2019-07-17 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Stark fakturering och vinst i Q2

  · Både fakturering och justerad EBITA nådde rekordnivåer, drivet av en stark utveckling i Marine-divisionen.
  · Orderingången minskade på grund av pumpsystem och rökgastvättar.
  · Greenhouse avyttringen slutfördes enligt plan, men påverkade koncernens orderingång negativt med MSEK 500.
  · Energy nådde en historisk rekordnivå för orderingången och redovisade även högre fakturering och vinst.
  · Serviceorder växte med 11 procent under kvartalet.

Sammanfattning 


Andra kvartalet


Orderingången minskade med 20 procent* till MSEK 10 025 (12 062).
Nettoomsättningen ökade med 5 procent* till MSEK 11 339 (10 475).
Justerad EBITA**: MSEK 1 870 (1 698).
Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (16,2) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 832 (1 499).
Nettoresultat: MSEK 1 412 (1 117). 
Resultat per aktie: SEK 3,36 (2,65).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 609 (1 377).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 95 (-80).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 196 (31)


Första halvåret


Orderingången minskade med 3 procent* till MSEK 22 238 (22 087).
Nettoomsättningen ökade med 7 procent* till MSEK 21 497 (19 326).
Justerad EBITA**: MSEK 3 598 (3 195).
Justerad EBITA-marginal**: 16,7 (16,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 454 (2 968).
Nettoresultat: MSEK 2 637 (2 166). 
Resultat per aktie: SEK 6,26 (5,14).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 584 (2 043).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 190 (-45).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 196 (98)
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,2 (20,8)
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 1,30 (1,28)


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.
*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för Q1 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,96.


Utsikter för det tredje kvartalet


”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något högre än i det andra kvartalet.”


Tidigare publicerade utsikter (24 april 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något lägre än i det första kvartalet.”
Q2 2019 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 12.00 CET.  


För mer information kontakta: 


Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com
 


Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
E-post: gabriella.grotte@alfalaval.com
 


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
 


Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: