2017-04-26 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Sammanfattning


Tre första månaderna


Orderingången ökade med 9 procent* till MSEK 8 801 (7 710).


Nettoomsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 8 126 (8 199).


Justerad EBITA**: MSEK 1 279 (1 333).


Justerad EBITA-marginal**: 15,7 (16,3) procent.


Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 268 (1 090).


Nettoresultat: MSEK 776 (871). 


Resultat per aktie: SEK 1,84 (2,06).


Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 804 (910).


Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 75 (93).


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal, definierade på sida 22.


Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef


”Orderingången under det första kvartalet var marginellt högre än föregående kvartal och hela 14 procent bättre än motsvarande period i fjol. Vi bokade stora order till ett värde av totalt MSEK 585, vilket var mer än vi hade förväntat och även något högre än föregående kvartal.


Marine-divisionens orderingång växte till följd av ett starkt kvartal för Pumping Systems samt något ökad efterfrågan för Alfa Laval PureBallast och PureSOx. Food & Water-divisionens order­ingång fortsatte att öka i kvartalet, med en positiv utveckling inom de flesta produkt- och applika­tionsområden. Energy-divisionen utvecklades väl jämfört med föregående år, även om order­ingången minskade något sekventiellt till följd ett lägre värde för större projekt.


Omstruktureringen av koncernen fortlöpte enligt plan. Enheterna inom ”Greenhouse” har en ny operativ struktur och uppnådde betydande resultatförbättringar under kvartalet. Vi såg även effekter från åtgärdsprogrammet i form av lägre kostnader för försäljning och administration samtidigt som Operations fortlöpande åtgärder kompenserade för en lägre beläggning. Det pågående ”Footprint” programmet har ännu inte påverkat resultatet.


Parallellt med åtgärdsprogrammet fortsatte implementeringen av den nya strategin. De ökade satsningarna inom FoU, för att snabbare förnya viktiga produktgrupper, löper som planerat. Åtgärderna som fokuserar på att växa serviceaffären genomförs också enligt plan. Slut­ligen så pågår arbetet med att korta såväl beslutsvägar som ledtider till kund med stöd av den nya organisationen. Det viktigaste målet med den nya inriktningen är att återställa den organiska tillväxten och 2017 har fått en bra början.”


Utdelning


Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om  SEK 4,25 (4,25) per aktie.


Utsikter för det andra kvartalet


”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2017 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än i det första kvartalet.”


Tidigare publicerade utsikter (31 januari 2017): ”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2017 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 klockan 12.45 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: