2023-07-20 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2023

Höjdpunkter

  · Orderingången ökade med 28 procent till MdSEK 18,4 (14,4).
  · Nettoomsättningen ökade med 34 procent till MdSEK 15,9 (11,9).
  · Justerad EBITA ökade med 21 procent till MdSEK 2,4 (2,0), motsvarande en marginal om 15,0 (16,5) procent.
  · Kassaflöde från rörelseverksamheten om MdSEK 1,3 (0,2).
  · Resultat per aktie om SEK 3,63 (2,75).

Sammanfattning

Andra kvartalet
Orderingången ökade med 22 procent* till MSEK 18 405 (14 421).
Nettoomsättningen ökade med 27 procent* till MSEK 15 880 (11 852).
Justerad EBITA**: MSEK 2 378 (1 959).
Justerad EBITA-marginal**: 15,0 (16,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 003 (1 576).
Nettoresultat: MSEK 1 515 (1 152).
Resultat per aktie: SEK 3,63 (2,75).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 342 (192).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 175 (90).

Första halvåret
Orderingången ökade med 26 procent* till MSEK 36 790 (27 676).
Nettoomsättningen ökade med 26 procent* till MSEK 29 991 (22 467).
Justerad EBITA**: MSEK 4 765 (3 775).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (16,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 051 (2 836).
Nettoresultat: MSEK 3 030 (2 084).
Resultat per aktie: SEK 7,27 (4,97).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 346 (959).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 320 (130).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-327).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,6 (19,1).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,49 (1,09).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det tredje kvartalet

”Trots en inbromsande konjunktur förväntas efterfrågan i Alfa Lavals slutmarknader vara fortsatt oförändrad, men påverkad nedåt av tredje kvartalets säsongsvariationer.”
Tidigare publicerade utsikter (25 april 2023): ”Marknadsförhållandena förväntas förbli positiva, även om efterfrågan förväntas bli sekventiellt lägre under nästa kvartal.”

Q2 2023 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: