2016-11-22 Finansiella nyheter

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning från affärsuppdateringen

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls på tisdagen i Köpenhamn, inleddes med en presentation av Tom Erixon, VD och koncernchef.
Han gav fördjupad information om vad den nya strukturen och de nya strategierna ska ge. Vidare informerade han om att Alfa Lavals inansiella mål avseende tillväxt revideras till en årlig genomsnittlig tillväxt på minst 5 procent över en konjunkturcykel, jämfört med det nuvarande målet på minst 8 procent.

”I dagens affärsläge är det mer rimligt att sträva mot ett 5-procentigt tillväxtmål, speciellt mot bakgrund av vad Alfa Laval har presterat de senaste åren”, sade Tom Erixon. ”Med de nya strategierna på plats har vi de verktyg som behövs för att nå våra finansiella mål.”


Alfa Laval har en mycket stark position i de marknader där bolaget är verksamt. Men, det finns saker som kan förbättras. Mot denna bakgrund etableras tre strategiska pelare som ska bidra till att förbättra Alfa Lavals affär framöver. Det handlar om att lyfta den totala kundupplevelsen, snabba på produktutvecklingen, samt uppgradera serviceerbjudandet. Detta, kombinerat med den nya strukturen, ska även leda till en mer fokuserad affär. Alfa Laval ska investera i resurser för att satsa på de applikationer och områden som bedöms kunna generera tillväxt.


Tom Erixons presentation går att ladda ner från Alfa Lavals hemsida. Dessutom kommer en filmad version av hans tal, liksom av Thomas Thuressons, att läggas upp på hemsidan inom någon dag.


Thomas Thuresson, ekonomi- och finansdirektör, inledde med att informera kring proformautvecklingen för de tre nya divisionerna, Energy, Food & Water och Marine. För ytterligare detaljer hänvisas till powerpointpresentationen ”Financial Update” som kommer att finnas tillgänglig på Alfa Lavals hemsida.


Vidare gavs en uppdaterad syn på de förväntade valutaeffekterna på justerad EBITA-nivå. ”Prognosen har uppdaterats och de positiva valutaeffekterna förväntas bli 550 miljoner kronor i år och 275 miljoner kronor för 2017”, sade Thomas Thuresson.


Avseende investeringar; riktvärdet förblir 2,0 procent av omsättningen, eller lägre.  


Ytterligare när det gäller guidning: Alfa Lavals investeringar i forskning och utveckling ska även i fortsättningen ligga på mellan 2 och 2,5 procent av omsättningen; skattesatsen förblir 28 procent på resultatet före skatt och utdelningsandelen behålls oförändrad på 40-50 procent av vinst per aktie, justerat för nedskrivning av övervärden.


Samtliga presentationer finns tillgängliga på:


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: