2024-02-06 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut 2023

Höjdpunkter    

  · Orderingången ökade med 7 procent till MdSEK 16,9 (15,8).
  · Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MdSEK 17,8 (16,5).
  · Justerad EBITA ökade med 12 procent till MdSEK 2,8 (2,5), motsvarande en marginal om 15,9 (15,3) procent.
  · Starkt kassaflöde från rörelseverksamheten om MdSEK 3,9 (1,7).
  · Resultat per aktie om SEK 3,77 (3,00).

Sammanfattning

Fjärde kvartalet

Orderingången ökade med 7 procent* om MSEK 16 920 (15 767).
Nettoomsättningen ökade med 7 procent* till MSEK 17 839 (16 484).
Justerad EBITA**: MSEK 2 830 (2 520).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,3) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 254 (1 762).
Nettoresultat: MSEK 1 570 (1 260).
Resultat per aktie: SEK 3,77 (3,00).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 891 (1 662).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-440).

Helåret

Orderingången ökade med 17 procent* till MSEK 70 742 (58 645).
Nettoomsättningen ökade med 18 procent* till MSEK 63 598 (52 135).
Justerad EBITA**: MSEK 10 221 (8 229).
Justerad EBITA-marginal**: 16,1 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 8 650 (6 179).
Nettoresultat: MSEK 6 381 (4 569).
Resultat per aktie: SEK 15,31 (10,89).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 9 169 (3 291).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-767).
Avkastning på sysselsatt kapital (%)**: 21,0 (17,3).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr**: 0,85 (1,47).
* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir något lägre jämfört med det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2023): ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir ungefär samma som i det tredje kvartalet.”

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 7,50 (6,00) per aktie.

Q4 2023 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: