Olika separeringstekniker

Det finns olika metoder för att separera vätskefaser och fasta ämnen från vätskor. Två vanligaste teknikerna är centrifugalseparering och filtrering. Både dekantrar och skivstapelseparatorer (som också kallas centrifuger) är centrifugalseparatorer. I många processer används både dekantrar, skivstapelseparatorer och filter i olika steg i processen – eller till och med i serier – för att uppnå det separeringsresultat som krävs.

Dekantercentrifuger avlägsnar stora partiklar från slam eller vätskor med hög koncentration av fasta ämnen samt separerar två vätskefaser med varierande densitet med hjälp av centrifugalkraft.

Skivstapelcentrifuger använder centrifugalkraft för att separera vätskor med lägre koncentration av fasta ämnen och relativt små partikelstorlekar. Detta är särskilt lämpligt för att separera två vätskefaser samt en fast fas.

Membranfilter hanterar vanligtvis låga koncentrationer av fasta ämnen och fångar upp de minsta partiklarna. Membranfilter tar vanligtvis bort partiklar på upp till 1 mikron i storlek, i vätskor där halten av fasta ämnen är 5 % eller mindre.

Sortiment för varje teknik

  • Dekantrar (vätskor som innehåller 15 % fasta ämnen eller mer + partikelstorleken är större än 10 mikron)
  • Filter (vätskor med innehåll av fasta ämnen på 5 % eller mindre + partikelstorleken är mindre än 1 mikron)
  • Skivstapelcentrifuger (vätskor med fasta ämnen under 25 % + partikelstorleken är mellan 0,1 mikron och 150 mikron
  • Membranfilter (vätskor med koncentrationer av fasta ämnen på upp till 5 % + partikelstorlek på upp till 1 mikron

separation_technologies_illustration.jpg


Så fungerar det

Separeringstekniker är avgörande för ett brett spektrum av industrier – från livsmedel, mejeri och drycker och läkemedel till varv och sjöfart samt energi och hantering av vatten och avloppsvatten. Olika metoder används för att separera vätska från vätska och fasta ämnen från vätskor, i syfte att producera renare ämnen, värdefulla biprodukter och mindre volymer avfall att kasta.

separator innovator hiw vignette