2016-04-14 Produktnyheter

”På väg mot noll utsläpp” är ett av de teman som Alfa Laval presenterar på IFAT 2016

På IFAT-utställningen i München, Tyskland, 30 maj-3 juni, kommer Alfa Laval presentera ett komplett utbud av tekniker och tjänster som hjälper processindustrier minska miljöpåverkan från vatten- och avfallsflöden genom att maximera återanvändningen av vatten, omvandla avfall till en tillgång och minimera både energiförbrukningen och avfallet.

De flesta industriprocesser använder stora mängder vatten – som är en bristresurs. De genererar också avfall som måste bearbetas för att uppfylla hårda krav, behålla licensen att driva verksamheten och kanske t.o.m. utöka kapaciteten. På plussidan innehåller avfallsflöden ofta värdefulla resurser från huvudprocessen som kan återvinnas. Alfa Laval har utökat sin produktportfölj avsevärt och erbjuder nu ett brett utbud av tekniker för vatten- och avfallsbearbetning för industri. Många av dem finns utställda i Alfa Lavals monter A1.251 och 01A.11 på IFAT 2016 i München. 

Lokal rening av avloppsvatten – också en outnyttjad vattenresurs

Industriellt avloppsvatten har många olika specifikationer. I många fall tas avloppsvattnet inte emot av det kommunala reningsverket, så därför krävs förbehandling eller fullständig behandling på plats. Det är också en allvarlig utmaning att världens befolkning växer med 75 miljoner om året samtidigt som naturliga vattenresurser försvinner. 2025 kommer två miljarder människor att sakna tillgång till färskvatten. Så varje liter som sparas – eller återvinns – i processindustrier är välkommen. Avloppsvatten är faktiskt en outnyttjad vattenresurs som allt fler företag vill utforska.

 Alfa Laval erbjuder många behandlingsmetoder som hjälper till att uppfylla lagstiftningskraven och återvinna vatten.

 

  • Allt-i-ett membranfiltreringsmoduler för membranbioreaktorer (MBR) som baseras på Alfa Lavals patenterade hålpappersteknik kännetecknas av hög effektivitet, en begränsad miljöpåverkan och operatörsvänlig, gravitationsbaserad drift. De utför både sekundär och tertiär behandling samt slutpolering och ger ett mycket rent avloppsvatten som är redo att sändas tillbaka till naturen eller att återanvända. Systemet säljs för många olika industriella tillämpningar inom t.ex. livsmedels- och mejeribranschen, potatisstärkelse, slakthus, fiskindustrin, vinodling, bryggerier, läskedrycker, textilier (ulltvätt), bearbetning av oljehaltigt vatten för återvinning av spillolja vid raffinaderier, läkemedel och kemikalier. En tillverkare av specialkemikalier siktar på att minska färskvattenförbrukningen med 40 % genom att återanvända bearbetat avloppsvatten för hushållsbruk och kyltorn.
  • Alfa Laval AS-H Iso-Disc® vävmediafilter för tertiär filtrering ger avloppsvatten av mycket hög kvalitet som uppfyller lagstiftningskraven för utsläppskriterier och lämpar sig för direkt återanvändning av vatten eftersom det är certifierat enligt California Title 22 för standarder för vattenåteranvändning. Iso-Disc-filtren är helt automatiska och mycket kompakta, och kräver avsevärt mindre utrymme och kapitalkostnader än traditionella sandfilter. De säljs för att bearbeta både kommunalt avloppsvatten, som ibland återanvänds i rekreationssjöar och därigenom sparar kostnader för färskvatten, och industriellt avloppsvatten från t.ex. läsk- och köttproduktion. Iso-Disc är också idealiskt för att ta bort organiska och inorganiska föroreningar i alla industrier som kräver vattenfiltreringsteknik, för behandling av ytvatten för kyltorn eller processvattenförsörjning, behandling av sidoströmmar för kyltorn och förbearbetning för utvinning av högrent vatten.

Återvunnet vatten kan återanvändas på många sätt: Som industriellt processvatten, för rengöring, kyltorn, bevattning av grödor, golfbanor, rekreationssjöar, våtmarker eller påfyllning av grundvatten.

Värdeskapande avfall – återvinn vatten och andra värdefulla produkter

Värdefulla produkter går normalt förlorade i avfallsflödena. Alfa Laval kan hjälpa dig att omvandla kostnader till vinst och erbjuda olika lösningar för att återvinna vatten och andra värdefulla produkter som kan återvinnas eller säljas.

 

  • Bryggerier kan återvinna 5-7 % av den använda vörten, 2-3 % av det framställda ölet, förbrukad jäst och drav och få upp till 50 % minskning av vattenanvändningen med Alfa Lavals mikrofiltrering, höghastighetsseparatorer och dekanterare. De återvunna produkterna kan återanvändas i produktionen eller säljas.
  • Avloppsvatten från olje- och gasutvinning kan återvinnas, med Alfa Lavals förångningssystem, med upp till 80 % för återanvändning i produktionen.

Avvattning - minska mängden avfall för bortskaffning med upp till 90 %

Det flytande innehållet i slam från lokala vattenverk, behandling av industriellt avloppsvatten och avfall från verksamheten har en stor inverkan på kostnaderna för bortskaffning. Alfa Laval erbjuder flera olika tekniker, däribland ny gravitations- och pressutrustning, för att effektivt separera vätskefaserna och ge en hög nivå av torrsubstansinnehåll. Det minskar avfallsmängden avsevärt och därigenom kostnaderna för transport, bortskaffning och torkning.

 

Alfa Lavals kostnads- och energieffektiva utrustning för slamförtjockning och avvattning används för att minska avfallsvolymerna inom många olika industritillämpningar, t.ex. livsmedel, drycker, kemi, läkemedel, papper, olja och gas, kraftindustri, elektronik och många fler:

  • ALDRUM-trumförtjockare – exempel från pappersåtervinningsindustrin
  • ALDEC-dekanter – exempel från plaståtervinning
  • AS-H-bandförtjockare – till exempel mejeri, massa- och pappersindustrin samt olja
  • Skruvpressar – till exempel mejeri, frukt, drycker, vin, elektronik, tobak och fisk
  • AS-H-bandpressar – exempel inom livsmedelsproduktion för att avlägsna jord från tvättvatten och vid kraftverk för att separera fina fasta kolpartiklar från regnvatten.

En del tekniker kan även användas för leravvattning (biologisk och icke-biologisk), gruvavfall, dammsanering och muddring.

 

Termisk slambehandling – en genväg till kostnadsbesparingar, värmeåtervinning, klass A-kompost och biogas

Förvärmning av avloppsslam med Alfa Lavals spiralvärmeväxlare och rör i rör-värmeväxlare före avvattning kan minska kostnaderna och ge möjlighet till värmeåtervinning. Alfa Lavals termiska utrustning kan också användas för slamrötning vid framställning av biogas och för slamhydrolys och pastörisering så att det blir möjligt att uppfylla de strängaste miljölagstiftningskraven och erhålla slamkvalitet av klass A eller B, som lämpar sig för att återanvändas som kompost eller gödning. För vissa typer av industriavfall, t.ex. läkemedelsavfall, är pastörisering av avloppsslammet ett måste.

 

Upptäck mer på IFAT och delta i Alfa Lavals pressfrukost

Besökare på IFAT får möjlighet att höra mycket mer om de nya vatten- och avfallsbehandlingslösningarna för industrin från företagets experter i Alfa Lavals monter A1.251, där ett antal produkter finns utställda.

 

På IFAT håller Alfa Laval en pressfrukost i monter A1.251 i hall A1 tisdagen den 31 maj 08.30.


Vill du vara med? Kontakta rolf.lindenberg@alfalaval.com.

 

Mer information finns på www.alfalaval.com/IFAT2016

Water-reuse Drop-in-recycling-triangle 640x360

Kontakt

Patrick Horner

Application Specialist, Industrial Water & Waste Technology

+45 2777 8438
patrick.horner@alfalaval.com

Kontakt

Annette Risberg

Central Communications Mgr., Water and Waste Treatment

+45 2777 8539
annette.risberg@alfalaval.com

Relaterat innehåll: