Felsöka plattvärmeväxlare

Har du problem med din packningsförsedda plattvärmeväxlare? Finns läckage utanför enheten, läckage inuti enheten eller oväntade tryckfall? Hitta möjliga orsaker med vår felsökare online!

Om du behöver ytterligare support, så är våra erfarna och skickliga felsökare till hands för att ge dig omedelbar support både på plats och online, för att lösa alla frågor som har med din utrustning att göra. Vi hittar orsakerna bakom oplanerade driftstopp och ser till att utrustningen fungerar så bra som möjligt. Dessutom identifierar och förebygger vi riskabla situationer för att förbättra arbetsförhållandena för din personal.

troubleshooting_640x360.jpg

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Problem med läckage

Du kan uppleva olika slags problem med läckage hos dina värmeväxlarenheter. Med den enkla felsökaren hoppas vi kunna hjälpa dig att identifiera orsakerna till problemen och lösa de flesta av dem med vår stegvisa vägledning. Alfa Laval kan hjälpa dig med: 

 • materialval och testning
 • reservdelsbyte
 • rekonditionering
 • visuell tillstånds
 • bedömning
 • Condition audit

Vilka läckageproblem upplever du med din packningsförsedda plattvärmeväxlare?

Packningsläckage på grund av ålder Medier läcker externt medan packningen är delvis synlig på sidan av plattpaketet Packningen sväller eller löses upp 

Medier läcker externt och packningarna är spruckna och uttryckta från sidan Externt läckage och packningarna hänger löst i öppet läge  

 

Jag kan se att läckaget kan orsakats av gamla packningar. Packningarna har blivit hårda, de är spruckna och kallt läckage indikerar problem. 

Möjliga orsaker: 

 • Materialfel på grund av ålder eller hög temperatur
 • Oxidanter i processflödet
 • Olämplig eller för högt koncentrerad rengöringsvätska
 • NBR‑densitet till ozon
Förslagen lösning:
 1. Byt ut packningarna om åldern är orsaken. Kontrollera packningarnas kompatibilitet med medierna och uppgradera materialet vid behov. Du kan också göra en fullständig rekonditionering hos ditt närmaste Alfa Laval servicecenter.
 2. Om rengöring på plats (CIP) är orsaken, kan du granska metoden och rengöringsmedlet.
Förebyggande åtgärder:
 1. Byte av packningar vid rekommenderade intervall förhindrar fel på grund av ålder.
 2. Vid andra omständigheter, överväg att byta till en annan elastomer för att säkerställa mediakompatibilitet eller att byta plattans legering för att undvika korrosion.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Enhetens medier läcker externt. Packningarna är delvis synliga på sidan av plattpaketet.

Möjliga orsaker:

 • Hydrauliskt hamrande, packning som sväller på grund av inkompatibilitet med medierna, eller deformerade packningsspår.
 • Icke‑åtdraget plattpaket.
 • Igensättning i kombination med högt tryck.
 • Trasigt limfäste i kombination med högt tryck.
Förslagen lösning:
 1. Montera nya packningar eller uppgradera till ett epoxybaserat fästsystem.
 2. Se till att packningarna är kompatibla med processen och bekräfta att inga deformationer finns i packningsspåret.
 3. Kontrollera startprocedurerna, processen, pumpar och ventiler.
Förebyggande åtgärder: 
 1. Följ driftsanvisningarna för rätt uppstart och urdrifttagning.
 2. När du öppnar ventilerna, öppna först uttaget och öppna sedan långsamt inloppet. Var noga med att inte dra åt värmeväxlaren för hårt och säkerställ att enheten är åtdragen enligt den rekommenderade A‑dimensionen för att säkerställa metall-mot-metallkontakt.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Det finns svällning eller upplösning av en packning i min enhet. Det är svårt att försegla en enhet efter öppning.

Möjliga orsaker:

 • Uppsugning av processmedier eller rengöringsvätska.
 • Packningen är inte kompatibel med medierna.
Förslagen lösning:
 1. Ändra till ett annat elastomermaterial som passar medierna.
 2. Granska urvalet av rengöringsmedier.
Förebyggande åtgärder:
 1. Tillhandahåll media‑ och vattenkvalitetsrapport innan du köper in det mest "rekommenderade" packningsmaterialet.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Min enhets medier läcker externt. Packningarna är spruckna och uttryckta från sidan. Bitar av gummi saknas

Möjliga orsaker: 

 • En spricka uppstår och sprids genom gummimaterialet.
 • Packningen är inte placerad mitt i packningsspåret utan på kanten.
 • Aggressiva medier "äter upp" materialet.
 • Volymökning på grund av hög temperatur.
Förslagen lösning:
 1. Byt packningarna och överväg att uppgradera till ett annat material.
 2. Följ instruktionerna för byte av packning och stängning av enheten.
 3. Öka temperaturen till över 100 °C om möjligt.
Förebyggande åtgärder:
 1. Följ driftsanvisningarna för rätt uppstart och urdrifttagning.
 2. Ge operatörerna rätt utbildning.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Min enhet har externt läckage och/eller så hänger packningarna löst när jag öppnar plattpaketet.

Möjliga orsaker:

 • För limmade enheter
  • Bristande limhäftning
  • Plattpackningens spår är smutsigt
  • Packningen är smutsig
  • Otillräcklig härdning av limmet
  • Olämpligt lim för processen
 • För limfria enheter
  • Förskjutning
  • Felmontering
Förslagen lösning:
 1. Använd reparationslim på mindre delar och när det handlar om större delar, överväg att genomföra en fullständig rekonditionering av plattpaketet med rätt lim och process.
 2. Placera den limfria packningen rätt i spåret. Du kanske behöver tejp för att fixera och stänga den försiktigt.
Förebyggande åtgärder:
 1. Se till att rengöra packningen, rengör packningsspåret, följ härdningsinstruktionerna och kontrollera att packningen är fixerad på rätt plats.
 2. Granska limtypen.
 3. Kontrollera att packningen sitter i spåret och stäng försiktigt.
 4. Ge operatörerna rätt utbildning.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

.

reconditioning_post_cleaning_inspection.jpg

Funktionsproblem

Du kan uppleva funktionsproblem så som cykliska funktionsavvikelser, gradvisa funktionsavvikelser och omedelbara funktionsavvikelser. Alfa Laval kan hjälpa dig med: 

 • Omkonstruktion och optimering
 • Visual condition assessment
 • Performance audit
 • Rengöring på plats (Cleaning in Place)
 • Reservdelsbyte
 • Condition audit
 • rekonditionering
 • Inspektion
 • Utbildning
 • Ny enhet

Vilka funktionsproblem upplever du med din packningsförsedda plattvärmeväxlare?

Förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda - cykliska funktionsavvikelser         

Förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda - gradvisa funktionsavvikelser  Processmedier läcker in i tillämpningsmedier eller vice versa  

Förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda - omedelbar funktionsavvikelse  Ojämn temperaturdistribution  

Förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda - möjligt medieläckage 

 

Jag upplever förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda som påverkar systemets effektivitet. Det är cykliska funktionsavvikelser.

Möjliga orsaker: 

 • Säsongsbetonade temperaturvariationer eller instabil process.
Förslagen lösning:
 1. Bekräfta de faktiska parametrarna gentemot parametrarna i värmeväxlarens ursprungliga utförande.
 2. Om du överväger omkonstruktion eller optimering, undersök lösningar för förekomsten av skjuvspänning i kanalplattans väggar eller alternativa plattpressningar.
Förebyggande åtgärder:
 1. Gör noggranna utvärderingar under designstadiet och överväg den bästa möjliga lösningen med hänsyn tagen till temperaturändringar under året.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Jag upplever förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda som påverkar systemets effektivitet och/eller drifttid. Det är gradvisa funktionsavvikelser.

Möjliga orsaker:

 • Ansamling av oönskade substanser på en yta.
 • Låg skjuvspänning på kanalplattans väggar.
 • Driftförhållandena skiljer sig från konstruktionsparametrarna. Kemiska reaktioner, påskyndande etc. Möjlig feldistribution när plattvärmeväxlare är parallella.
Förslagen lösning:
 1. Genomför kemisk eller mekanisk rengöring.
 2. Bekräfta att den verkliga flödeshastigheten är i linje med den avsedda flödeshastigheten inom ramarna för värmeväxlarens konstruktion.
 3. Överväg omkonstruktion eller optimering, undersök lösningar för förekomsten av skjuvspänning i kanalplattans väggar eller alternativa plattpressningar.
 4. Överväg att installera inbyggda filter.
Förebyggande åtgärder:
 1. Optimerade CIP-procedurer (rengöring på plats) som utförs enligt instruktionerna är det smartaste sättet att hantera nedsmutsning.
 2. Du kan också ta bort plattor för att öka skjuvspänningen, öka ytan för värmeöverföring eller överväga att använda olika pressdjup på plattorna.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Min enhets processmedier läcker in i tillämpningsmedierna eller vice versa. Detta har orsakat en mindre förändring i den termiska konduktiviteten. Det är en gradvis funktionsavvikelse.

Möjliga orsaker: 

 • Korrosion eller utmattningssprickor har skapat ett hål i värmeväxlarens plattor.
Förslagen lösning:
 1. Utför ett hydrostatiskt test med plattorna installerade i enheten. Öppna motstående porthål för att kontrollera förekomsten av bubblande vatten som kommer att visa var läckan finns.
 2. Överväg att uppgradera plattornas material med alternativa legeringar. Om problemet beror på utmattning, kontrollera förekomsten av toppar eller dalar med högt/lågt driftstryck.
Förebyggande åtgärder:
 1. Undvik toppar och dalar med högt/lågt driftstryck och säkerställ att du väljer rätt legering under den inledande konstruktionsfasen.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Jag upplever förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda som påverkar systemets effektivitet och/eller drifttid. Det är omedelbara funktionsavvikelser

Möjliga orsaker:

 • Storleken på partiklarna i medierna överstiger kanalplattornas pressdjup.
 • Främmande skräp finns i strömmen.
Förslagen lösning:
 1. Hitta den största partikelstorleken och kvantiteten i medierna. 
 2. återspola filtret, installera inbyggda filter eller överväg alternativa pressdjup i plattorna.
Förebyggande åtgärder:
 1. Installera portfilter eller vattenlås om skräpet är större än 50 % av den fria kanalen. En annan möjlighet är att uppgradera till plattor med större fri kanal (t. ex. wide gap).
 2. Innan du startar processen (första gången eller efter att systemservicen avslutas), spola rören för att säkerställa att inget främmande skräp tar sig in i värmeväxlaren.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Det har förekommit ojämn temperaturdistribution när enheten startar så fort flödeshastigheten skapar förhållanden för feldistribution. Utloppstemperaturen är olika för parallella enheter. Det är en omedelbar funktionsavvikelse.

Möjliga orsaker: 

 • Ojämn flödesdistribution orsakad av driftförhållanden som skiljer sig från konstruktionsparametrarna.
 • Fel konstruktion.
Förslagen lösning:
 1. Genomför omkonstruktion för att uppnå jämnare flödesdistribution i de parallella enheterna (eller ta bort en enhet).
 2. Om det bara finns en enhet, överväg att byta den mot en enhet med större portstorlek eller att lägga in en parallell enhet.
Förebyggande åtgärder:
 1. Jämför alltid noga de verkliga förhållandena med konstruktionsparametrarna.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Jag upplever förlust av högt tryck eller minskad termisk prestanda som påverkar systemets effektivitet och/eller drifttid. Jag ser medier som läcker i min enhet. Det är en omedelbar funktionsavvikelse.

Möjliga orsaker: 

 • Detta kan bero på felaktig montering av plattorna. Plattorna kan ha monteras felaktigt eller i fel ordning efter en service.
 • Det kan bero på felaktig montering eller att fel delar har använts vid tillverkning. 
Förslagen lösning: 
 1. Kontrollera bikakemönstret på sidan av GPHE:n för att säkerställa att det är enhetligt.
 2. Kontrollera och bekräfta att värmeväxlarens specifikationer stämmer överens med dokumentationen som levererades med värmeväxlaren.
 3. Öppna värmeväxlaren och bekräfta att plattorna hänger i samma ordning som i platthängningslistan.
Förebyggande åtgärder:
 1. Under service, markera sidan på plattpaketet med ett diagonalt streck och/eller numrera varje platta i den ordning de hänger i värmeväxlaren.
 2. Följ alltid instruktionsmanualen och platthängningslistan.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

.

gphe-640x360.jpg

Skadade delar

Delarna i din värmeväxlare kan skadas. Med den enkla felsökaren hoppas vi kunna hjälpa dig att undersöka din enhet om den är skadad med några symptom. Alfa Laval kan hjälpa dig med: 

 • Bedömning
 • reservdelsbyte
 • Utbildning

Vilken typ av skada upplever du med din packningsförsedda plattvärmeväxlare?

Skador på plattor/plattpaket  Skada på stativ/stativdelar  Skador på packningar  

 

Jag ser skador som deformationer, märken, repor, rost, ihopslagningar etc. på plattor och plattpaket

Möjliga orsaker: 

 • Den kan ha tappats eller skadats av en lastbil/ett verktyg vid transport eller hantering på plats.
 • Rost kan vara normalt slitage beroende på miljö och ålder. Skadan kanske inte har fått enheten att börja läcka (än) och vissa skador påverkar inte funktionaliteten negativt.
Förslagen lösning:
 1. Anteckna skadorna och kontrollera instruktionsmanualen för råd.
 2. Gör en riskbedömning och om det verkar säkert, gör ett läckagetest vid driftstemperatur.
 3. Om nödvändigt, planera in service vid nästa serviceintervall.
Förebyggande åtgärder:
 1. Hantera din värmeväxlarenhet med försiktighet.
 2. Använd rätt verktyg och följ råden i instruktionsmanualen.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Jag ser skador som deformationer, märken, repor, rost, ihopslagningar etc. på stativ/stativpaket

Möjliga orsaker:

 • Den kan ha tappats eller skadats av en lastbil/ett verktyg vid transport eller hantering på plats.
 • Rost kan vara normalt slitage beroende på miljö och ålder. Skadan kanske inte har fått enheten att börja läcka (än) och vissa skador påverkar inte funktionaliteten negativt.
Förslagen lösning:
 1. Anteckna skadorna och kontrollera instruktionsmanualen för råd.
 2. Gör en riskbedömning och om det verkar säkert, gör ett läckagetest vid driftstemperatur.
 3. Om nödvändigt, planera in service vid nästa serviceintervall.
Förebyggande åtgärder:
 1. Hantera din värmeväxlarenhet med försiktighet.
 2. Använd rätt verktyg och följ råden i instruktionsmanualen.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post. 

 

Jag ser skador som deformationer, märken, repor, rost, ihopslagningar etc. på packningarna.

Möjliga orsaker: 

 • Repor kan ha uppstått vid hantering på plats.
 • Sprickor och härdning kan vara normalt slitage och bero på miljön och åldern (ozonsprickor). Skadan kanske inte har fått enheten att börja läcka (än) och vissa skador påverkar inte funktionaliteten negativt (kortare livslängd).
Förslagen lösning:
 1. Anteckna skadorna och kontrollera instruktionsmanualen för råd.
 2. Gör en riskbedömning och om det verkar säkert, gör ett läckagetest vid driftstemperatur.
 3. Om nödvändigt, planera in service vid nästa serviceintervall.
Förebyggande åtgärder:
 1. Hantera din värmeväxlarenhet med försiktighet.
 2. Använd rätt verktyg och följ råden i instruktionsmanualen.

Hjälpte dessa förslag? Om inte, kontakta oss via telefon eller e‑post.