2022-07-20 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022

Rekordhög orderingång

  · Rekordhög orderingång om MdSEK 14,4 med fortsatt stark efterfrågan i de flesta slutmarknader.
  · Organisk försäljningstillväxt om 9 procent trots utmaningar inom försörjningskedjan.
  · Stabil justerad EBITA-marginal om 16,5 procent.
  · Kassaflöde negativt påverkat av volymtillväxt och lageruppbyggnad.

Sammanfattning

Andra kvartalet

Orderingången ökade med 10 procent* till MSEK 14 421 (12 183).
Nettoomsättningen ökade med 10 procent* till MSEK 11 852 (9 975).
Justerad EBITA**: MSEK 1 959 (1 738).
Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (17,4) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 576 (1 231).
Nettoresultat: MSEK 1 152 (985).
Resultat per aktie: SEK 2,75 (2,32).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 192 (1 421).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 90 (-30).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-204).

Första halvåret

Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 27 676 (22 387).
Nettoomsättningen ökade med 11 procent* till MSEK 22 467 (18 944).
Justerad EBITA**: MSEK 3 775 (3 268).
Justerad EBITA-marginal**: 16,8 (17,3) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 836 (2 714).
Nettoresultat: MSEK 2 084 (2 097).
Resultat per aktie: SEK 4,97 (4,96).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 959 (2 384).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 130 (-100).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -327 (-192).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 19,1 (18,0).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,09 (1,14).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det tredje kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (26 april 2022): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något lägre än i det första kvartalet.”

Q2 2022 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2022 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: