2024-04-25 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Kommuniké från årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämman i Alfa Laval AB (publ) hölls torsdagen den 25 april 2024 på Stadshallen i Lund. Stämman leddes av Alfa Lavals styrelseordförande Dennis Jönsson och bolagets VD och koncernchef Tom Erixon höll ett anförande om året som gått och den strategiska inriktningen framåt.

I sitt anförande talade Tom Erixon om 2023 – ett år som präglades av såväl utmaningar som rekordhög försäljning och orderingång drivet av en stark efterfrågan för mer hållbara lösningar inom Alfa Lavals samtliga tre divisioner. Anförandet berörde vidare vikten av att fortsätta investera för framtiden genom ökade satsningar inom forskning och utveckling, ny kompetens och produktionskapacitet för att leda utvecklingen inom bolagets teknologiområden och stödja såväl Alfa Laval som bolagets kunder i arbetet med minskad klimatpåverkan.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 7,50 kronor per aktie. Det beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 29 april 2024, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara nio, utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter beslutades vara två.

Årsstämman beslutade om omval av Dennis Jönsson, Finn Rausing, Henrik Lange, Jörn Rausing, Lilian Fossum Biner, Ray Mauritsson, Ulf Wiinberg, Anna Müller och Nadine Crauwels i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Dennis Jönsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av den auktoriserade revisorn Andreas Troberg och om nyval av den auktoriserade revisorn Hanna Fehland till bolagets revisorer, samt om omval av de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året.

Arvoden och ersättningar

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 2 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 680 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för utskottsarbete utgå med 325 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 160 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 80 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Fullständigt protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.alfalaval.com.
 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: