2023-05-31 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Nytt antal aktier och röster i Alfa Laval AB (publ)

Efter verkställande av årsstämmans beslut att dra in 550 508 egna aktier som återköpts inom ramen för Alfa Lavals återköpsprogram uppgår det totala antalet aktier och röster i Alfa Laval AB till 413 326 315.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Denna information är sådan som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 07:30.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: