2017-10-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2017

”Orderingången under det tredje kvartalet ökade med 15 procent jämfört med samma kvartal förra året. Utvecklingen var särskilt stark inom Marine-divisionen, främst drivet av en bra order­ingång för miljöapplikationer och en förbättrad kontraktering för tankers hos varven. Geografiskt sågs den mest positiva utvecklingen i Asien och Nordamerika. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången som förväntat, främst beroende på färre bokningar av stora order, färre projekt inom Food & Water samt en normal säsongsmässighet för HVAC-applikationer.

Den justerade EBITA-marginalen förbättrades under kvartalet och uppgick till 16 procent. Påverkan från den lägre faktureringen i Marine-divisionen uppvägdes av tydliga marginal­förstärkningar inom Energy-divisionen samt Food & Water-divisionen. Enheten kallad Greenhouse påverkades av en fabriksstängning i USA. Exklusive dessa engångskostnader var resultatet i Greenhouse stabilt jämfört med föregå­ende kvartal.

Förändringsprogrammet hade en fortsatt positiv effekt i kvartalet. Den del som relaterar till föränd­ringar i tillverkningsstrukturen fortsatte enligt plan.

Operations hade en god produktivitets­utveckling i kvartalet. Tidigare kapacitetsanpass­ningar, kom­binerat med en ökad produktionstakt, påverkade bruttomarginalen positivt. Selektiva investeringar för att öka produktionskapaciteten genomförs mot bakgrund av den ökade orderingången som setts under året.”

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet


Orderingången ökade med 15 procent* till MSEK 8 418 (7 540).
Omsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 8 169 (8 581).
Justerad EBITA**: MSEK 1 310 (1 339).
Justerad EBITA-marginal**: 16,0 (15,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 012 (93).
Nettoresultat: MSEK 672 (-106). 
Resultat per aktie: SEK 1,59 (-0,27).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 044 (911).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 19 (107).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-1 100).


Sammanfattning: nio första månaderna


Orderingången ökade med 12 procent* till MSEK 26 848 (23 351).
Omsättningen minskade med 4 procent* till MSEK 25 202 (25 730).
Justerad EBITA**: MSEK 3 999 (4 065).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 013 (2 448).
Nettoresultat: MSEK 1 927 (1 696). 
Resultat per aktie: SEK 4,57 (4,00).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 890 (3 054).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 190 (337).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-1 100).


* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal, se sida 23.


Utsikter för det fjärde kvartalet:
”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2017 kommer att vara något högre än i det tredje kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (17 juli 2017): ”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2017 kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.”


Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 24. 


För mer information kontakta: 
Peter Torstensson 
Informationsdirektör 
Tel: 046-36 72 31 
Mobil: 0709-33 72 31 
peter.torstensson@alfalaval.com 

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations 
Tel: 046-36 74 82 
Mobil: 0709-78 74 82 
gabriella.grotte@alfalaval.com  


Alfa Laval AB (publ) 
Box 73 
221 00 Lund 
Sverige 
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 klockan 7.30 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: