Behandling av industriellt avloppsvatten

Industriellt avloppsvatten varierar mycket till sin sammansättning beroende på vilken typ av industri det rör sig om samt lokala regelverk. I många fall tas avloppsvattnet inte emot av det kommunala reningsverket, så därför krävs förbehandling eller fullständig behandling på plats. Alfa Laval erbjuder flera kompakta, lättanvända tekniker för behandling av avloppsvatten som renar vattnet. Avloppsvattnet kan sedan antingen släppas ut eller behandlas ytterligare så att vattnet kan återanvändas.

industry 640x360

Lokal rening av industriellt avloppsvatten – också en outnyttjad vattenresurs

Alfa Lavals tekniker för biologisk rening av industriellt avloppsvatten lämpar sig utmärkt för att avlägsna näringsämnen, organiskt material, fett och oljor samt andra oönskade ämnen och mikropartiklar. De kännetecknas av hög effektivitet, flexibilitet och liten miljöpåverkan – med alla processteg i samma tank.

I fall där det inkommande flödet och den organiska belastningen varierar och avloppsvattenkraven är höga, är Alfa Lavals AS-H SBR reaktor med vår patenterade flytande dekanter ett bra val för sekundär biologisk behandling. Kombinera den med Alfa Laval AS-H Iso-Disc® vävmediafilter för tertiär behandling för att erhålla avloppsvatten av återanvändbar kvalitet (5–10 µm) och <5 mg/l suspenderade fasta ämnen och <10 mg/l BOD vid en hastighet på 10–15 m3/h/m2.

Alternativt kan man installera allt-i-ett-systemet Alfa Laval membranbioreaktor (MBR) som kombinerar sekundär och tertiär behandling av avloppsvatten och ger en överlägsen kvalitet på det utsläppta vattnet (effektiv filtrering av slam ned till 0,01 µm), vilket gör att det kan återanvändas. Det avlägsnar suspenderade fasta ämnen ned till <1 mg/l, BOD ned till <5 mg/l och hanterar en filtreringsyta på 5–40 liter/h/m2. Den gravitationsdrivna, pumpfria och energieffektiva designen med kompakta membranfiltreringsmoduler bygger på vår patenterade Hollow sheet teknik . Jämfört med andra MBR-lösningar erbjuder den här reaktorn förbättrad säkerhet, enkel drift och dessutom låga kostnader för drift och underhåll.

För vissa typer av industriellt avloppsvatten, t.ex. petrokemiska produkter, kemikalier och läkemedelsförångning av anaerobt flytande avfall samt kristallisering av salt flytande avfall är Alfa Lavals system AlfaVap och WideGap en bra lösning. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.