2021-02-03 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2020

Stabil efterfrågan och förbättrad lönsamhet

Q4 2020

  · Efterfrågan var stabil under det fjärde kvartalet, med 4% sekventiell ordertillväxt.
  · Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 18,4 (17,4) procent.
  · Lansering av globalt omstruktureringsprogram.

Helår 2020

  · Orderingången minskade med 6 procent, exklusive valutaeffekter.
  · Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 17,4 (17,2) procent, främst drivet av kostnadsbesparingsprogrammet.
  · Kassaflödet från rörelseverksamheten förbättrades med nära 50 procent till MdSEK 7,7 och resulterade i en ytterligare förstärkning av balansräkningen.

SammanfattningFjärde kvartaletOrderingången minskade med 10 procent* om MSEK 9 272 (11 153).

Nettoomsättningen minskade med 11 procent* till MSEK 10 695 (12 964).

Justerad EBITA**: MSEK 1 969 (2 250).

Justerad EBITA-marginal**: 18,4 (17,4) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 924 (1 860).

Nettoresultat: MSEK 564 (1 424).

Resultat per aktie: SEK 1,33 (3,39).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 664 (2 392).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 20 (155).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -733 (-2).HelåretOrderingången minskade med 6 procent* till MSEK 39 833 (44 119).

Nettoomsättningen minskade med 8 procent* till MSEK 41 468 (46 517).

Justerad EBITA**: MSEK 7 231 (7 989).

Justerad EBITA-marginal**: 17,4 (17,2) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 977 (7 221).

Nettoresultat: MSEK 3 580 (5 508).

Resultat per aktie: SEK 8,47 (13,08).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 7 723 (5 223).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 180 (430).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -796 (189).

Avkastning på sysselsatt kapital (%)**: 19,1 (23,0).

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr**: 0,48 (0,88).* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.Utsikter för det första kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (22 oktober 2020): ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 5,50 (-) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.Q4 2020 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 24.


 

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 klockan 7.30 CET.För mer information kontakta:

Johan Lundin, Head of Investor Relations

Tel: +46 46 36 65 10,

Mobil: +46 730 46 30 90

E-post: johan.lundin@alfalaval.comAlfa Laval AB (publ)

Box 73

221 00 Lund

Sverige Organisationsnummer: 556587-8054 Taggar

Alla

Relaterat innehåll: