separation technology hero3

Så här fungerar centrifugalseparering

Separeringstekniker är avgörande för ett brett spektrum av industrier – från livsmedel, mejeri och drycker och läkemedel till varv och sjöfart samt energi och hantering av vatten och avloppsvatten. Olika metoder används för att separera vätska från vätska och fasta ämnen från vätskor, i syfte att omvandla dem till renare ämnen, värdefulla biprodukter och mindre volymer avfall att bortskaffa. För livsmedelsindustrin avskiljs exempelvis olivolja från olivpasta. För läkemedel används separatorer för klarning av cellskörd. För varvs- och sjöfartsindustrin avlägsnar bränslehantering och oljerening orenheter från brännoljan för att skydda fartygsmotorerna och därmed säkerställa en mer effektiv drift. För energibranschen kan biodiesel och biobränslen utvinnas från förnybara växtbaserade källor. I det här kapitlet kommer du att få information om hur olika typer av centrifugalseparatorer fungerar och vilka tekniker som används för att separera vätska från vätska och fasta ämnen från vätskor.

Olika separeringstekniker

Det finns olika sätt att separera vätskefaser och fasta ämnen från vätskor. Två vanligaste teknikerna är centrifugalseparering och filtrering. Både dekantrar och skivstapelseparatorer (som också kallas centrifuger) är centrifugalseparatorer. I många processer används både dekantrar, skivstapelseparatorer och filter i olika steg i processen – eller till och med i serier – för att uppnå det separeringsresultat som krävs.

Dekantercentrifuger

Dekantercentrifuger avlägsnar stora partiklar från slam eller vätskor med hög koncentration av fasta ämnen samt separerar två vätskefaser med varierande densitet med hjälp av centrifugalkraft.

how it works decanter centrifuges

Skivstapelcentrifuger

Skivstapelcentrifuger använder centrifugalkraft för att separera vätskor med lägre koncentration av fasta ämnen och relativt små partikelstorlekar. Detta är särskilt lämpligt för att separera två vätskefaser samt en fast fas.

how it works discstack centrifuges

Membranfilter

Membranfilter hanterar vanligtvis låga koncentrationer av fasta ämnen och fångar upp de minsta partiklarna. Membranfilter tar vanligtvis bort partiklar på upp till 1 mikron i storlek, i vätskor där halten av fasta ämnen är 5 % eller mindre.

how it works membrane filters

Så här fungerar en skivstapelcentrifug

Som du ser ovan finns det olika typer av separeringstekniker. Separeringsteknik med skivstapelseparator/centrifug används för centrifugering där olika faser av fasta ämnen och vätskor isoleras från varandra, baserat på skillnaden i densitet.

how it works how disc stack works

Separatordesign för hantering av fasta ämnen

En skivstapelseparator separerar fasta ämnen och en eller två vätskefaser från varandra med hjälp av extremt höga centrifugalkrafter. Den centripetalkraft som genereras av den roterande kulan trycker de fasta ämnena mot kulans utkant, medan de mindre täta vätskefaserna bildar koncentriska inre skikt. Separeringsprocessen kan vara antingen diskontinuerlig eller kontinuerlig, beroende på mängden separerade fasta ämnen.

HiW separator designs illustration

Konstruktioner för olika separeringsuppgifter

Generellt sett finns det tre typer av separatorer beroende på typen av separeringsuppgift: klarningsenheter, renare, koncentratorer.

Klarningsenhet

En klarningsenhet är en centrifugalseparator för fasta ämnen-vätska-separering, som avlägsnar fasta ämnen som partiklar, sediment, olja, naturligt organiskt material och färg från processvätskor. Genom att göra detta blir processvätskan klar.

HiW clarifier illustration

Renare

En renare är en centrifugalseparator för vätska-vätska-fasta ämnen-separering, vilken avskiljer två vätskor med olika densitet och ett fast ämne, som vatten, olja och partiklar från varandra. När man använder en renare utgör den lätta vätskefasen vanligtvis den största av det som ska renas.

HiW purifier illustration

Koncentrator

Koncentratorn från Alfa Laval är en centrifugalseparator som är utformad för att separera tre olika faser, en fast fas och två vätskefaser med olika densitet samt rena den tätaste/tyngsta vätskefasen.

HiW concentrator illustration

Separator components

An Alfa Laval separator consists of a number of proven functions and high-quality components. Click on the hot-spots to learn more about each.

HiW hotspot separator

Utforska våra innovationer

Vill du veta mer om våra innovationer inom separeringsteknik? Klicka på länken nedan. Alfa Laval uppfann den första centrifugalseparatorn och varit ledande inom utvecklingen av centrifugalteknik i mer än ett sekel. Vi delar gärna med oss av den expertis vi har fått på vägen. Besök vår kunskapsbas Separator Innovator om du vill lära dig mer om framstegen inom separering och de åtgärder som Alfa Laval vidtar för att kontinuerligt revolutionera tekniken.

Separator Innovator 640x360