2023-04-25 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

Höjdpunkter

•    Orderingång om MdSEK 18,4, motsvarande 25 procent organisk tillväxt. Hög efterfrågan i Energy och Marine.
•    Nettoomsättning om MdSEK 14,1, motsvarande 15 procent organisk tillväxt. Försäljningstillväxten fortsatte då störningar från försörjningskedjorna lättade.
•    Justerad EBITA om MSEK 2 387, motsvarande 31 procent tillväxt och en marginal om 16,9 procent.
 

Sammanfattning

Första kvartalet
Orderingången ökade med 32 procent* till MSEK 18 385 (13 255). 
Nettoomsättningen ökade med 25 procent* till MSEK 14 111 (10 615). 
Justerad EBITA**: MSEK 2 387 (1 816).
Justerad EBITA-marginal**: 16,9 (17,1) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 048 (1 260).
Nettoresultat: MSEK 1 515 (932).
Resultat per aktie: SEK 3,64 (2,22).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 004 (767). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 145 (40).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-327).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,5 (18,8).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,32 (0,79).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal. 
 
Utsikter för det andra kvartalet
 
”Marknadsförhållandena förväntas förbli positiva, även om efterfrågan förväntas bli sekventiellt lägre under nästa kvartal.”

Tidigare publicerade utsikter (2 februari 2023): ”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det  fjärde kvartalet.”

 
Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 6,00 (6,00) per aktie. 

Q1 2023 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 klockan 13.00 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post: johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 
Organisationsnummer: 556587-8054

Besöksadress: 
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: