Other chemicals

Utöver kemiska rengöringsmedel har Alfa Laval även ett urval av andra kemikalier för att förbättra separatorns effektivitet samt kemikalier för dricksvattenhantering. Dessa är särskilt utvecklade för våra höghastighetsseparatorer och anläggningar för vattenavsaltning.

Emulsionsbrytare

Alfa Laval levererar dessa emulsionsbrytare som används för spaltning av emulsioner av olja, vatten och slam.

  • Alpacon 009 - En emulsionsbrytare för vattenbaserad avfettning, rengöring och kylning av processvätskor.
  • Alpacon 204 - En vattenbaserad emulsionsbrytarsammansättning som är avsedd att spalta emulsioner till olja, vatten och slam. Produkten producerar torr olja och en ren vattenfas.
  • Alpacon 207 - En vattenbaserad emulsionsbrytarsammansättning för spaltning av emulsioner till olja, vatten och slam, som producerar torr olja och en ren vattenfas.
  • Alpacon 300 - En vattenbaserad förbehandlingstillsats som är avsedd att spalta vatten i olja-emulsioner för att uppnå rent vatten med mindre halter än 15 ppm mineralolja. Används alltid i kombination med Alpacon 302.
  • Alpacon 302 - Ett vattenbaserat koaguleringsmedel/flocculant som är avsett att spalta vatten i olja-emulsioner för att uppnå rent vatten med mindre halter än 15 ppm mineralolja. Används alltid i kombination med Alpacon 300.

Flocculanter

  • Alpacon 017 - Ett effektivt koaguleringsmedel för att rengöra vatten som förorenats med partiklar i återvunnet biltvättsvatten. Utformat för optimal prestanda tillsammans med Alpacon 029.
  • Alpacon 029 - En icke frätande, basisk pH-justerare för utfällning av tungmetaller i återvunnet biltvättsvatten. Utformad för optimal prestanda tillsammans med Alpacon 017.

Avhärdningsmedel för avsaltning

Utvecklade för dricksvattenanläggningar

  • Alpacon Altreat 400 - En avhärdare för avsaltningssystem för havsvatten som styr bildandet av oorganiska beläggningar, som bildandet av kalciumkarbonat och magnesiumhydroxid. Certifierat för dricksvatten av KIWA och NSF.

How can we help you?Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Kontakta oss

Säkerhetsdatablad – kemiska produkter

Safety data sheetsDra nytta av kemiska produkter som förbättrar utrustningens prestanda. Specialprodukter för:

Smörjmedel, rengöringsmedel – avkalkningsmedel, korrosionsinhibitorer, pH-stabilisatorer, flockningsmedel för separation, lim, ytförstärkare – rekonditioneringsmedel.

Hitta de senaste uppdaterade säkerhetsdatabladen