2020-04-23 Finansiella nyheter

Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, torsdagen den 23 april 2020, årsstämma på Scandic Star i Lund. Antalet deltagare vid stämman var ytterst begränsat till följd av de restriktioner som vidtagits för att minska risken för spridning av Coronaviruset.

Eftersom avgående ordförande Anders Narvinger tillhör riskgruppen närvarade han över telefon medan stämman leddes av advokat Erik Sjöman. Även övriga styrelseledamöter närvarade via telefon. I ett förinspelat anförande av Tom Erixon, Alfa Lavals VD och koncernchef, talade han om Alfa Lavals framsteg och nyckelaktiviteter under 2019 och framåt. (Filmen finns tillgänglig på https://www.alfalaval.se/investerare/ och som material relaterat till pressmeddelandet.)  Resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsens förslag att ingen vinstutdelning ska lämnas för 2019 godkändes. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Henrik Lange, Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen. Valberedningens förslag om nyval av Dennis Jönsson samt Ray Mauritsson accepterades. Dennis Jönsson valdes till styrelsens ordförande. (En kort filmad presentation av Dennis Jönsson finns tillgänglig på https://www.alfalaval.se/investerare/ och som relaterat material till pressmeddelandet.)Anders Narvinger gick i pension efter 17 år som ordförande i Alfa Laval och även Anna Ohlsson-Leijon hade avböjt omval.Vidare röstade stämman för omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall samt som revisorssuppleanter, omval av Henrik Jonzén samt nyval av Andreas Mast.Stämman fastställde att styrelsearvodet förblir oförändrat jämfört med förra året, i linje med valberedningens förslag. Vidare antogs förslaget att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilka inkluderar såväl fast kompensation som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning, pensionsersättning, icke-monetär ersättning samt ersättning vid uppsägning samt avgångsvederlag.För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se: www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/Lund 23 april 2020

Alfa Laval AB (publ.)


 

För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: