2022-03-22 Finansiella nyheter

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) (org.nr 556587-8054, säte: Lund) kallas till årsstämma tisdagen den 26 april 2022

Alfa Laval AB:s årsstämma hålls tisdagen den 26 april 2022 kl. 16:00 på Scandic Star Lund, Gastelyckan, Glimmervägen 5 i Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 15:30. Fika erbjuds före stämman i anslutning till stämmolokalen från kl. 15:00.

Alfa Laval följer gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19-pandemin. Eventuella förändringar som påverkar stämman publiceras på Alfa Lavals webbplats www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/. Aktieägare som har symptom ombeds vänligen att inte delta fysiskt i stämman.

Verkställande direktörens redogörelse från stämman publiceras på Alfa Lavals webbplats http://www.alfalaval.se/investerare/ efter stämman.

Registrering och anmälan

En aktieägare som vill delta i årsstämman ska;

 1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 april 2022, och
 1. anmäla sig till stämman enligt följande:

•    En aktieägare som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 20 april 2022.

•    En aktieägare som vill delta i årsstämman i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sig senast den 20 april 2022 per telefon till Euroclear Sweden AB på nummer 08-402 91 98, måndag-fredag kl. 09:00-16:00, eller via hemsidan https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregisteringen som gjorts senast den andra bankdagen efter den 14 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

För förhandsröstning (poströstning) ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Alfa Lavals hemsida www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/ under information rörande årsstämman. Det ifyllda formuläret kan antingen skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med brev till Alfa Laval AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Förhandsrösten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 20 april 2022. Aktieägare kan även välja att avge sin förhandsröst elektroniskt genom signering med Bank-ID. Vidare instruktioner om detta finns på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägare som avger sin förhandsröst elektroniskt ska göra detta senast den 20 april 2022. En förhandsröst får inte förses med särskilda instruktioner, villkor eller andra tillägg. Om en aktieägare skriver in särskilda instruktioner eller villkor i ett förhandsröstningsformulär så är rösten ogiltig. För ytterligare anvisningar och villkor, vänligen se förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare både förhandsröstar och anmäler sig för deltagande i stämmolokalen är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar förhandsrösten. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Vid eventuella frågor avseende förhandsröstningen eller för att få ett förhandsröstningsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 98 (måndag-fredag kl. 09:00-16.00).

Ombud m.m.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till Alfa Laval AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, och måste annars medtas till stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Alfa Lavals hemsida www.alfalaval.se/investerare/
bolagsstyrning/
.

              Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning för stämman.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare.
 9. Beslut om;
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Dennis Jönsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2021 med SEK 6 per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 28 april 2022. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 3 maj 2022.

Punkt 11–13

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 11:        Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås att minskas med en person och således bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan supple­anter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.

Punkt 12:        Arvode till styrelsen föreslås vara SEK 6 345 000 (SEK 6 770 000) att för­delas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

 • Ordförande     
SEK 1 900 000(SEK 1 850 000)
 • Övriga ledamöter
SEK 635 000(SEK 615 000)                

Förutom ovan föreslagna arvoden till styrelseledamöter, föreslås även att nedan angivna arvoden ska utges till de utav styrelseledamöterna som innehar en befattning som ledamot i något av följande utskott:

 • Tillägg för ordförande i revisionsutskottet    
SEK 300 000(SEK 250 000)
 • Tillägg för ledamot i revisionsutskottet       
SEK 150 000 (SEK 150 000)
 • Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet       
SEK 75 000 (SEK 75 000)
 • Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet
SEK 75 000 (SEK 75 000)

                                      Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2021. Det ska noteras att det föreslagna totala arvodet för 2022 omfattar arvode till åtta ledamöter jämfört med nio ledamöter för 2021.

                                      Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13:         Omval föreslås av styrelseledamöterna Lilian Fossum Biner, Maria Moræus Hanssen, Dennis Jönsson, Henrik Lange, Ray Mauritsson, Finn Rausing, Jörn Rausing och Ulf Wiinberg, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.Omval föreslås av Dennis Jönsson till ordförande i styrelsen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Lavals hemsida, www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Valberedningen föreslår vidare omval av de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 5 579 492 egna aktier som hittills återköpts inom ramen för Alfa Lavals återköpsprogram, varigenom aktiekapitalet minskar med 14 854 300 kronor.

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet med 14 854 300 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen: Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 14 854 300 kronor. Effekten av styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission innebär att aktiekapitalet och bundet eget kapital ökar med 14 854 300 kronor. Sammantaget minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital. Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen ingår i beslutsunderlaget inför stämman.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att under perioden fram till årsstämma 2023, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent av icke återköpta aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att, under perioden fram till nästa årsstämma, justera bolagets kapitalstruktur, varefter styrelsen avser att föreslå att de aktier som återköpts dras in och att en motsvarande fondemission görs för att återställa aktiekapitalet.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag, inklusive valberedningens förslag och motiverade yttrande, finns tillgängligt på bolagets webbplats https://www.alfalaval.se
/investerare/bolagsstyrning/
senast den 5 april 2022.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 419 456 315 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar per den 18 mars 2022, 5 579 492 egna aktier i bolaget.

Upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om bolagets behandling av personuppgifter och aktieägares rättigheter, se integritetspolicyn på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritets
policy-bolagsstammor-svenska.pdf
eller kontakta Alfa Laval på följande e-postadress:
dataprivacy@alfalaval.com.

__________________________

Lund i mars 2022

ALFA LAVAL AB (publ)

Styrelsen

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: