2022-04-26 Finansiella nyheter

Kommuniké från årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämman i Alfa Laval AB (publ) hölls tisdagen den 26 april 2022 på Scandic Star Hotell i Lund. Stämman leddes av Alfa Lavals styrelseordförande Dennis Jönsson och bolagets VD och koncerchef Tom Erixon höll ett anförande om året som gått och den strategiska inriktningen framåt.

I sitt anförande talade Tom Erixon om 2021 – ett år som karaktäriserades av stark ordertillväxt drivet av en global återhämtning och en stark efterfrågan för mer hållbara lösningar inom Alfa Lavals samtliga tre divisioner. Anförandet berörde vidare vikten av att fortsätta investera för framtiden genom ökade satsningar inom forskning och utveckling, ny kompetens och produktionskapacitet för att leda utvecklingen inom bolagets teknologiområden och stödja såväl Alfa Laval som bolagets kunder i arbetet med minskad klimatpåverkan.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning
Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie. Det beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 28 april 2022, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 maj 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara åtta, utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter beslutades vara två.

Lilian Fossum Biner, Maria Moræus Hanssen, Dennis Jönsson, Henrik Lange, Ray Mauritsson, Finn Rausing, Jörn Rausing , och Ulf Wiinberg och omvaldes i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Dennis Jönsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer och auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Andreas Mast till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året.

Arvoden och ersättningar

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 1 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 635 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för utskottsarbete utgå med 300 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 5 579 492 egna aktier som hittills återköpts inom ramen för Alfa Lavals återköpsprogram, varigenom aktiekapitalet minskar med 14 854 300 kronor.

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om ökning av aktiekapitalet med 14 854 300 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Årstämman beslutade att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till årsstämman 2023 förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent (5%) av icke återköpta aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall.

Fullständigt protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.alfalaval.com.

For more information please contact:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: