2020-07-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval offentliggör ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Neles

Alfa Laval AB (publ) (”Alfa Laval” eller ”Budgivaren”), ett svenskt publikt aktiebolag, och Neles Abp (”Neles” eller ”Bolaget”) har den 13 juli 2020 träffat ett samgåendeavtal (”Samgåendeavtalet”) enligt vilket Alfa Laval ska lämna ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga emitterade och utestående aktier i Neles som inte innehas av Neles eller något av dess dotterbolag (”Uppköpserbjudandet”). Neles aktieägare kommer genom Uppköpserbjudandet att erbjudas ett kontant vederlag om 11,50 euro för varje utestående aktie i Neles (”Erbjudandepriset”), vilket värderar samtliga aktier i Neles till omkring 1 727 miljoner euro. De medlemmar av styrelsen för Neles som har deltagit i beslutsfattandet har enhälligt beslutat att rekommendera Neles aktieägare att acceptera Uppköpserbjudandet.

DETTA BÖRSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.Alfa Laval har identifierat marknaden för industriell flödeskontroll som ett viktigt tillväxtområde. Transaktionen gör det möjligt för Alfa Laval att väsentligt stärka sin närvaro på den betydande marknaden för industriell flödeskontroll där bolaget för närvarande främst erbjuder energieffektivitetslösningar. Därtill bedömer Alfa Laval att det finns ett antal områden där det väsentligt kan bidra till utvecklingen av Neles verksamhet att ingå i Alfa Laval-koncernen, innefattande att kunna dra nytta av Alfa Lavals befintliga globala plattform. Alfa Laval har en stolt historia av att investera i Norden och utveckla sin verksamhet där, vilket koncernens 5 400 medarbetare visar. Alfa Laval har beprövad erfarenhet av att ta steget in på angränsande marknader genom plattformsinvesteringar i kvalitetsföretag och efter att ha byggt en betydande industriell närvaro i Sverige, Danmark och Norge kommer Neles finska fotavtryck att komplettera Alfa Lavals nordiska plattform.Neles är världsledande inom produkter och tjänster inom flödeskontroll. Bolagets ventiler och ventilautomatiseringstekniker är kända för kvalitet, tillförlitlighet och högsta säkerhet. Kunderna till Neles är verksamma inom olje- och gasraffinering, massa, papper och bioprodukter, kemikalier och andra processindustrier. Neles började handlas som ett separat bolag i juni 2020 efter en partiell delning av Metso Abp (”Metso”) (”Delningen”), men verksamheten har en lång meritlista och en historik av mer än 60 års innovation.Transaktionen förväntas resultera i betydande fördelar för bolagens intressenter, inklusive aktieägarvärde för både Neles och Alfa Lavals aktieägare. Alfa Laval tror att de passar mycket väl ihop, såväl strategiskt som kulturellt.HUVUDPUNKTER OCH UPPKÖPSERBJUDANDET I SAMMANDRAG
 • Erbjudandepriset är 11,50 euro kontant för varje emitterad och utestående aktie i Neles.

 • Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka:

 • 32,8 procent jämfört med stängningskursen för Neles aktie (8,658 euro) på Nasdaq Helsinki Ltd (”Nasdaq Helsingfors”) den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet;

 • 29,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Neles aktie på Nasdaq Helsingfors under perioden från och med den 1 juli 2020, den första handelsdagen efter registreringen av Delningen, till och med den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet, exklusive effekten av Valmet Abp:s (”Valmet”) förvärv av aktier som representerar 14,88 procent av samtliga aktier i Neles från Solidium Oy (”Solidium”), som tillkännagavs av Valmet den 17 juni 2020 och slutfördes den 1 juli 2020; och

 • 35,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Neles aktie på Nasdaq Helsingfors under perioden från och med den 1 juli 2020, den första handelsdagen efter registreringen av Delningen, till och med den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet.

 • De medlemmar av styrelsen för Neles som har deltagit i beslutsfattandet har enhälligt beslutat att rekommendera Neles aktieägare att acceptera Uppköpserbjudandet.

 • Cevian Capital, som innehar cirka 10,9 procent av de emitterade och utestående aktierna i Neles, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Uppköpserbjudandet på sedvanliga villkor.

 • Fullföljandet av Uppköpserbjudandet är föremål för vissa sedvanliga villkor som måste uppfyllas eller frånfallas av Alfa Laval på eller före datumet för Alfa Lavals offentliggörande av det slutliga utfallet av Uppköpserbjudandet. Dessa villkor innefattar bland annat att erhålla samtliga nödvändiga regulatoriska godkännanden och att Uppköpserbjudandet accepteras av aktier som representerar, tillsammans med aktier som på annat sätt förvärvats av Alfa Laval före eller under acceptperioden, mer än två tredjedelar (2/3) av de emitterade och utestående aktierna och rösterna i Neles.

 • Skulle Alfa Laval erhålla mer än 90 procent av de emitterade och utestående aktierna och rösterna i Neles, avser Alfa Laval att inleda ett obligatoriskt inlösenförfarande i enlighet med den finska aktiebolagslagen (624/2006, i dess ändrade lydelse) för att förvärva de återstående aktierna i Neles, och därefter ansöka om avnotering av Neles aktie från Nasdaq Helsingfors så snart som möjligt. Skulle Alfa Laval erhålla mindre än 90 procent men mer än två tredjedelar (2/3) av de emitterade och utestående aktierna och rösterna i Neles, avser Alfa Laval att överväga alternativ för att över tid förvärva de återstående aktierna i Neles, och det är möjligt att Neles kan bli föremål för vissa transaktioner, innefattande exempelvis köp av ytterligare aktier i Neles efter fullföljandet av Uppköpserbjudandet, eller en gränsöverskridande fusion med och till Alfa Laval. Alfa Laval har inte fattat några beslut om tidplan för sådana eventuella transaktioner eller huruvida sådana transaktioner kommer att genomföras överhuvudtaget.

 • Uppköpserbjudandet kommer att finansieras genom en kombination av Alfa Lavals egna medel och lånefaciliteter från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”). SEB har åtagit sig gentemot Alfa Laval att tillhandahålla lånefinansieringen på sedvanlig s.k. certain funds-basis och tillgången till lånefinansieringen är endast beroende av att Uppköpserbjudandet fullföljs och vissa villkor som är sedvanliga för certain funds-finansiering av detta slag. Budgivarens fullföljande av Uppköpserbjudandet är inte villkorat av tillgänglig finansiering.

 • Alfa Laval och Neles har åtagit sig att följa rekommendationen avseende de procedurer som ska följas vid finska uppköpserbjudanden (Kod för uppköpserbjudanden), utgiven av den finska Värdepappersmarknadsföreningen (”Helsingforskoden”).

 • Alfa Laval kommer omkring den 13 augusti 2020 att publicera en erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) med detaljerad information om Uppköpserbjudandet och anvisningar om hur man accepterar Uppköpserbjudandet.

 • Acceptperioden enligt Uppköpserbjudandet förväntas påbörjas omkring den 13 augusti 2020 och förväntas avslutas omkring den 22 oktober 2020, såvida inte acceptperioden förlängs av Alfa Laval i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet och tillämpliga lagar. Uppköpserbjudandet förväntas för närvarande att fullföljas under det fjärde kvartalet 2020.ÖVERSIKT AV DET KOMBINERADE BOLAGETNeles och Alfa Laval skapar tillsammans en större och starkare global aktör på flödeskontrollmarknaden. Neles blir en integrerad del av Alfa Lavals organisationsstruktur samtidigt som det i Alfa Laval-koncernen till stor del behåller sin operativa struktur och starka identitet. Det sammanslagna bolagets sammanlagda intäkter för de tolv månaderna som avslutades den 31 mars 2020 var cirka 53,8 miljarder kronor (Alfa Laval: 47,0 miljarder kronor; Neles: 642 miljoner euro (omräknat med Europeiska centralbankens genomsnittliga växelkurs euro/kronor om 10,651 mellan den 1 april 2019 och 31 mars 2020)) och det hade sammanlagt cirka 20 300 anställda globalt per den 31 mars 2020. Transaktionen förväntas ge EPS-tillväxt (vinst per aktie) för Alfa Laval från och med det första året efter att Uppköpserbjudandet har genomförts.BAKGRUND OCH ALFA LAVALS STRATEGISKA MOTIVAlfa Laval är en ledande global leverantör av produkter och lösningar baserade på dess nyckelteknologier för värmeöverföring, separering och flödeshantering.  Bolaget spelar en viktig roll inom områden som är avgörande för samhället, såsom energieffektivitet, miljöskydd och livsmedelsproduktion. Alfa Lavals produkter används för tillverkning av livsmedel, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol samt i kraftverk, ombord på fartyg; och inom verkstadssektorn, gruvindustrin och raffinaderisektorn, hantering av avloppsvatten och för att skapa ett bekvämt inomhusklimat. Alfa Lavals världsomspännande organisation hjälper kunder i nästan 100 länder att optimera sina processer. Bolaget har 42 stora produktionsenheter (22 i Europa, 10 i Asien, 8 i USA och 2 i Latinamerika) och över 17 000 anställda, varav majoriteten är baserade i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA och Frankrike.Neles är världsledande inom produkter och tjänster inom flödeskontroll. Bolagets ventiler och ventilautomatiseringstekniker är kända för kvalitet, tillförlitlighet och högsta säkerhet. Kunderna till Neles är verksamma inom olje- och gasraffinering, massa, papper och bioprodukter, kemikalier och andra processindustrier. För närvarande har Bolaget cirka 2 900 anställda i fler än 40 länder.Under de senaste åren har Alfa Laval förvärvat Aalborg Industries i Danmark (2011) och Frank Mohn (Framo) i Norge (2014) och sedan dess fortsatt att investera i deras marknadsposition och tillväxt. Efter att ha byggt en betydande industriell närvaro i Sverige, Danmark och Norge kommer Neles finska fotavtryck att komplettera Alfa Lavals nordiska plattform.Alfa Laval har identifierat marknaden för industriell flödeskontroll som ett viktigt tillväxtområde. Bolaget har historiskt sett haft en stark närvaro inom livsmedels- och vattenbranschen samt inom marin- och offshoreindustrin. Transaktionen gör det möjligt för Alfa Laval att stärka sin närvaro på den stora flödeskontrollmarknaden, där bolaget för närvarande främst erbjuder energieffektivitetslösningar.I linje med ovanstående betraktar Alfa Laval Neles som en attraktiv plattform för fortsatt tillväxt. Bolagen är verksamma på parallella slutmarknader med olika produktspecifikationer inom ventilbranschen och har ett begränsat överlapp mellan dess befintliga verksamheter. Alfa Laval ser dock stora likheter mellan de industriella slutmarknaderna och de separata hygieniska slutmarknaderna. Dessutom är Alfa Laval starkt engagerat i samma industriella slutmarknader som Neles med avancerade lösningar för värmeöverföring och separationsteknik. Den strategiska logiken förstärks ytterligare genom att båda bolagen har en avancerad teknologiprofil. Dessutom finns det flera områden där att utgöra en del av Alfa Laval-koncernen kan skapa betydande potential för den framtida utvecklingen av Neles, med vissa strategiska möjligheter, däribland:
 • Möjligheten att dra nytta av Alfa Lavals välinvesterade infrastruktur för servicenätverk med cirka 100 servicecenter över hela världen.

 • Möjligheten att dra nytta av Alfa Lavals mycket effektiva, automatiserade lagernärvaro i Nordamerika, Europa och Asien i Neles globala distribution av komponenter. Uppsättningen är väl lämpad för Neles produktsortiment och kan ge en lösning i världsklass på den industriella flödesmarknaden.

 • Förvärvstillväxt: Alfa Laval har en lång historia av framgångsrika M&A-transaktioner och har ekonomisk styrka för att kunna stödja en meningsfull förvärvsstrategi på den industriella flödesmarknaden.Efter genomförandet av Uppköpserbjudandet kommer Neles verksamhet fortsätta som en del av Alfa Laval-koncernen. Genomförandet av Uppköpserbjudandet förväntas inte ha några större omedelbara effekter på Neles verksamhet eller tillgångar, dess ledning eller anställda, eller dess affärslokaler. Alfa Laval avser dock att, i enlighet med vad som är sedvanligt, förändra sammansättningen av styrelsen för Neles så snart som möjligt efter att Uppköpserbjudandet har genomförts för att reflektera det nya ägandet i Neles.Kommentar till Uppköpserbjudandet, Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval:”Vi hyser stor respekt för Neles och bolagets anställda och ledarskap. Den föreslagna affären erbjuder en stark industriell logik: Våra bolag kompletterar varandra väl med mycket begränsad överlappande verksamhet. Alfa Laval har resurser att investera i och stödja utvecklingen av Neles under många år framöver och vårt globala servicenätverk erbjuder Neles en ”plug and play” -plattform. Som ägare skulle Alfa Laval vara engagerad i Neles strategi och industriplan och samtidigt erbjuda en kraftfull plattform för att möjliggöra framtida tillväxt. Matchningen är nästintill perfekt.”Kommentar till Uppköpserbjudandet, Olli Isotalo, VD och koncernchef för Neles:”Vi ser detta erbjudande som ett tydligt bevis på det goda, starka arbete som gjorts genom åren. Det betyder att Alfa Laval tror på och uppskattar vår strategi, våra produkter och framför allt kunskapen bland våra medarbetare. Vi fortsätter att vara till nytta för våra kunder och genomför vår strategi och är glada över att Alfa Laval vill stödja detta arbete.”Kommentar till Uppköpserbjudandet, Dennis Jönsson, styrelseordförande i Alfa Laval:”Vårt engagemang och vår tro på Neles och styrkan i vår gemensamma resa återspeglas i vårt attraktiva erbjudande till de nuvarande aktieägarna i Neles. Detta kan bli ytterligare ett framgångsrikt partnerskap mellan finska och svenska bolag. Vårt industriella arv och våra resurser i kombination med Neles marknadsledande kapacitet är en formel för framtida tillväxt. Under de senaste åren har samma logik använts för att kombinera Alfa Laval-plattformen med det förvärvade företagets styrkor, och liknande förvärv har gjorts i Danmark och Norge med goda resultat.”Kommentar till Uppköpserbjudandet, Jukka Moisio, styrelseordförande i Neles:Neles och Alfa Laval representerar det bästa av nordisk teknik - båda företagen är experter inom sina områden och når ut till globala kunder. Neles kommer att dra nytta av Alfa Lavals breda branschkompetens och globala närvaro för att ytterligare öka sin marknadsnärvaro, och Alfa Lavals erfarenhet och framgång i stora nordiska förvärv stöder Neles framtid och teamets excellens inom teknik.”UPPKÖPSERBJUDANDET I KORTHETAlfa Laval och Neles har den 13 juli 2020 träffat Samgåendeavtalet, enligt vilket Alfa Laval ska lämna ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga emitterade och utestående aktier i Neles som inte innehas av Neles eller något av dess dotterbolag. En sammanfattning av de viktigaste villkoren i Samgåendeavtalet finns under ”Samgåendeavtalet” nedan.Alfa Laval och Neles har åtagit sig att följa Helsingforskoden. På dagen för detta offentliggörande har Neles 150 348 256 emitterade aktier, varav 150 197 895 är utestående, och varken Alfa Laval eller något av dess koncernbolag har några aktier eller någon rösträtt i Neles. Alfa Laval förbehåller sig rätten att förvärva aktier i Neles före, under eller efter acceptperioden (inklusive eventuell förlängning därav och eventuell efterföljande acceptperiod) över börs på Nasdaq Helsingfors eller på annat sätt.ErbjudandeprisetErbjudandepriset är 11,50 euro kontant för varje emitterad och utestående aktie i Neles. Baserat på antagandet att samtliga emitterade och utestående aktier i Neles förvärvas i Uppköpserbjudandet, skulle det totala sammanlagda vederlaget som Alfa Laval skulle betala uppgå till 1 727 miljoner euro.Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka:
 • 32,8 procent jämfört med stängningskursen för Neles aktie (8,658 euro) på Nasdaq Helsingfors den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet;

 • 29,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Neles aktie på Nasdaq Helsingfors under perioden från och med den 1 juli 2020, den första handelsdagen efter registreringen av Delningen, till och med den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet, exklusive effekten av Valmets förvärv av aktier som representerar 14,88 procent av samtliga aktier i Neles från Solidium, som tillkännagavs av Valmet den 17 juni 2020 och slutfördes den 1 juli 2020; och

 • 35,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Neles aktie på Nasdaq Helsingfors under perioden från och med den 1 juli 2020, den första handelsdagen efter registreringen av Delningen, till och med den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet.Om antalet emitterade och utestående aktier i Neles ändras till följd av en nyemission, konvertering, aktiesplit eller någon annan liknande transaktion, eller om Neles skulle betala en utdelning eller på annat sätt dela ut medel eller andra tillgångar till dess aktieägare, eller om en avstämningsdag med avseende på något av det föregående skulle inträffa före fullföljandet av Uppköpserbjudandet, kommer Erbjudandepriset att sänkas i enlighet därmed på euro-för-euro-basis.AcceptperiodenAcceptperioden enligt Uppköpserbjudandet förväntas påbörjas omkring den 13 augusti 2020 och förväntas avslutas omkring den 22 oktober 2020, såvida inte acceptperioden förlängs av Alfa Laval i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet och tillämplig lagar och regler. Uppköpserbjudandet förväntas för närvarande att fullföljas under det fjärde kvartalet 2020.De detaljerade villkoren för Uppköpserbjudandet samt anvisningar för hur man accepterar Uppköpserbjudandet kommer att finnas i Erbjudandehandlingen som Alfa Laval förväntas att publicera omkring den 13 augusti 2020.Rekommendation från styrelsen för NelesDe medlemmar av styrelsen för Neles som har deltagit i beslutsfattandet har enhälligt beslutat att rekommendera Neles aktieägare att acceptera Uppköpserbjudandet. Styrelsen kommer att utfärda sitt fullständiga uttalande om Uppköpserbjudandet i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012, i dess ändrade lydelse) före acceptperiodens början. Styrelsen för Neles har inhämtat ett värderingsutlåtande (en s.k. fairness opinion) från Neles finansiella rådgivare Morgan Stanley & Co. International plc, enligt vilket Erbjudandepriset är finansiellt försvarbart ur Neles aktieägares perspektiv. Det fullständiga värderingsutlåtandet kommer att bifogas uttalandet från Neles styrelse.Styrelsen för Neles har beslutat att rekommendera aktieägarna i Neles att acceptera Uppköpserbjudandet, bland annat med hänsyn till följande faktorer:
 • Styrelsen är övertygad om Neles fristående strategi och framtidsutsikter, som har fastställts av bolagsledningen vid dess kapitalmarknadsdag den 27 maj 2020;

 • Efter förvärvet av aktier som representerar 14,88 procent av samtliga aktier i Neles av Valmet finns det ingen garanti för att Neles med tiden kommer att kunna fortsätta arbeta som ett helt oberoende bolag, detta särskilt mot bakgrund av Valmets uttalade avsikt att söka styrelserepresentation i Neles och öka sitt aktieinnehav över tid;

 • Budgivaren stöds av Neles näst största aktieägare Cevian Capital med ett oåterkalleligt åtagande att lämna in sina aktier i Uppköpserbjudandet på sedvanliga villkor;

 • Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka 29,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Neles aktie på Nasdaq Helsingfors under perioden från och med den 1 juli 2020 till och med den 10 juli 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet, exklusive effekten av Valmets förvärv av aktier som representerar 14,88 procent av samtliga aktier i Neles från Solidium, vilket offentliggjordes av Valmet den 17 juni 2020 och slutfördes den 1 juli 2020;

 • Baserat på sedvanlig finansiell statistik representerar Erbjudandepriset transaktionsmultiplar som styrelsen betraktar som attraktiva jämfört med handelsmultiplarna för jämförbara noterade bolag och prejudicerade transaktioner i samma sektor som den i vilken Neles är verksamt;

 • Med tanke på den relativt korta handelshistoriken för Neles som ett fristående bolag har styrelsen särskilt i detalj analyserat bolagets eget värde vid en rad scenarier, samt utvärderat Erbjudandepriset med en rad värderingsmetoder;

 • På grundval av detta har styrelsen dragit slutsatsen att Erbjudandepriset återspeglar bolagets värde på medellång till lång sikt, inklusive vid övervägandena av de potentiella exekveringsriskerna relaterade till realiseringen av Neles strategi;

 • Uppköpserbjudandet kommer att betalas fullt ut kontant och Budgivaren har säkrat finansiering för betalning av Erbjudandepriset i enlighet med vad som krävs av tillämplig lag och Helsingforskoden, och Budgivaren har informerat Neles att den bedömer att nödvändiga konkurrensgodkännanden kan erhållas före utgången av den initiala acceptperioden;

 • Uppköpserbjudandet är villkorat av att Budgivaren uppnår en acceptansnivå om endast två tredjedelar av aktierna, vilket ökar exekveringssäkerheten i Uppköpserbjudandet för de aktieägare som väljer att acceptera Uppköpserbjudandet;

 • Om Uppköpserbjudandet är framgångsrikt kommer det sannolikt att resultera i minskad likviditet i Neles aktie och göra det möjligt för Alfa Laval att fatta beslut på bolagsstämma som kräver kvalificerad majoritet bestående av två tredjedelar av de representerade aktierna och rösterna vid en stämma; och

 • Styrelsen har vidare beaktat sina möjligheter att svara på eventuella förslag från tredje man i den mån det erfordras för att styrelsen ska fullgöra sina skyldigheter gentemot aktieägarna.Styrelsens fullständiga uttalande angående Uppköpserbjudandet kommer att offentliggöras före påbörjandet av acceptperioden och bifogas Erbjudandehandlingen.Stöd från stor aktieägare i NelesCevian Capital, som innehar cirka 10,9 procent av de emitterade och utestående aktierna i Neles, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Uppköpserbjudandet på sedvanliga villkor.Villkor för fullföljandet av UppköpserbjudandetAlfa Lavals skyldighet att fullfölja Uppköpserbjudandet kommer att vara villkorad av uppfyllande eller, om tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar, Alfa Lavals frånfallande, av följande villkor (”Fullföljandevillkoren”) på eller före dagen för Alfa Lavals offentliggörande av det slutliga utfallet av Uppköpserbjudandet:
 1. antalet aktier som på giltigt sätt lämnats in i Uppköpserbjudandet representerar, tillsammans med samtliga aktier som på annat sätt förvärvats av Alfa Laval före eller under acceptperioden, mer än två tredjedelar av de emitterade och utestående aktierna och rösterna i Neles;

 2. erhållandet av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, tillstånd och medgivanden, inklusive konkurrensgodkännanden, vilka Alfa Laval har skyldighet att söka, inklusive uppfyllandet av eventuella villkor som ställts eller åtgärder eller åtaganden som krävs enligt sådana godkännanden, tillstånd eller medgivanden, inklusive eventuella krav på att avyttra eller behålla separata tillgångar eller verksamheter, eller på att omorganisera Alfa Lavals, Neles eller deras koncernbolags verksamheter i syfte att säkerställa att villkoret under denna punkt ii uppfylls;

 3. ingen väsentlig negativ förändring har inträffat efter ingåendet av Samgåendeavtalet;

 4. att Alfa Laval inte, efter datumet för Samgåendeavtalets träffande, har tagit emot information som tidigare inte har offentliggjorts som utgör en väsentlig negativ förändring;

 5. ingen information som offentliggjorts av Neles är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och Neles har inte underlåtit att offentliggöra någon information som borde ha offentliggjorts enligt tillämpliga lagar och förordningar eller Nasdaq Helsingfors regelverk, under förutsättning att den information som offentliggjorts eller underlåtits att offentliggöras utgör en väsentlig negativ förändring;

 6. ingen domstol eller tillsynsmyndighet i någon behörig jurisdiktion har meddelat ett beslut eller utfärdat några reglerande åtgärder som förhindrar, skjuter upp eller väsentligen försvårar genomförandet av Uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor;

 7. styrelsen för Neles har utfärdat sin rekommendation och rekommendationen är gällande och har inte återkallats, modifierats eller ändrats till nackdel för Uppköpserbjudandet;

 8. Samgåendeavtalet inte har upphört att gälla och är i sin helhet gällande och ingen händelse har inträffat som skulle ge Alfa Laval rätten att säga upp Samgåendeavtalet; och

 9. åtagandet som utfärdats av Cevian Capital att acceptera Uppköpserbjudandet förblir giltigt i enlighet med dess villkor.Alfa Laval har rätt att återta eller att inte fullfölja Uppköpserbjudandet om något av Fullföljandevillkoren, enligt Alfa Lavals skäliga bedömning, skulle bli omöjligt att uppfylla, under förutsättning att de omständigheter som ger upphov till rätten att åberopa det aktuella Fullföljandevillkoret har väsentlig betydelse för Alfa Laval med avseende på Uppköpserbjudandet, i den mening som avses i finska Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 9/2013. Alfa Laval förbehåller sig rätten att, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar, frånfalla alla Fullföljandevillkor som inte har uppfyllts.MyndighetensgodkännandenAlfa Laval kommer, så snart det är rimligt möjligt, göra alla anmälningar och ansökningar som krävs för att erhålla alla nödvändiga myndighetsgodkännanden från relevanta myndigheter i alla jurisdiktioner där så krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar. Baserat på för närvarande tillgänglig information förväntar sig Alfa Laval att Uppköpserbjudandet kommer att vara föremål för konkurrensgodkännanden i vissa jurisdiktioner, inklusive i Finland, Tyskland, Ryssland, Sydkorea, Turkiet och USA, och bedömer att nödvändiga myndighetsgodkännanden kommer att erhållas före utgången av den initiala acceptperioden. Om inte alla nödvändiga myndighetsgodkännanden har erhållits före utgången av den initiala acceptperioden, kommer Alfa Laval att förlänga acceptperioden i enlighet med och med förbehåll för villkoren i Uppköpserbjudandet och tillämpliga lagar för att uppfylla Fullföljandevillkoren, inklusive att erhålla konkurrensgodkännanden.FinansieringI enlighet tillämpliga lagar har Alfa Laval, och kommer att ha vid fullföljandet av Uppköpserbjudandet, tillgång till lån och eget kapital i tillräcklig omfattning för att finansiera betalningen av det sammanlagda Erbjudandepriset för alla utgivna och utestående aktier i Neles i anslutning till Uppköpserbjudandet (inklusive eventuella obligatoriska inlösenförfaranden i enlighet med den finska aktiebolagslagen). Uppköpserbjudandet kommer att finansieras genom en kombination av Alfa Lavals egna medel och lånefaciliteter från SEB. SEB har åtagit sig gentemot Alfa Laval att tillhandahålla lånefinansieringen på sedvanlig s.k. certain funds-basis och tillgången till lånefinansieringen är endast beroende av att Uppköpserbjudandet fullföljs och vissa villkor som är sedvanliga för certain funds-finansiering av detta slag. Budgivarens fullföljande av Uppköpserbjudandet är inte villkorat av tillgänglig finansiering.Framtida planer för aktiernaOm Alfa Laval erhåller mer än 90 procent av de emitterade och utestående aktierna och rösterna i Neles, avser Alfa Laval att inleda ett obligatoriskt inlösenförfarande i enlighet med den finska aktiebolagslagen för att förvärva de återstående aktierna i Neles, och därefter ansöka om avnotering av Neles aktie från Nasdaq Helsingfors så snart som möjligt. Om Alfa Laval erhåller mindre än 90 procent men mer än två tredjedelar (2/3) av de emitterade och utestående aktierna och rösterna i Neles, avser Alfa Laval att överväga alternativ för att över tid förvärva de återstående aktierna i Neles, och det är möjligt att Neles kan bli föremål för vissa transaktioner, innefattande exempelvis köp av ytterligare aktier i Neles efter fullföljandet av Uppköpserbjudandet, eller en gränsöverskridande fusion med och till Alfa Laval. Alfa Laval har inte fattat några beslut om tidplan för sådana eventuella transaktioner eller huruvida sådana transaktioner kommer att genomföras överhuvudtaget.SamgåendeavtaletSamgåendeavtalet mellan Neles och Alfal Laval anger de huvudsakliga villkor som gäller för Alfa Lavals genomförande av Uppköpserbjudandet.Enligt Samgåendeavtalet har styrelsen för Neles, även i händelse av väsentligt förändrade omständigheter eller ett eventuellt högre konkurrerande erbjudande eller förslag, åtagit sig att inte dra tillbaka, ändra eller ändra sin rekommendation för Uppköpserbjudandet, såvida inte styrelsen, efter att ha tagit råd från extern juridisk och finansiell rådgivare, på grundval av styrelsens skyldigheter gentemot aktieägarna i god tro bestämmer att rekommendationen av Uppköpserbjudandet inte längre skulle vara i Neles aktieägares intresse. Styrelsen för Neles får dra tillbaka, ändra eller ändra sin rekommendation för Uppköpserbjudandet i enlighet med ovanstående om styrelsen har följt vissa överenskomna förfaranden som tillåter Alfa Laval att förhandla med styrelsen och förbättra Uppköpserbjudandet. Om Alfa Laval förbättrar sitt erbjudande så att det förbättrade erbjudandet, enligt styrelsens rimliga åsikt, är i Neles aktieägares intresse, ska styrelsen för Neles bekräfta och upprätthålla sin rekommendation (ändrad baserad på det förbättrade Uppköpserbjudandet) för det på det sättet förbättrade Uppköpserbjudandet.Neles har åtagit sig, och ska se till att Neles dotterbolag och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och representanter åtar sig, att inte, direkt eller indirekt, uppmana, uppmuntra, eller avsiktligen främja, någon person att offentliggöra eller lämna ett konkurrerande erbjudande eller förslag.Samgåendeavtalet inkluderar vidare vissa sedvanliga garantier och åtaganden från båda parter, såsom avseende Neles löpande verksamhet innan Uppköpserbjudandet har fullföljts och samarbete mellan parterna för att göra de nödvändiga regulatoriska ansökningarna.Samgåendeavtalet kan sägas upp av Neles eller Alfa Laval under vissa omständigheter, inklusive bland annat om styrelsen för Neles drar tillbaka eller ändrar sin rekommendation om Uppköpserbjudandet, eller om en domstol eller myndighet utfärdar ett föreläggande, som är verkställbart och gör det olagligt eller förbjuder genomförandet av Uppköpserbjudandet, eller om Uppköpserbjudandet inte har genomförts per det överenskomna senaste datumet som är den 31 januari 2021, eller vid väsentlig överträdelse av Neles eller Alfa Lavals garantier eller åtaganden enligt Samgåendeavtalet.RÅDGIVARESEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är finansiell rådgivare till Alfa Laval och arrangör i samband med Uppköpserbjudandet. Avance Advokatbyrå Ab, Advokatfirman Vinge KB och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP är juridiska rådgivare till Alfa Laval i samband med Uppköpserbjudandet.Morgan Stanley & Co. International plc är finansiell rådgivare till Neles i samband med Uppköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå Ab är juridisk rådgivare till Neles i samband med Uppköpserbjudandet.ALFA LAVALS TELEFONKONFERENSERAlfa Laval kommer att hålla två telefonkonferenser den 13 juli 2020:En presskonferens avsedd för media klockan 10:00 (CET)För att delta i telefonkonferensen – som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef, Tom Erixon och CFO, Jan Allde - registrera dig i förväg via länken nedan. När du har registrerat dig får du ett telefonnummer, en deltagarkod och en möteskod. Vänligen ring in 10 minuter innan telefonkonferensen avses börja.http://emea.directeventreg.com/registration/3126328För att lyssna på en inspelning, ring +44 (0) 3333 0097 85, konferens-ID 3126328.Inspelningen kommer att finnas tillgänglig fram till och med den 15 juli 2020 klockan 10:00 (CET). Därefter tillhandahålls en avskrift på www.alfalaval.com/investors.En telefonkonferens avsedd för kapitalmarknaden klockan 14:00 (CET)För att delta i telefonkonferensen – som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef, Tom Erixon och CFO, Jan Allde - registrera dig i förväg via länken nedan. När du har registrerat dig får du ett telefonnummer, en deltagarkod och en möteskod. Vänligen ring in 10 minuter innan telefonkonferensen avses börja.http://emea.directeventreg.com/registration/8308398För att lyssna på en inspelning, ring +44 (0) 3333 0097 85, konferens-ID 8308398.Inspelningen kommer att finnas tillgänglig fram till och med den 15 juli 2020 klockan 10:00 (CET). Därefter tillhandahålls en avskrift på www.alfalaval.com/investors.Relaterat materialDu hittar ett brev till samtliga aktieägare i Neles Abp och Alfa Laval AB från Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval-koncernen, inklusive ett foto, på www.alfalaval.com/investors, som material relaterat till pressmeddelandet.Kontaktpersoner investerarrelationer:

Joel Davidsson

IR Manager


Alfa Laval

Mobil: +46730354603

joel.davidsson@alfalaval.comRita Uotila

Vice President, Investor Relations

Neles

Tel: +358 400 954 141

rita.uotila@neles.comMediafrågor:

Peter Torstensson

Senior Advisor, Brand & Strategic Communications


Alfa Laval

Mobil: +46709337231 / +46709337201

peter.torstensson@alfalaval.comOm Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten och erbjuder expertis, produkter och service till ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Bolaget är engagerat i att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen - alltid göra det lilla extra för att stödja kunderna för att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material för att främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Därmed påskyndar Alfa Laval inte bara framgången för sina kunder utan också för människor och planeten. Att göra världen bättre, varje dag. Det handlar om Advancing better™.Alfa Laval har 17 500 anställda. Årsomsättningen 2019 uppgick till 46,5 miljarder kronor (cirka 4,4 miljarder euro). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.Alfa Lavals huvudsakliga fristående nyckeltal sammanfattas nedan.

Fristående nyckeltal (2019, miljoner euro)1
Nettoomsättning 46 517
Rörelseresultat (EBIT) 7 198
Justerad EBITA2 7 989
Tillgångar (per den 31 december 2019) 64 396 1. Enligt Alfa Lavals årsredovisning för 2019.

 2. Definierat som rörelseresultat före avskrivning på övervärden justerad för jämförelsestörande poster.Om NelesNeles är en global ledare för lösningar och tjänster inom flödeskontroll. Bolagets ventiler och ventilautomatiseringstekniker är kända för kvalitet, tillförlitlighet och högsta säkerhet. Neles kunder är verksamma inom olje- och gasraffinering, massa, papper och bioprodukter, kemikalier och andra processindustrier.Neles började handlas som ett separat bolag i juni 2020 i samband med en partiell delning av Metso Abp, men verksamheten har en lång meritlista och en historik av mer än 60 års innovation. För närvarande har bolaget cirka 2 900 anställda. Neles huvudsakliga fristående nyckeltal sammanfattas nedan.

Fristående nyckeltal (2019, miljoner euro)1
Nettoomsättning 660
Rörelseresultat (EBIT) 93
Justerad EBITA2 96
Tillgångar (per den 31 december 2019)3 582 1. Enligt Metsos årsredovisning för 2019.

 2. Definierat som rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

 3. Beräknat som koncernens totala tillgångar minus totala tillgångar för avvecklade verksamheter.VIKTIG INFORMATIONDETTA BÖRSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR DÄRMED INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING. DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI OCH UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV UPPKÖPSERBJUDANDET TILL ATT OMFATTA AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. INVESTERARE SKA ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA ENBART BASERAT PÅ INFORMATION SOM GES I EN ERBJUDANDEHANDLING. UPPKÖPSERBJUDANDET KOMMER INTE ATT LÄMNAS, OCH AKTIERNA KOMMER INTE ACCEPTERAS FÖR FÖRVÄRV FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV PERSONER, DIREKT ELLER INDIREKT, I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER EN ACCEPT DÄRAV SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG, ELLER DÄR EN ERBJUDANDEHANDLING ELLER REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER SKULLE KRÄVAS UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I FINLAND.UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE DIREKT ELLER INDIREKT I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ACCEPT AV ETT SÅDANT UPPKÖPSERBJUDANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG, OCH, NÄR så OFFENTLIGGÖRS, ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH ANMÄLNINGSSEDELN KOMMER INTE OCH FÅR INTE DISTRIBUTERAS, VIDAREBEFORDRAS ELLER INFÖRAS TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅ SKULLE STÅ I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR. UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING AV MEDEL ELLER INSTRUKTIONER (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING VIA E-POST, POST, FAXÖVERFÖRING, TELEFON ELLER ELEKTRONISK ÖVERFÖRING PÅ ANNAT SÄTT ELLER VIA INTERNET) ELLER GENOM ANVÄNDNING AV POSTTJÄNST, ELLER GENOM NATIONELLT VÄRDEPAPPERSUTBYTE, I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE ACCEPTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, AV NÅGOT SÅDANT ANVÄNDANDE, I ELLER FRÅN AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, ELLER SYDAFRIKA. VARJE FÖRSÖK ATT ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DESSA RESTRIKTIONER DIREKT ELLER INDIREKT HAR ÖVERTRÄTTS KOMMER ATT LÄMNAS UTAN AVSEENDE.DETTA BÖRSMEDDELANDE ELLER ANDRA DOKUMENT ELLER MATERIAL AVSEENDE UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE OCH HAR INTE GODKÄNNATS AV EN AUKTORISERAD PERSON FÖR SYFTENA I AVSNITT 21 I THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”FSMA”). DETTA BÖRSMEDDELANDE ELLER ANDRA DOKUMENT ELLER MATERIAL AVSEENDE UPPKÖPSERBJUDANDET DISTRIBUERAS FÖLJAKTLIGEN INTE TILL, OCH SKA INTE VIDAREBEFORDRAS TILL, STORBRITANIEN. INFORMATIONEN I DETTA BÖRSMEDDELANDE ELLER ÖVRIGA DOKUMENT ELLER MATERIAL AVSEENDE UPPKÖPSERBJUDANDET UNDANTAGS FRÅN BEGRÄNSNINGEN FÖR FINANSIELLA PROMOTIONER UNDER AVSNITT 21 I FSMA MED STÖD AV ATT DET ÄR ETT MEDDELANDE AV ELLER PÅ UPPDRAG AV ETT ORGAN VILKET AVSER EN TRANSAKTION ATT FÖRVÄRVA DEN LÖPANDE KONTROLLEN AV ETT FÖRETAG; ELLER ATT FÖRVÄRVA 50 PROCENT ELLER MER AV RÖSTERNA I BOLAGET, I ENLIGHET MED ARTIKEL 62 I THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005.Information till aktieägare i USAAktieägare i USA underrättas om att aktierna i Neles inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att Neles inte omfattas av de periodiska rapporteringskraven i U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse (”Exchange Act”) och inte är skyldigt att, och att så inte heller sker, lämna några rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) enligt denna lag.Uppköpserbjudandet kommer att lämnas för de emitterade och utestående aktierna i det finska bolaget Neles, och är föremål för finska informations- och processkrav. Uppköpserbjudandet förväntas lämnas i USA i enlighet med avsnitt 14(e)i och Regulation 14E enligt Exchange Act, och i övrigt  i enlighet med processuella krav och föreskrifter som gäller i Finland, inklusive vad gäller tidplan för Uppköpserbjudandet, avvecklingsförfaranden, återkallelserätt, undantag från villkor och betalningstid, som skiljer sig från USA. I synnerhet har den finansiella informationen som ingår i detta börsmeddelande utarbetats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, som kanske inte är jämförbara med de finansiella rapporterna eller finansiella uppgifterna för amerikanska bolag. Uppköpserbjudandet riktas till Neles aktieägare bosatta i USA på samma villkor som de som gjorts till alla andra aktieägare i Neles till vilka ett Erbjudande lämnas. Alla informationsdokument, inklusive detta börsmeddelande, sprids till amerikanska aktieägare på samma sätt som sådana dokument tillhandahålls Neles andra aktieägare.I den utsträckning det är möjligt enligt tillämpliga lagar och förordningar, kan Alfa Laval och dess närstående eller dess mäklare (i egenskap av agenter för Alfa Laval eller, i förekommande fall, dess närstående) från tid till annan från dagen för detta börsmeddelande, vid sidan av Uppköpserbjudandet, under acceptperioden, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Neles, utanför USA, som är föremål för Uppköpserbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. I den utsträckning information om sådana förvärv eller avtal om förvärv kommer att offentliggöras i Finland, kommer sådan information även att offentliggöras till Neles aktieägare i USA genom pressmeddelanden eller på annat skäligt sätt. Dessutom kan de ekonomiska rådgivarna för Alfa Laval också bedriva ordinarie handel med värdepapper i Neles, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper. I den utsträckning som krävs i Finland offentliggörs all information om sådana köp i Finland på det sätt som krävs enligt finsk lag.Varken den amerikanska finansinspektionen (SEC) eller någon amerikansk statlig värdepappersmyndighet har godkänt eller avvisat Uppköpserbjudandet, uttalat sig om skäligheten i Uppköpserbjudandet eller lämnat någon kommentar om lämpligheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta börsmeddelande. Varje påstående om motsatsen utgör ett brott i USA.Framåtriktade uttalandenDetta börsmeddelande innehåller information som, i den utsträckning den inte avser historiska fakta, utgör ”framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inkluderar uttalanden om planer, förväntningar, prognoser, mål, strategier, framtida händelser, framtida intäkter eller resultat, investeringar, finansieringsbehov, planer eller avsikter som rör förvärv, konkurrenskraft och brister, planer eller mål avseende finansiell ställning, framtida verksamhet och utveckling, affärsstrategi och trenderna i branschen och den politiska och juridiska miljön och annan information som inte är historisk information. I vissa fall kan de identifieras med hjälp av framåtriktad terminologi, inklusive termerna ”tror”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”borde” eller variationer på jämförbar terminologi. Till sin natur innefattar framåtriktade uttalanden inneboende risker, osäkerheter och antaganden, både allmänna och specifika, och det finns risker att förutsägelser, prognoser, antaganden och andra framåtriktade uttalanden inte kommer att uppnås. Med tanke på dessa risker, osäkerheter och antaganden uppmanas investerare att inte lägga otillbörligt beroende av sådana framåtriktade uttalanden. Eventuella framåtriktade uttalanden som finns häri talar endast vid datumet för detta börsmeddelande.DisclaimerSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som står under tillsyn av svenska Finansinspektionen, är finansiell huvudrådgivare till Alfa Laval, och ingen annan, i samband med Uppköpserbjudandet, samt arrangör i samband med Uppköpserbjudandet, kommer inte att betrakta någon annan än Alfa Laval som sin kund i relation till Uppköpserbjudandet och kommer inte att ansvara för att tillhandahålla det skydd som erbjuds kunder till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller lämna råd till någon annan än Alfa Laval i förhållande till Uppköpserbjudandet.Information enligt marknadsmissbruksförordningenInformationen i detta pressmeddelande är sådan som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Alfa Lavals kontaktperson för investerarrelationer som anges ovan, för offentliggörande den 13 juli 2020 klockan 07:30 (CEST).

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: