Alfa Laval - Vanliga frågor

heating-cooling-hub-heat-exchangers-1200x400

Värme och kyla - Vanliga frågor

Nedan hittar du ett antal vanliga frågor tillsammans med svar från Alfa Lavals experter. Hittar du inte din fråga här? Kontakta oss för att få ett personligt svar från vårt erfarna team. För ett snabbt och enkelt urval av standardprodukter kan du även ta en titt i vår produktguide.


.

Generella frågor

Vad avgör storleken på en värmeväxlare?

För generella uppvärmningstillämpningar är det inte kW som bestämmer värmeväxlarens storlek, utan det tillåtna tryckfallet. Detta beror på att tillämpningarna har låg NTU. Andra faktorer som bestämmer storleken är temperaturskillnaden och vilket plattmaterial som väljs för värmeväxlaren.

 

Vilka typer av produkter kan Alfa Laval erbjuda för ångvärmestillämpningar?

Alfa Laval har många produkter som är lämpliga för ångvärmestillämpningar, men de typerna som är att föredra är de packningsförsedda enheterna med djupt tryckdjup. TS- och M-typerna med låga theta-plattor passar bäst för dessa applikationer.

Lödda och fusionssammanfogade värmeväxlare kan också användas eftersom de är extremt kompakta. Men dessa kan vara mer känsliga för termisk utmattning. Sådana enheter bör därför undvikas för tillämpningar där de utsätts för stora, plötsliga och frekventa temperaturförändringar.

 

Hur väljer jag rätt färgstandard för min tillämpning och vilka typer av färgsystem erbjuder Alfa Laval?

Vi målar våra produkter av estetiska skäl men vårt främsta syfte är att skydda mot korrosion. Att välja rätt färgsystem är viktigt för att skydda enheten mot korrosion.

Det finns många aspekter att tänka på när man väljer ett färgsystem. De miljöförhållanden där enheten kommer att vara i tjänst är av särskild betydelse. Finns det en specifik korrosionsklass? Kommer enheten att placeras inomhus eller utomhus? Kommer den att utsättas för mycket förorening? Stänk av syror eller alkalier? Kommer den vara i en havs/marin/kustmiljö? Kommer enheten vara isolerad eller oisolerad? Finns det en risk för kontinuerlig kondensation eller inte? Alla dessa parametrar kräver olika färgsystem.

Alfa Laval har 14 olika färgsystem uppdelade i olika korrosionskategorier C2, C3 och C5. Några av dessa är för specifika tillämpningar. Kontakta din Alfa Laval försäljningsrepresentant för vägledning.

 

Varför är asymmetri så viktigt i värmeväxlare som används som kondensatorer för värmepumpar?

De smala kanalerna på kylmedelsidan möjliggör högre inre hastighet, vilket förbättrar värmeväxlingen även vid partiell belastning. Samtidigt minskar de större kanalerna på vattensidan tryckfallet i hela enheten. Tillsammans har detta en positiv effekt på värmepumpens prestandakoefficient, vilket förbättrar prestandan för hela systemet.


.

Frågor om lödda och fusionssammanfogade plattvärmeväxlare

Varför är ett vattenfilter så viktigt i lödda och fusionssammanfogade värmeväxlare?

I vattenkretsen finns det många små delar och skräp i omlopp. De flesta av dessa är svetsrester som kan fastna i enhetens små kanaler. Detta kan orsaka ett antal problem, allt från högre tryckfall till oregelbunden vätskedistribution över plattorna och även korrosion som leder till läckage mellan kretsarna.

 

Varför kan tryckfall i köldmediet vara särskilt högt i lödda värmeväxlare som används som förångare?

Lödda värmeväxlare, även längre och högre modeller, arbetar med ett internt distributionssystem som distribuerar kylmedel i alla kanaler. Dessa distributörer måste ha en dedikerad geometri, ofta med små passager och kamrar. Detta kan i sin tur i många fall leda till tryckfall. Detta är emellertid inte ett problem i sig så länge som expansionsventilen är utformad för detta (i de flesta fall något större).

 

Varför är AlfaNovas fusionssammanfogade värmeväxlare mer motståndskraftiga mot korrosion än lödda värmeväxlare?

AlfaNova värmeväxlare är kopparfria—byggda med 100 % rostfritt stål kvalitet 316. I lödda konstruktioner är koppar det material som håller ihop de rostfria stålkanalernas plattor. Tyvärr är koppar mindre resistent mot vissa typer av korrosion, t.ex. i applikationer där ammoniak används som kylmedel eller där det finns aggressivt vatten på grund av exempelvis högre kloridhalt. I dessa applikationer rekommenderas därför den 100 % kopparfria modellen AlfaNova.

 

Varför är anslutningen för kylmedelsinloppet så viktigt för en tvåfasförångare?

Kylmedlets inloppsanslutning för S3 är mer än en kontakt för lödning av kopparrören. Det är en fördistributör och dess geometri påverkar fördelningen av köldmedium längs enheten. S3-anslutningens inre diameter påverkar vätskans hastighet och turbulens så att kylmedlet fördelas lika i varje enskild kanal. Med varje extra platta i en enhet blir geometrin för S3 allt viktigare. Alfa Lavals förångare optimeras med dedikerade anslutningar för att uppnå bästa prestanda beroende på kylmedel, antal plattor och tillämpning.

 

Kan samma lödda eller fusionssammanfogade värmeväxlare användas både som kondensor och som förångare?

Ja. Detta är möjligt och har gjorts i många olika tillämpningar. Distributionssystemet för förångare äventyrar inte prestanda när de används som kondensatorer och det extra tryckfallet är generellt försumbart. Kondensationen behöver emellertid vara full av underkyld vätska vid kondensorns utlopp eftersom en partiell kondensation kan leda till problem. I reversibla system rekommenderas att kondensorn har ett distributionssystem för att ge en bra prestanda som förångare också.

 

Hur säkerställer jag att oljan återgår till förångaren?

Utformningen av både distributionssystemet och kanalplattorna i Alfa Lavals förångare säkerställer att oljan återgår till kompressorn. Detta är särskilt relevant för inverter-drivna kompressorer eftersom mängden kylmedel och hastighet kan variera kraftigt under drift. Programvara som verifierar förångarens prestanda vid lägsta belastning är obligatorisk för att säkerställa säker drift.

 

Kan samma lödda eller fusionssammanfogade värmeväxlare användas med olika kylmedel i tvåfastillämpningar?

Ja. Alfa Lavals värmeväxlare kan användas med många olika kylmedel. Under den inledande designfasen kan en värmeväxlare optimeras för en eller två huvudkylmedel. Alfa Lavals senaste teknik är mycket flexibel för både inverter-drivna kompressorer (med högkapacitetsvariationer under drift) och det växande antalet nya kylmedel som kommer in på marknaden på grund av miljöskäl. Tack vare innovativa distributionssystem och de nya kanalplattornas design möjliggör denna flexibilitet att enheterna kan användas med många olika kylmedel vid hög prestanda.

 

Vad är viktigt att tänka på när det gäller frysning i värmepumpar?

Frysning är en av de viktigaste frågorna att tänka på vid värmepumpens funktion. Alfa Lavals värmeväxlare är speciellt utformade för att undvika frysning vid avfrostning i luft-till-vatten värmepumpar. Likväl är det driftsförhållandena du utsätter systemet för som avgör om det är möjligt att förhindra frysning, särskilt med avseende på kompressorkapacitet, saltvattenflöde och temperaturer.

Alfa Laval utför regelbundet simuleringar, både i ett laboratorium och i en programvara, vilket kan hjälpa dig identifiera gränserna för säker drift.

 

Vilken är den maximala och minsta tillåtna kapaciteten för en viss lödd eller fusionssammanfogad värmeväxlare?

Maximal och minsta kapacitet bestäms båda enligt nivåer av acceptabel prestanda. När kapaciteten ökar kan enheten uppleva lägre förångningstemperatur, högre kondenseringstemperatur i tvåfastillämpningar, högre temperaturskillnad i enfastillämpningar, samt tryckfall för vatten eller saltlösning. Alla dessa sänker systemets övergripande prestanda. Omvänt är den lägsta möjliga kapaciteten begränsad av oljans återgång till kompressorn och den relaterade möjliga minskning på grund av den reducerade hastigheten i kanalerna.


.

Frågor om packningsförsedda plattvärmeväxlare

Vad är den minsta temperaturskillnaden du kan ha mellan de två sidorna av en packningsförsedd plattvärmeväxlare?

Kunderna idag fokuserar på att spara mer energi och trenden i värmeåtervinningsuppgifterna är minimal extra kylning/uppvärmning för att återvinna mer energi. Det betyder att enheterna kommer att arbeta med en mindre temperaturskillnad.

För vätska/vätska-tillämpningar erbjuder Alfa Laval plattvärmeväxlare som kan arbeta ner till en temperaturskillnad på ca 1 °C. Jämför detta med en tubvärmeväxlare där gränsen är cirka 5 °C. Anledningen till att vi kan arbeta med en sådan låg temperaturskillnad är att våra enheter har ett arrangemang nära motström.

 

Vad är den maximala temperaturskillnaden du kan ha mellan de två sidorna av en packningsförsedd plattvärmeväxlare?

Om man tittar på vätska/vätska-tillämpningar ur termisk synpunkt finns det inget gränsvärde. Om du har mycket stora temperaturskillnader, som också innehåller mycket höga temperaturer, bör du beakta strålningseffekten. Men eftersom Alfa Laval har en designad som klarar maximal temperatur på ca 180 °C för packningsförsedda plattvärmeväxlare, är det inte något problem.

När du har en stor temperaturskillnad kan det vara en stor temperaturskillnad mellan bulktemperaturen och väggtemperatur. Du bör kontrollera väggtemperatur för att undvika kokning eller frysning samt överdriven nedsmutsning.

 

Vilket packningsmaterial ska jag använda?

Beroende på mediet är olika packningsmaterial mer eller mindre lämpliga. I VVS-tillämpningar där mediet tenderar att vara vatten/vatten rekommenderas packningsmaterialet NBR, vilket är tillgängligt i flera olika kvaliteter.

 

Vilken livslängd har packningen?

Packningens livslängd beror på många olika faktorer, de viktigaste är driftstemperaturen, trycket och mediet i fråga. Livslängden bestäms emellertid också av rengöringsmedel som används, hur ofta plattvärmeväxlaren har öppnats och stängts, om värmeväxlaren används i kontinuerlig drift eller inte, samt hur packningarna har lagrats.

Om plattvärmeväxlaren körs vid den högsta rekommenderade temperaturen är packningslängden ett år. Livslängden kommer att vara längre vid en lägre temperatur, men alla faktorer som anges ovan måste beaktas för att kunna göra en grov prognos över livslängden.

 

Hur vet jag vilken typ av packning jag har i min värmeväxlare?

Det finns tre sätt att identifiera packningarna. Börja med att leta efter den dokumentation som levererades med enheten vid inköpstillfället. Därefter letar du efter en etikett på packningen med artikelnumret, som du hittar på vårt nya T-sortiment. Om dina packningar inte har den etiketten kan du leta efter en färgkod som normalt finns på packningens klämma. I vissa fall finns färgkoden på insidan av packningen och denna kan ibland även ses från utsidan. Kontakta Alfa Laval med den här informationen och informationen på enhetens namnplatta och våra representanter kan hjälpa dig att bestämma din modell och packningstyp.


.

Frågor om AHRI prestationscertifiering

Är det obligatoriskt att använda en ASME-tryckkärlskod när man specificerar AHRI-certifierade plattvärmeväxlare?

Nej. Alla tryckkärlskoder kan användas. Certifieringen handlar bara om termisk prestanda och har inget att göra med mekanisk prestanda och kvalitet i allmänhet.

 

Är AHRI LLHE certifieringsprogram endast giltigt i Nordamerika?

Nej. Kunderna kan specificera AHRI LLHE-certifiering var som helst i världen. I Nordamerika måste dock medlemmarna i certifieringsprogrammet erbjuda certifierade modeller till kunder om uppgiften ligger inom ramen för programmet, oavsett om AHRI-certifiering har specificerats i budgivningsdokumenten.

 

Hur kan kunder verifiera att tillverkaren har dimensionerat plattvärmeväxlaren enligt AHRI LLHE certifieringsprogram?

Det är väldigt enkelt. Kunderna kan skicka tillverkarens specifikationsblad till AHRI och AHRI-personal kommer då att kontrollera storleken – helt gratis!

 

Är det komplicerat att specificera AHRI-certifierade plattvärmeväxlare?

Inte alls! Lägg bara till en mening i ditt buddokument där du anger värmeuppgiften: "Plattvärmeväxlaren ska certifieras enligt AHRI LLHE certifieringsprogram."

 

Kan AHRI-certifieringsprogrammet användas i andra industrier än VVS?

Ja. Kunder i alla branscher kan använda AHRI LLHE-certifieringsprogrammet för alla uppgifter som omfattas av certifieringsprogrammets tillämpningsområde.

Snabbvalsguide

Alfa Lavals produktguide är ett lättanvänt verktyg som hjälper dig att välja den bästa lösningen för din applikation. Den listar också lokala Alfa Laval-partners och du kan begära en offert för din valda produkt.

product-guide-640x360-B

Din hub för det senaste inom uppvärmning och kylning

Med kompetens från årtionden av erfarenhet av värmeväxling erbjuder Alfa Laval kunniga resurser för dagens uppvärmnings- och kylutmaningar. Hitta svar på komplexa frågor om allt från energieffektivitet till naturliga kylmedel, tillsammans med användbara verktyg som gör det enklare att hitta rätt teknik för din tillämpning.

heating cooling-hub-vignette-2021