2016-02-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2015

”Orderingången uppgick till 9,4 miljarder – en sekventiell uppgång med 8,5 procent, framförallt förklarad av en exceptionellt stark orderingång för marina pumpsystem, drivet av fartygsägarnas tidigare­läggning av order. Denna tidigareläggning förväntas påverka första kvartalet negativt vad avser efterfrågan på pumpsystem med i storleksordningen 1,2 miljarder. Den övriga marinaffären förväntas vara oförändrad.

Process Technologys orderingång minskade något sekventiellt, medan den var oförändrad för Equipmentdivisionen. Inom Marine & Diesel ökade orderingången för både nyförsäljning och eftermarknad.

Även Asien gynnades av pumpsystemens starka utveckling. Exklusive pumpsystem var emellertid orderingången i regionen oförändrad och i Kina minskade den något på grund av att en stor livsmedelsorder inte upprepades. USA hade en positiv utveckling för både stora projekt och basaffären.

Helåret 2015 var ett framgångsrikt år ur flera aspekter. Fakturering och rörelseresultat ökade med 13 respektive 16 procent till nya rekordnivåer. Vinst per aktie steg med 30 procent. Samtidigt bidrog ett starkt kassaflöde till att minska skuldsätt­ningen i relation till EBITDA till drygt 1,5.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: fjärde kvartalet
Orderingången minskade med 11 procent* till MSEK 9 422 (10 509).
Omsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 10 805 (10 775).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 751 (1 938).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,2 (18,0) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 390 (1 175).
Nettoresultatet var MSEK 935 (911).
Resultatet per aktie var SEK 2,22 (2,15).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 875 (1 690).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 80 (97).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-).


Sammanfattning: helåret 2015
Orderingången minskade med 5 procent* till MSEK 37 098 (36 660).
Omsättningen ökade med 7 procent* till MSEK 39 746 (35 067).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 6 811 (5 891).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,1 (16,8) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 5 444 (4 117).
Nettoresultatet var MSEK 3 861 (2 968).
Resultatet per aktie var SEK 9,15 (7,02).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 5 850 (5 123).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 450 (70).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-320).


* Exklusive valutaeffekter.


Utsikter för det första kvartalet 
”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2016 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet, exklusive en väsentligt minskad efterfrågan på pumpsystem.”
Tidigare publicerade utsikter (27 oktober 2015): Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2015 kommer att vara på samma nivå eller något högre än i det tredje kvartalet.”


I övrigt noteras att Tom Erixon kommer efterträda Lars Renström som Verkställande Direktör och Koncernchef för Alfa Laval AB (publ) från och med 1 mars 2016.


Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,25 (4,00) per aktie.


Bokslutskommunikén för 2015 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.


För mer information kontakta: 


Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2016 kl 07.30.
Taggar

Alla

Relaterat innehåll: