2020-03-17 Finansiella nyheter

Alfa Laval lanserar ett kostnadsreduceringsprogram för att hantera effekterna av pandemin COVID-19

Första kvartalet 2020 har inletts i linje med Alfa Lavals förväntningar, där fakturering och orderingång under januari och februari var på ungefär samma nivå som föregående år. Trots att de makroekonomiska förutsättningarna har försämrats i mars bedömer Alfa Laval att den finansiella påverkan under första kvartalet kommer att vara begränsad.Som en konsekvens av det globala COVID-19 utbrottet och att allt fler länder stänger ner, förväntas negativa effekter på världsekonomin framöver. Därför har företaget beslutat att lansera ett kostnadsreduceringsprogram för att proaktivt hantera ett förväntat sämre affärsklimat under kommande kvartal.”Efter tre år med större investeringar i vår produktionssstruktur, ett förnyat produktprogram och förstärkning av vår globala serviceorganisation är vi beredda att möta ett mer utmanande affärsklimat, ” säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Just nu prioriterar vi att serva våra kunder och att bibehålla våra anställda runt om i världen – detta är även vårt fokus för kostnads­reduceringsprogrammet.”Programmet förväntas ge effekt från den 1 april, och gradvis uppnå besparingar på fasta kostnader på över 1 miljard kronor på rullande tolv månaders basis. Programmet inkluderar flera komponenter, inklusive arbetstidsförkortning, en kraftig minskning av resekostnader och andra relaterade kostnader, samt en betydande minskning av externa konsulter genom att vissa initiativ läggs på is. Som alltid kommer företaget att anpassa produktionskapaciteten och rörliga kostnader till rådande marknads-förutsättningar.Tom Erixon fortsätter: ”Under de kommande kvartalen kommer flera Alfa Laval-anställda runtom i världen att omfattas av intitiativ kopplade till arbetstidsförkortning. Som en följd av detta kommer lönenivåer för många anställda att minska under en övergångsperiod. I detta sammanhang har medlemmarna i koncernledningen beslutat att minska sin fasta ersättning med 10 procent under den tid då kostnadsprogrammet löper.”Implementeringen av programmet förväntas ske snabbt och till största del utan omstruktureringskostnader. Alfa Laval kommer fortlöpande att följa affärsläget och planerar en ny utvärdering av kostnadsbesparingsprogrammet under tredje kvartalet. Alfa Laval arrangerar en telefonkonferens den 17 mars kl 14:15För att delta i telefonkonferensen - som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon, samt finans- och ekonomidirektör Jan Allde - registrera er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Vänligen ring in 10 minuter före utsatt starttid. http://emea.directeventreg.com/registration/5489102 För att lyssna på telefonkonferensen i efterhand kan ni ringa +44 (0)3333 0097 85, konferens ID 5489102. Inspelningen finns tillgänglig till och med den 23 mars kl 14:00. Efter det får ni gå till www.alfalaval.se/investerare för att läsa en utskrift av telefonkonferensen. Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX. www.alfalaval.com

För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31 Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020, kl 11:15 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: