2024-04-25 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

Höjdpunkter

  · Orderingången var MdSEK 18,3 (18,4), en organisk ökning om 1 procent.
  · Nettoomsättningen var MdSEK 14,9 (14,1), en organisk ökning om 7 procent.
  · Justerad EBITA ökade med 2 procent till MdSEK 2,4 (2,4), motsvarande en marginal om 16,3 (16,9) procent.
  · Starkt kassaflöde från rörelseverksamheten om MdSEK 1,8 (1,0).
  · Resultat per aktie om SEK 4,07 (3,64).

Sammanfattning

Första kvartalet

Orderingången ökade med 1 procent* till MSEK 18 272 (18 385).
Nettoomsättningen ökade med 7 procent* till MSEK 14 906 (14 111).
Justerad EBITA**: MSEK 2 436 (2 387).
Justerad EBITA-marginal**: 16,3 (16,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 250 (2 048).
Nettoresultat: MSEK 1 693 (1 515).
Resultat per aktie: SEK 4,07 (3,64).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 751 (1 004).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 21,0 (18,5).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,80 (1,32).
* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det andra kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något högre än i det första kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (6 februari 2024): ”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir något lägre jämfört med det fjärde kvartalet.”


Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 7,50 (6,00) per aktie.

Q1 2024 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 klockan 13.00 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: