2022-02-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2021

Rekordhög orderingång 2021    

  · Efterfrågan fortsatt på en hög nivå i de flesta slutmarknader och länder.
  · Hållbara lösningar är fortfarande det som främst driver tillväxten.
  · Stark tillväxt i serviceaffären.
  · Nettoomsättningen utvecklades bra med begränsad påverkan från utmaningar i försörjningskedjan.
  · Stabil lönsamhet trots kostnadsinflation.

Sammanfattning

Fjärde kvartalet

Orderingången ökade med 24 procent* om MSEK 11 651 (9 272).
Nettoomsättningen ökade med 9 procent* till MSEK 11 692 (10 695).
Justerad EBITA**: MSEK 1 992 (1 969).
Justerad EBITA-marginal**: 17,0 (18,4) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 861 (924).
Nettoresultat: MSEK 1 478 (564).
Resultat per aktie: SEK 3,51 (1,33).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 411 (2 664).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 50 (20).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-733).

Helåret

Orderingången ökade med 20 procent* till MSEK 45 718 (39 833).
Nettoomsättningen ökade med 3 procent* till MSEK 40 911 (41 468).
Justerad EBITA**: MSEK 7 114 (7 231).
Justerad EBITA-marginal**: 17,4 (17,4) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 6 142 (4 977).
Nettoresultat: MSEK 4 801 (3 580).
Resultat per aktie: SEK 11,38 (8,47).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 5 264 (7 723).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -50 (180).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -192 (-796).
Avkastning på sysselsatt kapital (%)**: 20,0 (19,1).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr**: 0,87 (0,48).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det första kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir högre än i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (26 oktober 2021): ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir ungefär samma som i det tredje kvartalet.”

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 6,00 (5,50) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.

Q4 2021 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 26.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: