2020-02-04 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2019

Rekordstark fakturering och vinst i Q4

  · Fakturering och rörelseresultat nådde nya rekordnivåer, med en stark utveckling i alla divisioner.
  · Orderingången fortsatte på en hög nivå och ökade något jämfört med föregående kvartal.
  · De flesta slutmarknader växte jämfört med föregående år.
  · Stark servicetillväxt – 10 procentig organisk ordertillväxt.
  · Kassaflödet från rörelseverksamheten förbättrades med MSEK 900.

SammanfattningFjärde kvartalet

Orderingången minskade med 6 procent* till MSEK 11 153 (11 561).

Nettoomsättningen ökade med 12 procent* till MSEK 12 964 (11 209).

Justerad EBITA**: MSEK 2 250 (1 787).

Justerad EBITA-marginal**: 17,4 (15,9) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 860 (1 470).

Nettoresultat: MSEK 1 424 (1 297).

Resultat per aktie: SEK 3,39 (3,07).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 392 (1 490).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 155 (-90).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -2 (14).Helåret

Orderingången minskade med 6 procent* till MSEK 44 119 (45 005).

Nettoomsättningen ökade med 10 procent* till MSEK 46 517 (40 666).

Justerad EBITA**: MSEK 7 989 (6 718).

Justerad EBITA-marginal**: 17,2 (16,5) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 7 221 (5 896).

Nettoresultat: MSEK 5 508 (4 537).

Resultat per aktie: SEK 13,08 (10,77).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 5 223 (4 883).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 430 (-85).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 189 (151).

Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 23,0 (22,4).

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 0,88 (0,93).* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för helåret 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,60.Utsikter för det första kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (24 oktober 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 5,50 (5,00) per aktie.Q4 2019 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 klockan 7.30 CET.Peter Torstensson

Senior Vice President, Communications

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

E-post: peter.torstensson@alfalaval.com Joel Davidsson, Ställföreträdande Investor Relations Manager

Tel: +46 46 36 77 72

Mobil: +46 730 35 46 03

E-post: joel.davidsson@alfalaval.comAlfa Laval AB (publ)

Box 73

221 00 Lund

Sverige Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: