Behandling av industriellt avloppsvatten

Industriellt avloppsvatten varierar mycket till sin sammansättning beroende på vilken typ av industri det rör sig om samt lokala regelverk. I många fall tas avloppsvattnet inte emot av det kommunala reningsverket, så därför krävs förbehandling eller fullständig behandling på plats. Alfa Laval erbjuder flera kompakta, lättanvända tekniker för behandling av avloppsvatten som renar vattnet. Avloppsvattnet kan sedan antingen släppas ut eller behandlas ytterligare så att vattnet kan återanvändas.

industry 640x360

Lokal rening av industriellt avloppsvatten – också en outnyttjad vattenresurs

Alfa Lavals tekniker för biologisk rening av industriellt avloppsvatten lämpar sig utmärkt för att avlägsna näringsämnen, organiskt material, fett och oljor samt andra oönskade ämnen och mikropartiklar. De kännetecknas av hög effektivitet, flexibilitet och liten miljöpåverkan – med alla processteg i samma tank.

I fall där det inkommande flödet och den organiska belastningen varierar och avloppsvattenkraven är höga, är Alfa Lavals AS-H SBR reaktor med vår patenterade flytande dekanter ett bra val för sekundär biologisk behandling. Kombinera den med Alfa Laval AS-H Iso-Disc® vävmediafilter för tertiär behandling för att erhålla avloppsvatten av återanvändbar kvalitet (5–10 µm) och <5 mg/l suspenderade fasta ämnen och <10 mg/l BOD vid en hastighet på 10–15 m3/h/m2.

Alternativt kan man installera allt-i-ett-systemet Alfa Laval membranbioreaktor (MBR) som kombinerar sekundär och tertiär behandling av avloppsvatten och ger en överlägsen kvalitet på det utsläppta vattnet (effektiv filtrering av slam ned till 0,01 µm), vilket gör att det kan återanvändas. Det avlägsnar suspenderade fasta ämnen ned till <1 mg/l, BOD ned till <5 mg/l och hanterar en filtreringsyta på 5–40 liter/h/m2. Den gravitationsdrivna, pumpfria och energieffektiva designen med kompakta membranfiltreringsmoduler bygger på vår patenterade Hollow sheet teknik . Jämfört med andra MBR-lösningar erbjuder den här reaktorn förbättrad säkerhet, enkel drift och dessutom låga kostnader för drift och underhåll.

För vissa typer av industriellt avloppsvatten, t.ex. petrokemiska produkter, kemikalier och läkemedelsförångning av anaerobt flytande avfall samt kristallisering av salt flytande avfall är Alfa Lavals system AlfaVap och WideGap en bra lösning. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Avloppsvatten – en outnyttjad vattenresurs

Allt fler inser att avloppsvattnet också kan vara en värdefull vattenresurs. Det finns många goda skäl att överväga att återanvända biologiskt behandlat kommunalt och industriellt avloppsvatten: öka vattenresurserna, minska intaget av nytt vatten och begränsa belastningen på avloppen på grund av flödet av avloppsvatten.

Återvunnet vatten kan användas inom många olika tillämpningar, t.ex. som industriellt processvatten, i kyltorn och som tvättvatten, vid ytbevattning av grödor, vingårdar och golfbanor, i rekreationssjöar, våtmarker, natur- och djurlivsmiljöer, vid vattenföringsförstärkning och påfyllning av grundvatten.

Vatten som har behandlats med Alfa Lavals MBR-system och AS-H Iso-Disc-filtreringssystem kan till och med användas som dricksvatten om ett sista reningssteg läggs till t.ex. UV-strålning, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvänd osmos, aktivt kol, ozon eller klor.