2015-03-18 Finansiella nyheter

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrotts­om­råde, Stattenavägen, i Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 15.30. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.

Program för aktieägare


I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av platt­värmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen börjar med samling vid Sparbanken Skåne Arena, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen ska ske i samband med anmälan till årsstämman.


13.30       Buss avgår från Sparbanken Skåne Arena till Alfa Lavals produktions­anlägg­ning i Lund


15.00     Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen


15.30     Inregistrering till årsstämman påbörjas


16.00     Årsstämman öppnas


Rätt att delta


Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredag den 17 april 2015, och

  • dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB – jämte eventuella biträden (dock högst två) – senast fredagen den 17 april 2015, gärna före kl. 12.00.


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd fredagen den 17 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren.


Anmälan


Anmälan om deltagande i stämman kan ske  • per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,

  • genom e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com,

  • per fax: 046-36 71 87,

  • på hemsida: www.alfalaval.com, eller

  • per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.


Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst två) uppges. Vid anmälan ska också anges önske­mål om att delta i visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare ska senast vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i original som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Blankett för fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND och finns också tillgänglig på bolagets hemsida, www.alfalaval.com. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person ska dessutom överlämna registreringsbevis senast vid stämman. För att underlätta inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis skickas (dock ej i elektronisk form) in till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att tidigast den 20 april 2015 skicka ett inträdeskort som ska uppvisas vid in­registreringen.


Förslag till dagordning


1.       Stämmans öppnande.


2.       Val av ordförande vid stämman.


3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.


4.       Godkännande av dagordning för stämman.


5.       Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.


6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.


7.       Redogörelse av verkställande direktören.


8.       Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.


9.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovis­ningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2014 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare.


10.     Beslut


(a)       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen;


(b)      om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och av­stämningsdag för vinstutdelningen; samt


(c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.


11.     Redogörelse för valberedningens arbete.


12.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter.


13.     Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.


14.     Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.


15.     Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


16.     Beslut om valberedning.


17.     Stämmans avslutande.


Förslag till beslut


Punkt 2


Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015.


Punkt 10 (b)


Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2014 med fyra (4) kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 27 april 2015. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2015.


Punkt 12 -14


Valberedningens förslag är enligt följande:


Punkt 12:        Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara nio utan supple­anter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.


Punkt 13:        Arvodet till styrelsen föreslås vara 4 850 000 kronor (4 575 000 kronor) att för­delas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bo­laget, enligt följande:

  • Ordförande    


             1 350 000 kronor           (1 250 000 kronor)


  • Övriga ledamöter


                500 000 kronor              (475 000 kronor)

Förutom det föreslagna arvodet till de styrelseledamöter, som är valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, föreslås även att nedan nämnda arvoden ska utgå till de utav dessa ledamöter som är ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De föreslagna arvodena är föl­jande:Tillägg för ordförande i revisionsutskottet            150 000 kronor    (150 000 kronor)
Tillägg för ledamot i revisionsutskottet              100 000 kronor    (100 000 kronor)
Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet                50 000 kronor      (50 000 kronor)
Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet         50 000 kronor      (50 000 kronor)

 Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2014.


Valberedningen föreslår att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Alfa Laval AB och efter skriftlig överenskommelse mellan Alfa Laval AB och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan Alfa Laval AB medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebo­laget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp mot­sva­rande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.


Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.


Punkt 14:        Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Arne Frank, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Lars Renström. Björn Hägglund har förklarat att han avböjer omval


Nyval föreslås av Margareth Øvrum. Margareth Øvrum är 57 år och är sedan 2004 medlem i Statoil ASAs koncernledning. Margareth Øvrum är norsk medborgare och med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Norges tekniska högskola (NTH) i Trondheim. Margareth Øvrum har, innan hon 2011 tillträde sin nuvarande befattning som koncerndirektör med ansvar för teknologi, inköp, projekt och borrning hos Statoil ASA, under 38 år innehaft ett antal ledande befattningar inom Statoil inom teknologi, projekt, produktion, underhåll, hälsa, säkerhet, miljö och inköp samt andra bolag inom olje- och gasindustrin. Samtliga positioner i Norge. Margareth Øvrum har stor erfarenhet från styrelsearbete inom ett antal större bolag och institutioner, t.ex. Storebrand ASA, Ratos AB, Bergens universitet, Elkem AS, Siemens Norge och Norwegian Research Council. Hon är för tillfället ledamot i Atlas Copcos styrelse.


Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger till ordförande i styrel­sen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i för­tid, ska styrelsen välja ny ordförande.


Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redo­gö­relse för valberedningens arbete finns på Alfa Laval AB:s hemsida, www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.


Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorerna Helene Willberg och Håkan Olsson Reising till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Valberedningen föreslår också omval av auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2016.


Punkt 15


Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande be­fattningshavare:


1.    Omfattning


Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för le­dande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett en­skilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattnings­ha­vare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.


2.    Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds


Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en marknadsmässig ersätt­ning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande be­fattningshavare som ska beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor be­träffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för de le­dande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen.


3.    Fast ersättning


Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kom­petens och ansvarsområde.


4.    Rörlig ersättning


Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram.


(i)    Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 30 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.


(ii)   Det långsiktiga incitamentsprogrammet, vilket riktas till maximalt 85 av bolagets högre chefer, däribland bolagets ledande befattningshavare, är avsett att utgöra ett komple­ment till den individuella årliga rörliga ersättningen. Det är styrelsens förslag att även för 2015 implementera ett långsiktigt incitamentsprogram på liknande villkor som de nu löpande programmen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2015 är, liksom de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2012, 2013 och 2014, ett kontantbaserat pro­gram vilket styrs av bolagets vinst per aktie efter att hänsyn tagits till eventuella aktie­återköp. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2015 löper över tre år. Det före­slagna pro­grammet kan generera maximalt 75 procent sammantaget för en treårs­period baserat på deltagar­nas individuella årliga rörliga ersättning. Utbetalning till del­tagarna i programmet sker efter år tre och endast under förutsättning att de fortfarande är anställda vid utbetal­ningstidpunkten.


Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattnings­havare ska föreslås stämman.


5.    Pensionsersättning


En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar för ledande befattningshavare återfinns i not 6 till årsredovisningen för 2014.


Förtida pension utfästs selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Från och med 2006 erbjuds en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om 15 procent av den pensionsgrundande lönen.


För ålderspension, utöver ITP-förmånen, erbjuds sedan 2006 en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent av den pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har också en särskild familjepension som utgör en utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att av­sätta lön och bonus för en temporär ålders- och familjepension.


6.    Icke-monetär ersättning


Ledande befattningshavare har rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård. Alfa Laval kan även i enskilda fall tillhandahålla tjänstebostad.


7.    Uppsägning och avgångsvederlag


Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Alfa Lavals sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt två års­löner.


Punkt 16


Nuvarande valberedning utgörs av Jörn Rausing - Tetra Laval, Claes Dahlbäck - Foundation Asset Management, Lars-Åke Bokenberger – AMF-Pension, Jan Andersson – Swedbank Robur fonder och Ramsay Brufer – Alecta samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Jörn Rausing är ordförande.


Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut om valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas:


att det ska finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämma avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode,


att valberedningen ska utses årligen och bestå av representanter för de, hos Euroclear Sweden AB, fem största direktregistrerade aktieägarna eller annan större aktieägare vilken bolaget äger kännedom om (”Största Aktieägarna”) vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen vid tredje kvartalets utgång kontakta de Största Aktieägarna vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Utöver ägarrepresentanterna kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Om någon av de Största Aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, varvid inte fler än totalt åtta aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Valberedningens ordförande ska vara en ägarrepresentant som samtidigt kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Enskilda aktieägare ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,


att utsedd valberedning ska kvarstå fram till dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, väsentligt minska sitt aktieägande och inte längre vara kvalificerad för en plats i valberedningen ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägares representant entledigas och annan av bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan,


att information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman,


att arvode från bolaget inte ska utgå till valberedningens ledamöter,


att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen,


att valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman, och


att valberedningen ska inför varje årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i instruktionen ovan och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.


Tillgängliga handlingar


Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande rörande förslaget till vinstutdelning enligt punkt 10 (b), revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2014 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt full­ständiga förslag till övriga beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägarna senast den 2 april 2015. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att finnas tillgäng­liga senast vid det ovan angivna datumet på bolagets hemsida, www.alfalaval.com. Valberedningens förslag och dess motiverade
yttrande finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.alfalaval.com.


Antal aktier och röster i bolaget


Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 419 456 315 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar självt inga aktier i bolaget.


Upplysningar på årsstämman


Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan in­verka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bo­lagets förhållande till annat koncernföretag.


__________________________


Lund i mars 2015


ALFA LAVAL AB (publ)


Styrelsen

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: