2023-02-02 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2022

Höjdpunkter

•    Orderingång om MdSEK 15,8, motsvarande 16 procent organisk tillväxt. Fortsatt positiv efterfrågan i alla tre divisionerna.
•    Nettoomsättning om MdSEK 16,5, motsvarande 14 procent organisk tillväxt. Rekordomsättningen supporterades av förbättrade försörjningskedjor.
•    Justerad EBITA om MSEK 2 520, motsvarande 27 procent tillväxt och en marginal om 15,3 procent.
•    Ökade investeringar för att stödja framtida tillväxt, estimerat till MdSEK 2,5-3,0 per år.
 

Sammanfattning

Fjärde kvartalet

Orderingången ökade med 23 procent* om MSEK 15 767 (11 651). 
Nettoomsättningen ökade med 30 procent* till MSEK 16 484 (11 692). 
Justerad EBITA**: MSEK 2 520 (1 992).
Justerad EBITA-marginal**: 15,3 (17,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 762 (1 861).
Nettoresultat: MSEK 1 260 (1 478).
Resultat per aktie: SEK 3,00 (3,51).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 662 (1 411). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 150 (50).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -440 (-).

Helåret

Orderingången ökade med 18 procent* till MSEK 58 645 (45 718). 
Nettoomsättningen ökade med 18 procent* till MSEK 52 135 (40 911). 
Justerad EBITA**: MSEK 8 229 (7 114).
Justerad EBITA-marginal**: 15,8 (17,4) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 6 179 (6 142).
Nettoresultat: MSEK 4 569 (4 801).
Resultat per aktie: SEK 10,89 (11,38).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 291 (5 264). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 400 (-50).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -767 (-192).
Avkastning på sysselsatt kapital (%)**: 17,3 (20,0).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr**: 1,47 (0,87).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.
 
Utsikter för det första kvartalet
 
”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2022): ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir ungefär samma som i det tredje kvartalet.”

 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 6,00 (6,00) per aktie.

Q4 2022 rapporten har granskats översiktligt av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 27.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post: johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 
Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress: 
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: