2023-10-25 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2023

Höjdpunkter        

  · Orderingången ökade med 12 procent till MdSEK 17,0 (15,2).
  · Nettoomsättningen ökade med 20 procent till MdSEK 15,8 (13,2).
  · Justerad EBITA ökade med 36 procent till MdSEK 2,6 (1,9), motsvarande en marginal om 16,7 (14,7) procent.
  · Kassaflöde från rörelseverksamheten om MdSEK 2,9 (0,7).
  · Resultat per aktie om SEK 4,29 (2,92).

Sammanfattning

Tredje kvartalet
Orderingången ökade med 9 procent* till MSEK 17 032 (15 202).
Nettoomsättningen ökade med 16 procent* till MSEK 15 768 (13 184).
Justerad EBITA**: MSEK 2 626 (1 934).
Justerad EBITA-marginal**: 16,7 (14,7) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 345 (1 581).
Nettoresultat: MSEK 1 781 (1 225).
Resultat per aktie: SEK 4,29 (2,92).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 932  (670).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 230 (120).

Första nio månaderna
Orderingången ökade med 20 procent* till MSEK 53 822 (42 878).
Nettoomsättningen ökade med 22 procent* till MSEK 45 759 (35 651).
Justerad EBITA**: MSEK 7 391 (5 709).
Justerad EBITA-marginal**: 16,2 (16,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 6 396 (4 417).
Nettoresultat: MSEK 4 811 (3 309).
Resultat per aktie: SEK 11,56 (7,89).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 5 278 (1 629).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 550 (250).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-327).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 19,4 (18,2).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,19 (1,50).
* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det fjärde kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir ungefär samma som i det tredje kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (20 juli 2023): ”Trots en inbromsande konjunktur förväntas efterfrågan i Alfa Lavals slutmarknader vara fortsatt oförändrad, men påverkad nedåt av tredje kvartalets säsongsvariationer.”

Q3 2023 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 27.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: