2015-04-23 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Kommentar från Lars Renström, VD och koncernchef

”Både omsättning och resultat nådde rekord­nivåer för ett första kvartal. Omsättningen steg med 38 procent till 9,1 miljarder och rörelse­resultatet ökade med 48 procent till 1,6 miljarder.

Orderingången i det första kvartalet uppgick till SEK 9,8 miljarder, varav cirka 0,4 miljarder relaterade till en omvärdering av orderstocken på grund av fortsatta valutakursrörelser. Rensat för denna omvärdering gick orderingången ner 3 procent från det fjärde kvartalet och i linje med våra förväntningar.

Process Technologydivisionens orderingång visade en nedgång jämfört med det fjärde kvartalet eftersom färre stora order bokades. Nedgången i oljepriset innebar att nyförsäljningen till kunder inom olja och gas, både upp- och nedströms, minskade medan Service inom raffinaderi och petrokemi hade en utmärkt tillväxt.

Marine & Dieseldivisionen visade en liten nedgång i det första kvartalet jämfört med det fjärde. Exklusive betydande omvärderingar av orderstocken i båda kvartalen var den underliggande orderingången högre, tack vare en mycket stark efterfrågan på system till såväl fartyg som transporterar flytande naturgas som till fartyg som används vid utvinning av olja till havs.

För Equipmentdivisionen var orderingången marginellt lägre. Applikationer inom livsmedel, drycker och kylning av datacenter hade en god utveckling.”

Sammanfattning


Tre första månaderna
Orderingången ökade med 19 procent* till MSEK 9 844 (7 474).
Omsättningen ökade med 24 procent* till MSEK 9 071 (6 597).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 570 (1 062).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,3 (16,1) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 264 (794).
Nettoresultatet var MSEK 863 (564).
Resultatet per aktie var SEK 2,05 (1,34).
K
assaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 101 (592).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 148 (-10).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-60).


* Exklusive valutaeffekter.Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 4,00 (3,75) per aktie.


Utsikter för det andra kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det första kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (3 februari 2015): ”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige Organisationsnummer: 556587-8054


Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 kl 12.45.


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: