Vasslebehandling i växtproteinbearbetning

 

 

 

Produktion av växtbaserat protein kräver stora mängder vatten och många producenter har höga driftskostnader och i värsta fall lägre produktionskapacitet på grund av begränsad tillgång till vatten. 

Upp till 70 % av vattnet som används i en våtfraktioneringsprocess hamnar i vassleströmmen. Med ett system för vasslebehandling från Alfa Laval kan du återvinna det mesta av ditt processvatten, minska volymen avloppsvatten och utvinna värdefulla proteiner och kolhydrater. Dessutom kan systemen enkelt integreras med både nya och befintliga anläggningar.  

water circle plantbased
protein recovery plant based

Öka avkastningen med proteinåtervinning  

Upp till 30 % av torrsubstansen i vassle består av lösliga proteiner, peptider och andra aminosyrederivat som inte kan extraheras i den primära produktionsprocessen.  

Dessa proteiner har utmärkt smältbarhet och ett högt marknadsvärde. Som ett resultat kan de användas i många olika produkter, t.ex. proteinpulver av hög kvalitet, kosttillskott och hälsokostprodukter. De kan också användas som funktionella ingredienser i bearbetade livsmedel, vilket ger konsistens, stabilitet och andra önskvärda egenskaper. 

Genom att återvinna dessa proteiner ökas verksamhetens totala produktion, förbättras vinsten, minimeras avfallsproduktionen och ökas hållbarheten och cirkulariteten i dina produktionsprocesser. .  

Alfa Laval erbjuder avancerade system för att samla in dessa proteiner, antingen som koagulerade proteiner som kan separeras genom centrifugering eller som funktionella proteiner med membranseparering. Dessa system är utformade för att vara effektiva, pålitliga och enkla att använda och hjälper till att maximera din produktion och lönsamhet samtidigt som du minimerar din miljöpåverkan. 

Producera och sälj vasslekoncentrat  

Vassle är en komplex blandning av föreningar som kolhydrater, proteiner och salter. Istället för att låta det gå till spillo kan du enkelt koncentrera vasslen och sälja den som en värdefull ingrediens eller mellanprodukt för ytterligare processer. Dessutom minskar avloppsvattnet från anläggningen när vasslen koncentreras, vilket minimerar verksamhetens miljöpåverkan.  

Vasslekoncentrat kan säljas som en ingrediens för djurfoder, vilket ger en proteinkälla och andra näringsämnen. Vasslekoncentrat kan även användas som råvara i jäsningsprocesser, där vasslens sockerarter och proteiner omvandlas till flera olika värdefulla produkter, t.ex. biobränslen, organiska syror och enzymer. Biogasproduktion är ett tredje användningsområde för vasslekoncentrat där det används för att producera förnybar metan.  

Alfa Laval erbjuder förångnings- och membransystem som är optimerade för vasslekoncentration och våra applikationsexperter hjälper gärna företag att maximera sin effektivitet och lönsamhet och samtidigt minimera deras miljöpåverkan. 

whey concentrace plant based
water recovery plant based

Vattenåtervinning och återanvändning 

Cirka 70 % av vattnet som används i proteinutvinningsprocesserna hamnar i vassleströmmen och det har en stor positiv inverkan på vattenförbrukningen och hållbarheten om man återvinner detta vatten. 

Alfa Laval erbjuder avancerade förångnings- och membransystem för vattenåtervinning från vassleströmmar. Det återvunna vattnet kan användas för rengöring eller förfinas ytterligare för att kunna återanvändas i anläggningen. 

Förutom miljömässiga fördelar minskar återvinning av vatten även kostnaderna för inköp och behandling av vatten och förbättrar produktionsprocessernas ekonomiska lönsamhet.  

Alfa Lavals förångnings- och membransystem är utformade för att vara effektiva, pålitliga och enkla att använda, vilket hjälper företagen att maximera sin vattenåtervinning och minimera miljöpåverkan. 

.

Exempel på ett system för vasslebehandling 

AL_Process & Flowchart_Plant-based_230523_2-C.jpg

Helt skräddarsydda system för vasslebehandling 

Helt skräddarsydda system för vasslebehandling 

Våra applikationsexperter kommer att utforma ett system för vasslebehandling som passar dina behov perfekt enligt dina driftsförhållanden och krav. Processdiagrammet ovan visar ett exempel med återvinning av protein, kolhydrater och vatten. Fördelarna med detta system inkluderar:  

  • Återvunnet vatten kan återanvändas för spolning och CIP eller i huvudprocessen.  
  • Ökad avkastning tack vare proteinåtervinning.  
  • Betydande minskning av volymen avloppsvatten och BOD-nivåer.  

Princip för arbetsgången

I det första steget av processen värms vasslen upp med förvärmare och direkt ånginjektion, vilket gör att proteinet koaguleras. Det koagulerade proteinet separeras sedan från vätskan med en dekanter och skickas därefter till en torkare. 

Vätskefasen från dekantern skickas till ett förångningssystem där vattnet kokas bort och lämnar kvar ett koncentrat som i huvudsak består av kolhydrater och salter och som kan användas i produktion av biogas eller bioetanol. 

Det kondenserade vattnet från förångningssystemet renas med ett membransystem med omvänd osmos innan det återanvänds, antingen i huvudprocessen eller för spolning eller CIP. 

Permeatet (dvs. det filtrerade vattnet) kan återanvändas för rening och retentatet (resten) skickas till en avloppsanläggning. 

Kontakta oss för att få veta mer

Kompletta servicelösningar 

MF 1044413 adjusted XL

Genom att kombinera en systeminriktning till service med omfattande processkunskap, optimerar vi prestandan för hela din process genom att identifiera och åtgärda grundorsakerna till dina problem.

Vi erbjuder ett komplett utbud av service som spänner över anläggningens hela livslängd. Vårt globala servicenätverk omfattar nästan 100 länder, vilket innebär att det alltid finns snabb och professionell support i närheten.

För maximal avkastning på din investering rekommenderar vi att du ingår ett serviceavtal med Alfa Laval. Denna helt anpassade servicelösning förenklar budgetering och maximerar prestanda och drifttid. Medan du fokuserar på din dagliga drift tar vi hand om planering, upphandling och genomförande av de serviceåtgärder som krävs.

Upptäck hur vi kan hjälpa till med service

Nyckelprodukter