals värmeväxlare är speciellt utformade för att undvika frysning vid avfrostning i luft-till-vatten-värmepumpar. Att förhindra frysning beror dock på de driftsförhållanden du ställer in för systemet, särskilt med avseende på kompressorkapacitet, saltlösningsflöde och temperaturer.

Alfa Laval genomför regelbundet simuleringar, både i ett laboratorium och via mjukvara, vilket kan hjälpa dig att identifiera gränserna för säker drift.

 

Vilka är de högsta och minsta tillåtna kapaciteterna för en viss lödd eller fusionssammanfogad värmeväxlare?

Högsta och lägsta kapacitet bestäms båda enligt nivåer av acceptabel prestanda. När kapaciteten ökar kan enheten uppleva lägre förångningstemperatur, högre kondenseringstemperatur i 2-fasapplikationer, högre temperaturskillnad i 1-fasapplikationer, såväl som vatten- eller saltlösningstryckfall. Alla dessa sänker systemets totala prestanda. Omvänt begränsas lägsta möjliga kapacitet av oljeretur till kompressorn och det relaterade möjliga fallet på grund av den minskade hastigheten in i kanalerna.


Frågor om plattvärmeväxlare med packning

Vilken är den minsta temperaturskillnad du kan ha mellan de två sidorna av en packningsförsedd plattvärmeväxlare?

Kunder är idag fokuserade på att spara mer energi, och trenden i värmeåtervinning är minimal ytterligare kyla/värme för att återvinna mer energi. Det innebär att enheterna arbetar med en mindre temperaturskillnad.

För vätske-/vätskebruk erbjuder Alfa Laval plattvärmeväxlare som kan arbeta ner till en temperaturskillnad på cirka 1 °C. Jämför detta med skal-och-rör där gränsen är runt 5 °C. Anledningen till att vi kan arbeta med en så låg temperaturskillnad är att våra enheter har ett arrangemang som är nästan motströms.

 

Vilken är den minsta temperaturskillnad du kan ha mellan de två sidorna av en packningsförsedd plattvärmeväxlare?

Om man tittar på vätska-/vätska ur termisk synvinkel finns det ingen maxgräns. Om du har mycket höga temperaturskillnader, vilket även inkluderar mycket höga temperaturer, bör du ta hänsyn till strålningseffekten. Men eftersom Alfa Laval har en maximal designtemperatur på cirka 180 °C för packningsförsedda plattvärmeväxlare är detta inget problem.

När man har stor temperaturskillnad kan det vara stor temperaturskillnad mellan bulktemperaturen och väggtemperaturen. Du bör kontrollera väggtemperaturen för att undvika kokning eller frysning samt överdriven nedsmutsning.

 

Vilket packningsmaterial ska jag använda?

Beroende på köldmediet passar olika packningsmaterial för olika tillämpningar. I VVS-applikationer där media tenderar att vara vatten/vatten är det rekommenderade packningsmaterialet NBR, som finns i flera olika kvaliteter.

 

Hur länge håller packningen?

Packningens livslängd beror på många olika faktorer, framför allt driftstemperaturen och trycket samt mediet i fråga. Hållbarhetstiden bestäms dock också av vilka rengöringsmedel som används, hur ofta plattvärmeväxlaren har öppnats och stängts, om värmeväxlaren används i kontinuerlig drift eller inte samt hur packningarna har förvarats.

Om plattvärmeväxlaren körs med högsta rekommenderade temperatur är packningens livslängd ett år. Livslängden blir längre vid en lägre temperatur, men alla faktorer som anges ovan måste beaktas för att nå en grov livslängdsförutsägelse.

 

Hur vet jag vilken typ av packning jag har i min värmeväxlare?

Det finns tre sätt att identifiera packningarna. Börja med att titta i dokumentationen som medföljde enheten vid köpet. Leta sedan efter en etikett på packningen med artikelnumret, som du hittar på vår nya T-serie. Om dina packningar inte har någon etikett kan du leta efter en färgkod, som vanligtvis finns på klämman på packningen. I vissa fall finns färgkoden på insidan av packningen, och den kan ibland även ses från utsidan. Kontakta Alfa Laval med denna information och informationen som finns på din enhets namnskylt, så kan vi hjälpa dig att fastställa din modell och packningstyp.


Frågor om halvsvetsade plattvärmeväxlare

När ska jag använda en lödd, fusionssammanfogad eller halvsvetsad plattvärmeväxlare i en kylapplikation?

En SWPHE används föredragsvis med hög kapacitet, när värmeväxlaren lätt behöver öppnas för underhåll (till exempel i fall med smutsigt kylvatten) eller när man använder korrosiva medier som saltvatten eller kloridlösningar som kräver användning av titan eller annat korrosionsbeständigt material.

 

Fusionssammanfogad plattvärmeväxlare är det bästa valet för alla små eller medelstora uppgifter som kräver en kopparfri värmeväxlare, till exempel alla ammoniakapplikationer.

Lödda plattvärmeväxlare erbjuder en skräddarsydd prestanda i alla små eller medelstora kylapplikationer där koppar- och rostfria komponenter kan användas, med designtryck upp till 140 bar.

 

Vilken är den minsta temperaturskillnad man kan ha mellan saltlösning/vattensidan och förångningstemperaturen i en SWPHE-översvämmad förångare?

Vi brukar säga att en tillfart kan vara minst 2K, om vätskeavskiljaren är monterad ovanför enheten. Då blir vätskekolonnen mer eller mindre optimal (c/c + 0,5 m) och tryckförlusterna rimliga. Ett bra oljesepareringssystem kommer också att förbättra möjligheterna att uppnå en nära approach. Fråga oss om råd om du är tveksam.

 

Vilken är den största temperaturskillnaden jag kan ha mellan inlopp och utlopp saltlösning/vatten i en SWPHE-förångare?

För att ge ett generellt svar säger vi normalt 15K. Anledningen är att om vi har en högre Δt får vi ett lågt tryckfall i kanalerna. Det betyder en lägre turbulens i kanalerna vilket kommer att minska värmeöverföringseffektiviteten och göra den självrengörande effekten lägre. Ett rent värmeöverföringsområde är alltid viktigt för prestandan.

Användning av en multi-pass-värmeväxlare kommer att öka värmeöverföringslängden för SWPHE och möjliggöra en högre temperaturskillnad.

 

Kan jag använda alla typer av köldmedia i en SWPHE?

Nej, du bör alltid fråga en Alfa Lavals representant om du ska använda en okänd vätska. Det kan t.ex. vara en saltlösningstyp på saltlösnings-/vattensidan eller en kompressorolja på köldmediesidan. Om du är tveksam kommer din Alfa Laval-representant att kunna ge råd både när det gäller val av metall och packningsmaterial.

En SWPHE tillåter användning av ett brett utbud av värmeöverföringsplattor som titan och SMO (ALLOY254) vilket möjliggör användning av frätande material som havsvatten eller kloridbaserade saltlösningar.

 

Vilken nivå av designtryck ska jag välja för en SWPHE?

Först måste du kontrollera vad din lokalt använda tryckkärlskod säger. Vi säger generellt att det lägsta konstruktionstrycket bör vara arbetstrycket gånger 1,3. Om du använder denna faktor kan du försäkra dig om att säkerhetsavstängningsanordningen för högtryck fungerar korrekt. Det är då tillåtet att ha några små tryckvariationer i kylsystemet utan en massa falsklarm och oönskade avstängningar. Alfa Laval erbjuder SWPHE med designtryck upp till 63 bar (900 psi).

 

Varför är tryckfallet på kylmediesidan så viktigt i en SWPHE-termosifonförångare?

Eftersom systemet enbart använder naturlagarna, med hjälp av gravitationen, densiteten och höjden på en vätskekolonn, kommer varje tryckfall att påverka prestandan. Ett ökat tryckfall kan alltid omvandlas till en högre kompressorbelastning och därmed ett högre behov av ineffekt. Det kommer alltid att kosta mer att vara oförsiktig med tryckfallet på kylsidan jämfört med vattensidan. Energin som behövs i kompressormotorn är alltid mycket högre jämfört med behovet i cirkulationspumpens motor.

 

Varför är det viktigt att tappa ur olja i ett kylsystem med en SWPHE-förångare?

Kontaminering av kompressorolja är vanligt i kylsystem. Vid industriell ammoniakkylning, med användning av olöslig olja, förväntas denna olja samlas på den kallaste platsen i systemet; förångaren. I förångaren kommer oljan att bygga upp en film på värmeöverföringsytorna, vilket effektivt skapar nedsmutsning som minskar förångarens prestanda.
För att minska nedsmutsningen av oljan rekommenderar Alfa Laval alla användare av en olöslig olja att installera en effektiv oljeseparering innan köldmediet kommer in i förångaren.

 

Hur ofta behöver jag byta packningar i en SWPHE?

Tiden mellan service av någon packningsplattvärmeväxlare eller SWPHE är beroende av driften. En enhet som kör med havs- eller flodvatten kan behöva rengöra värmeöverföringsytan oftare än en värmeväxlare som körs med en sluten köldbärarkrets.

För en normal sluten krets med glykolförångare eller en CO2/ammoniakkaskadkondensator är den normala tiden mellan packningsbyten 15 år eller mer. Kontakta din lokala Alfa Laval-representant för råd.


Varför är värmeöverföringsytan så liten i en SWPHE jämfört med en värmeväxlare av shell-and-plate eller shell-and-tube?

Plattorna på en SWPHE är designade för att alltid upprätthålla ett turbulensflöde i kanalerna.
Det turbulenta flödet säkerställer en mycket hög effektiv värmeöverföring som drastiskt minskar mängden värmeöverföringsyta som behövs jämfört med andra tekniker.

Alfa Laval SWPHE är optimerade för användning i kylapplikationer och använder flödesutjämning, till exempel CurveFlow™, för att säkerställa att all värmeöverföringsyta används, vilket resulterar i högeffektiva operationer även i dellast.

 

Vilken packningstyp ska jag använda i en SWPHE för en kylapplikation?

Vilken packningstyp som ska användas beror på media/köldmedier som används samt driftstemperaturen. Det är också vanligt att köldmediet innehåller spår av kompressorolja, i vilket fall även packningsmaterialet måste vara kompatibelt med detta medium.
 
I en industriell kylapplikation är det vanligt att använda NBRLT- (lågtemperaturnitril) material för lågtemperaturapplikationer. För mellantemperatur används CR (kloropren) för ringpackningen i kombination med NBR (nitril) fältpackning medan HNBR (högtemperaturnitril) och FEPMAL används för ringpackningar i kondensatorer och högtemperaturapplikationer.


Frågor om AHRI-prestandacertifiering

Är det obligatoriskt att använda en ASME-tryckkärlskod när man anger AHRI-certifierade plattvärmeväxlare?

Nej. Alla tryckkärlskoder kan användas. Certifieringen handlar endast om termisk prestanda och har ingenting att göra med mekanisk prestanda och kvalitet i allmänhet.

 

Är AHRI LLHE-certifieringsprogrammet endast giltigt i Nordamerika?

Nej. Kunder är fria att specificera AHRI LLHE-certifiering var som helst i världen. I Nordamerika måste dock medlemmar i certifieringsprogrammet erbjuda certifierade modeller till kunder om tjänsten ligger inom programmets omfattning, oavsett om AHRI-certifiering har specificerats i anbudshandlingarna.

 

Hur kan kunder få bekräftelse på att tillverkaren har dimensionerat plattvärmeväxlaren i enlighet med AHRI LLHE-certifieringsprogrammet?

Det är väldigt enkelt. Kunden kan skicka tillverkarens specifikationsblad till AHRI och AHRI-personalen kommer sedan att bekräfta storleken – utan kostnad!

 

Är det komplicerat att specificera AHRI-certifierade plattvärmeväxlare?

Nej, inte alls! Lägg bara till en mening i ditt budgivningsdokument där du anger värmebelastningen: "Plattvärmeväxlaren ska vara certifierad i enlighet med AHRI LLHE-certifieringsprogrammet."

 

Kan AHRI-certifieringsprogrammet användas i andra branscher än VVS?

Ja. Kunder i alla branscher kan använda AHRI LLHE-certifieringsprogrammet för alla uppgifter som omfattas av certifieringsprogrammet.


Snabbval

Alfa Laval gör det lätt att hitta den bästa lösningen för dina behov. Ta en titt på vårt snabbvalsverktyg för att bläddra bland produkterna och hitta Alfa Laval-partner så att du kan begära en offert.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Behöver du fler verktyg och expertis?

Få mer av den kunskap som Alfa Laval skaffat under sin mer än 8 decenniers erfarenhet av termisk överföring. Från BIM-filer, 3D-ritningar, konsultverktyg och mycket mer, ta en titt på de många andra resurserna vi erbjuder på Alfa Lavals värme- och kylahubb.

HVAC-consultant-portal-hero640

AHRI-prestanda-certifierade värmeväxlare för säker termisk prestanda

Certifiering från Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) är den enda globala tredjepartsverifieringen av termisk prestanda, vilket ger dig oberoende försäkran om att din plattvärmeväxlare kommer att fungera i enlighet med tillverkarens publicerade värden. Alfa Laval erbjuder AHRI-certifierade packningsförsedda plattvärmeväxlare, lödda plattvärmeväxlare och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Kontakta oss idag!

Dina uppgifter lagras och behandlas i enlighet med vår integritets- och dataskyddspolicy.