2023-04-25 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Kommuniké från årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämman i Alfa Laval AB (publ) hölls tisdagen den 25 april 2023 på Scandic Star Hotell i Lund. Stämman leddes av Alfa Lavals styrelseordförande Dennis Jönsson och bolagets VD och koncernchef Tom Erixon höll ett anförande om året som gått och den strategiska inriktningen framåt.

I sitt anförande talade Tom Erixon om 2022 – ett år som präglades av såväl utmaningar som rekordhög försäljning och orderingång drivet av en stark efterfrågan för mer hållbara lösningar inom Alfa Lavals samtliga tre divisioner. Anförandet berörde vidare vikten av att fortsätta investera för framtiden genom ökade satsningar inom forskning och utveckling, ny kompetens och produktionskapacitet för att leda utvecklingen inom bolagets teknologiområden och stödja såväl Alfa Laval som bolagets kunder i arbetet med minskad klimatpåverkan.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie. Det beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 27 april 2023, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara nio, utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter beslutades vara två.

Årsstämman beslutade om omval av Dennis Jönsson, Finn Rausing, Henrik Lange, Jörn Rausing, Lilian Fossum Biner, Ray Mauritsson och Ulf Wiinberg samt om nyval av Anna Müller och Nadine Crauwels i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Dennis Jönsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av den auktoriserade revisorn Karoline Tedevall och om nyval av den auktoriserade revisorn Andreas Troberg till bolagets revisorer, samt om omval av de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året.

Arvoden och ersättningar

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 650 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för utskottsarbete utgå med 300 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2021.

Årsstämman beslutade även att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 550 508  egna aktier som innehas av Alfa Laval AB, varigenom aktiekapitalet minskar med 1 485 377,34  kronor.

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om ökning av aktiekapitalet med 1 485 377,34 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Fullständigt protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.alfalaval.com.
 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: