2018-07-16 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

”Orderingången under det andra kvartalet blev väsentligt starkare än tidigare förväntat, med bidrag från samtliga tre divisioner. Marine-divisionens orderingång ökade med 37 procent sekventiellt, främst drivet av en ökad kontraktering inom tankersegmentet – vilket lyfte efterfrågan på pumpsystem – samt en väsentligt ökad orderingångstakt för miljö­produkter. Även Energy-divisionen hade en positiv utveckling, både sekventiellt och jämfört med föregående år, drivet av en stark basaffär samt ett antal stora order. Order­ingången inom Food & Water var fortsatt stark, med en betydande ökning av basaffären. Det omfattande produktlanseringsprogrammet har positivt påverkat orderingången i kvartalet.

Geografiskt sett präglades det andra kvartalet av sekventiellt ökad efterfrågan i de flesta av Alfa Lavals slutmarknader. Även jämfört med föregående år var utvecklingen mycket god. Asien visade en betydande tillväxt, med en orderingångsökning på 41 procent. Även Europa visade en stark utveckling med en 19-procentig ökning. Totalt uppgick orderingången i kvartalet till MSEK 12 062, en ökning mot förra året på 25 procent och sekventiellt med 20.

Rörelseresultatet (justerad EBITA) ökade med 20 procent till MSEK 1 698 i kvartalet till följd av en ökad fakturering, medan rörelsemarginalen var 16,2 procent. Marginalen påverkades positivt av en ökad produktivitet och negativt av en lägre eftermarknadsandel samt valutaeffekter. På­gående förändrings­arbete inom produktions­strukturen, det så kallade Footprint-programmet, samt omfattande produkt­lanseringar bidrog till högre kostnader i kvartalet.” 

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet


Orderingången ökade med 21 procent* till MSEK 12 062 (9 629).
Nettoomsättningen ökade med 14 procent* till MSEK 10 475 (8 907).
Justerad EBITA**: MSEK 1 698 (1 410).
Justerad EBITA-marginal**: 16,2 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 499 (733).
Nettoresultat: MSEK 1 117 (479). 
Resultat per aktie: SEK 2,65 (1,14).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 377 (1 042).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -40 (96).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 31 (-).


Sammanfattning: första halvåret


Orderingången ökade med 19 procent* till MSEK 22 087 (18 430).
Nettoomsättningen ökade med 13 procent* till MSEK 19 326 (17 033).
Justerad EBITA**: MSEK 3 195 (2 689).
Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK  2 968 (2 001).
Nettoresultat: MSEK 2 166 (1 255).
Resultat per aktie: SEK 5,14 (2,98).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 043 (1 846).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -5 (171)
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 98 (-).


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.


Utsikter för det tredje kvartalet


”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det andra kvartalet.”


Tidigare publicerade utsikter (23 april 2018): ”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2018 kommer att vara på samma nivå som i det första kvartalet.”


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 klockan 12.00 CET.


För mer information kontakta:


Peter Torstensson,
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Organisationsnummer: 556587-8054

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: