2019-02-05 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2018

Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef

”Affärsklimatet under det fjärde kvartalet var fortsatt positivt i de flesta slutmarknader, med en orderingång som nådde SEK 11,6 miljarder, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Trots viss volatilitet i oljepriserna klättrade order från olja- och gassektorn tillbaka upp till historiskt höga nivåer under kvartalet, understött av flera stora offshoreorder.

2018 var året då efterfrågan på våra marina miljölösningar accelererade och ökade orderingången för Alfa Laval PureSOx och Alfa Laval PureBallast till SEK 5,6 miljarder. Detta, i kombination med den positiva utvecklingen inom offshore olja och gas, ledde till en 46 procentig ordertillväxt för helåret för Marine-divisionen, trots att varvskontrakteringen var oförändrad jämfört med 2017.

Rörelsemarginalen för året slutade på 16,5 procent och nettoresultatet nådde en rekordnivå med ett resultat per aktie på SEK 10,77. Rörelsemarginalen under det fjärde kvartalet var oförändrad jämfört med föregående år, trots fortsatt goda affärsförhållanden. Delvis förklaras utvecklingen av negativa växelkurseffekter. Delvis tyngde ett ojämnt kapacitetsutnyttjande inom vissa delar av värmeväxlartillverkningen på Energy-divisionen, liksom på hela koncernen.

Sammanfattningsvis var 2018 ett starkt år och vi gjorde framsteg inom många områden på vår strategiska agenda. Investeringarna i produktutveckling resulterade i en väsentlig ökning av produktlanseringarna. De operationella förbättringarna av verksamheterna i Greenhouse fortsatte under året och i fjärde kvartalet tecknade vi ett avtal om att sälja den största delen av den kvarvarande verksamheten. Omstruktureringen av den globala tillverkningen fortsatte som planerat, där både investeringar och rörelsekostnader påverkade 2018. Till sist investerade vi mot slutet av året i ett nybildat företag som fokuserar på att utveckla termiska lösningar för framtida energilagring.”

Sammanfattning: fjärde kvartalet


Orderingången ökade med 13 procent* till MSEK 11 561 (9 780).
Nettoomsättningen ökade med 6 procent* till MSEK 11 209 (10 112).
Justerad EBITA**: MSEK 1 787 (1 611).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 470 (1 358).
Nettoresultat: MSEK 1 297 (1 061). 
Resultat per aktie: SEK 3,07 (2,52).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 490 (1 573).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -90 (33).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 14 (-).


Sammanfattning: helåret 2018


Orderingången ökade med 19 procent* till MSEK 45 005 (36 628).
Nettoomsättningen ökade med 12 procent* till MSEK 40 666 (35 314).
Justerad EBITA**: MSEK 6 718 (5 610).
Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK  5 896 (4 371).
Nettoresultat: MSEK 4 537 (2 988).
Resultat per aktie: SEK 10,77 (7,09).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 4 883 (4 463).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -85 (223)
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 151 (-).


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.


Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir något högre än i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2018): ”Efterfrågan i det fjärde kvartalet förväntas vara något högre än i det tredje kvartalet.”


Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 5,00 (4,25) per aktie.


Bokslutskommunikén för 2018 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 7.30 CET.


För mer information kontakta:


Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
E-post: gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige


Organisationsnummer: 556587-8054

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: