2021-04-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval lanserar aktieåterköpsprogram

Styrelsen för Alfa Laval har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 att återköpa bolagets egna aktier för att optimera kapitalstrukturen.

Förvärv av aktier kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Alfa Laval vad avseende tidpunkten för förvärven av Alfa Lavals aktier.För återköpsprogrammet gäller följande villkor:
  • Högst fem procent av aktierna i företaget får förvärvas. Det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 2 miljarder kronor.
  • Förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess emittentregelverk, MAR och Safe Harbor-förordningen.
  • Aktierna ska förvärvas till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervall, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
  • Förvärv av aktier kan göras fram till dagen för årsstämman 2022.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant.Utan att på något sätt begränsa värdepappersföretagets eller kreditinstitutets beslutanderätt och oberoende vid genomförandet av dess uppdrag, kommer företaget eller institutet att sträva efter att genomföra förvärv rimligt jämnt fördelat över uppdragsperioden.Syftet med återköpen är att optimera Alfa Lavals kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. Följaktligen avser styrelsen att föreslå att de återköpta aktierna dras in.Alfa Lavals nuvarande innehav av egna aktier är 0. Det totala antalet utestående aktier i bolaget är 419 456 315.Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Head of Investor Relations

Mail: johan.lundin@alfalaval.com

Tel: +46 46 36 65 10

Mobile: +46 730 46 30 90


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: