2016-10-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval presenterar ett åtgärdsprogram som ett resultat av den strategiska översynen

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – aviserar idag ett åtgärdsprogram som ett resultat av den strategiska översynen. Den nya organisationsstrukturen, i kombination med rådande marknads­förutsättningar, innebär att Alfa Laval introducerar ett program som kommer att innehålla tre initiativ. Dessa förväntas ge upphov till kostnader av icke återkommande karaktär i storleks-ordningen 1,5 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder belastar det tredje kvartalet. Av SEK 1.1 miljarder beräknas SEK 600 miljoner vara icke kassapåverkande. Besparingarna, exklusive kostnader för sålda varor, beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor.

Programmet inkluderar följande initiativ:  •  skapa en mer fokuserad organisation som reflekterar såväl den nya strukturen som en anpassning till den svaga efterfrågesituation som råder inom olja & gas- och marinsektorerna

  •  lyfta ut vissa produktgrupper från den nya organisationsstrukturen

  •  omstrukturering av tillverkningen.


“Vi måste anpassa storleken på vår organisation till rådande marknads-förutsättningar”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. “Men, innan vi lanserade några kortsiktiga initiativ ville vi ha företagets långsiktiga inriktning helt klar för oss.”


Den nya strategiska inriktningen är ett långsiktigt åtagande för Alfa Laval, med målet att stödja den organiska tillväxten. Den inkluderar även åtgärder för att hantera de kortsiktiga utmaningar som en svag efterfrågan i visa slutmarknader orsakar.


En fokuserad organisation 
Den nya strukturen, i kombination med anpassningar till rådande marknads-förutsättningar, kommer att leda till en mer fokuserad organisation. Denna del av programmet förväntas till största delen vara implementerad vid slutet av andra kvartalet 2017.


Några produktgrupper lyfts ut ur den nya organisationsstrukturen 
Alfa Lavals strategiska översyn har även identifierat tre produktgrupper som är i behov av särskild uppmärksamhet; kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, kommer-siella tubvärmeväxlare samt värmeväxlarsystem. Dessa enheter kommer att ingå i ett initiativ som kallas “Greenhouse” (”Växthus”) och kommer att drivas vid sidan av den nya divisionsstrukturen. Syftet är att förse dessa enheter med bästa möjliga förutsättningar för att prestera bättre och för att de ska kunna fokusera på att utveckla sina respektive aktiviteter.


Omstrukturering av tillverkningen 
Det tredje området omfattar en stegvis implementering av en optimerad och mer konkurrenskraftig tillverkningsstruktur. Detta initiativ kommer att implementeras stegvis under flera år; det påbörjas 2017 och avslutas i slutet på 2019. Ytterligare information om detta initiativ kommer att presenteras efterhand. 


Kostnader/besparingar
De tre initiativen beräknas ge upphov till kostnader av en icke återkommande karaktär i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Av dessa belastar 1,1 miljarder kronor det tredje kvartalet, varav 600 miljoner relaterar framförallt till nedskrivning av allokerade övervärden samt goodwill och är inte kassapåverkande. De återstående 500 miljonerna avser huvudsakligen neddragning av ca 700 anställda.


Initiativen förväntas generera avsevärda besparingar. Besparingarna relaterade till försäljnings- och administrationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Engångskostnaden kommer också att generera vissa besparingar inom kostnader för sålda varor som kommer att minska effekterna av den negativa volymutvecklingen. Ordinarie kapacitetsjusteringar i våra produktionsanläggningar hanteras löpande och är inte inkluderade. 


Telefonkonferens
Frågor hänvisas till den telefonkonferens för det tredje kvartalet, som hålls klockan 08:30. Information kring denna telefonkonferens har tidigare offentliggjorts i ett pressmeddelande som finns tillgängligt på www.alfalaval.com/sv/investerare.


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda.


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:


Peter Torstensson                                     
Informationsdirektör
Alfa Laval 
Tel: +46 46 36 72 31                                  


Thomas Thuresson
CFO
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 40


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2016 kl. 07:25 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: