2023-03-15 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval går med i First Movers Coalition som ytterligare ett steg mot att bli koldioxidneutralt 2030

Alfa Laval har blivit  medlem i First Movers Coalition (FMC), ett globalt initiativ som lanserats av World Economic Forum. Det är en koalition av bolag som genom sin gemensamma köpkraft kan driva på en minskning av koldioxidutsläpp inom sju industrisektorer och långväga transporter, vilka har en utmaning när det gäller att minska sina utsläpp. Alfa Lavals medlemskap är en del av bolagets åtagande att bli koldioxidneutralt år 2030.

First Movers Coalition (FMC) lanserades 2021 av USAs president Joe Biden i samarbete med World Economic Forum, vid FNs klimatkonferens COP26 i Glasgow. Alfa Laval kommer att arbeta tillsammans med drygt 70 andra medlemsbolag för att undanröja hinder för nödvändig teknik i syfte att uppnå lägre koldioixdutsläpp 2030. Koalitionen tar sig an flera områden: aluminium, flyg, kemikalier, betong, sjöfart, stål och lastbilstransporter – parallellt med innovativ teknik för att avlägsna koldioxid. Dessa sektorer står för 30 procent av de globala utsläppen.

Alfa Lavals arbete med FMC är kopplat till stål och bolagets mål att bli koldioxidneutralt till 2030. Genom att minska sina egna koldioxidutsläpp i Scope 3 (relaterat till det stål bolaget använder i sina produkter) och genom hela värdekedjan, bidrar Alfa Laval till att uppfylla 1,5-gradersmålet som definieras i Parisavtalet.

”Detta är ytterligare ett viktigt steg mot att förverkliga våra åtaganden och mål inom hållbarhetsområdet. Vi har redan flera partnerskap och samarbeten på plats och vi räknar med att de blir ännu fler, eftersom vi menar att för att verkligen göra skillnad och bidra till Parisavtalet måste vi samarbeta, bolag emellan och med olika tillvägagångssätt, för att utveckla lösningar tillsammans. Att vara en del av FMC är ännu ett steg i rätt riktning”, säger Anna Celsing, hållbarhetschef på Alfa Laval.

Om First Movers Coalition 

First Movers Coalition är ett globalt initiativ som använder sig av bolagens köpkraft för att driva på en minskning av koldioxidutsläpp inom sju industrisektorer som står inför stora utmaningar då de för närvarande står för 30 procent av de globala utsläppen. Dessa sektorer är aluminium, flyg, kemikalier, betong, sjöfart, stål och lastbilar, parallellt med innovativ teknik för att avlägsna koldioxid.

Koalitionens medlemmar förbinder sig i förväg att köpa en del av det industriella material och långväga transporter de behöver från leverantörer som använder nära-noll- eller noll-koldioxidlösningar, trots den högre kostnaden för dessa.

www.weforum.org/first-movers-coalition

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                              
Head of Investor Relations                                         
Alfa Laval                                                                    
Tel: +46 46 36 65 10                                                   
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: