2024-03-20 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) (org.nr 556587-8054, säte: Lund) kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2024

Alfa Laval AB:s årsstämma hålls torsdagen den 25 april 2024 kl. 16:00 i Stadshallen, Stortorget 9 i Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 15:30. Fika erbjuds före stämman i anslutning till stämmolokalen från kl. 15:00.

Verkställande direktörens redogörelse från stämman publiceras på Alfa Lavals webbplats https://www.alfalaval.se/investerare/ efter stämman.

Registrering och anmälan

En aktieägare som vill delta i årsstämman ska;

 1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 april 2024, och
 1. anmäla sig till stämman enligt följande:

•    En aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 19 april 2024.

•    En aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig senast den 19 april 2024 per telefon till Euroclear Sweden AB på nummer 08-402 91 98, måndag-fredag kl. 09:00-16:00, eller via hemsidan https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. En rösträttsregistrering som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

För förhandsröstning (poströstning) ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Alfa Lavals hemsida https://www.alfalaval.se/
investerare/bolagsstyrning/arsstamma/
under information rörande årsstämman 2024. Det ifyllda formuläret kan antingen skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med brev till Alfa Laval AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Förhandsrösten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 19 april 2024. Aktieägare kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom signering med Bank-ID. Vidare instruktioner om detta finns på https://anmalan.
vpc.se/euroclearproxy
. Aktieägare som avger sin förhandsröst elektroniskt ska göra detta senast den 19 april 2024. En förhandsröst får inte förses med särskilda instruktioner, villkor eller andra tillägg. Om en aktieägare skriver in särskilda instruktioner eller villkor i ett förhandsröstningsformulär så är rösten ogiltig. För ytterligare anvisningar och villkor, vänligen se förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare både förhandsröstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar förhandsrösten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Vid eventuella frågor avseende förhandsröstningen eller för att få ett förhandsröstningsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 98 (måndag-fredag kl. 09:00-16.00).

Ombud med mera

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till Alfa Laval AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, och måste annars medtas till stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Alfa Lavals hemsida https://www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/.

              Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning för stämman.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare.
 9. Beslut om;
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Dennis Jönsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2023 med SEK 7,50 per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 29 april 2024. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 maj 2024.

Punkt 11–13

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 11:        Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås att bestå av nio stämmovalda ledamöter utan supple­anter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.

Punkt 12:        Arvode till styrelsen föreslås vara SEK 7 490 000 (SEK 7 150 000) att för­delas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

 • Ordförande     
SEK 2 050 000
(SEK 1 950 000)
 • Övriga ledamöter
SEK 680 000
(SEK 650 000)      

Förutom ovan föreslagna arvoden till styrelseledamöter, föreslås även att nedan angivna arvoden ska utges till de utav styrelseledamöterna som innehar en befattning som ledamot i något av följande utskott:

 • Tillägg för ordförande i revisionsutskottet    
SEK 325 000
(SEK 300 000)
 • Tillägg för ledamot i revisionsutskottet       
SEK 160 000 (SEK 150 000)
 • Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet       
SEK 80 000
(SEK 75 000)
 • Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet
SEK 80 000
(SEK 75 000)

                                      Inom parentes angivna belopp ovan avser arvode för år 2023.

                                      Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13:     Omval föreslås av styrelseledamöterna Dennis Jönsson, Finn Rausing, Henrik Lange, Jörn Rausing, Lilian Fossum Biner, Ray Mauritsson, Ulf Wiinberg, Anna Müller och Nadine Crauwels.

Vidare föreslås omval av Dennis Jönsson till ordförande i styrelsen.

Samtliga av valberedningens förslag ovan avser val för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Ytterligare information om de ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Lavals hemsida, https://www.alfalaval.se/investerare/
bolagsstyrning
,
under information om Alfa Lavals styrelse och årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av den auktoriserade revisorn Andreas Troberg samt nyval av den auktoriserade revisorn Hanna Fehland till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Valberedningen föreslår vidare omval av de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Handlingar

I anslutning till kallelsens utfärdande kommer valberedningens förslag och motiverade yttrande att finnas tillgängligt på bolagets webbplats https://www.
alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/
. Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag finns tillgängligt på bolagets webbplats senast den 4 april 2024.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 413 326 315 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om bolagets behandling av personuppgifter och aktieägares rättigheter, se integritetspolicyn på följande länk: https://www.euroclear.
com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor
-svenska.pdf eller kontakta Alfa Laval på följande e-postadress: dataprivacy@alfalaval.com.

__________________________

Lund i mars 2024

ALFA LAVAL AB (publ)

Styrelsen

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: