2022-01-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval avyttrar resterande aktier i Neles Oyj

Den 14 januari 2022 slutförde Alfa Laval försäljningen av samtliga resterande aktier i Neles Oyj. 

Som en del av ett offentligt kontanterbjudande 2020 förvärvade Alfa Laval ett totalt innehav om 12,7 miljoner aktier i Neles Oyj. Under hösten 2021 sålde Alfa Laval cirka 5,7 miljoner aktier. Den 14 januari 2022 sålde Alfa Laval samtliga resterande aktier i Neles Oyi.

Nettolikviden från försäljningen av det totala innehavet av aktier i Neles Oyj uppgår till 170,3 MEUR och realisationsvinsten före skatt uppgår till 24,0 MEUR. Realisationsvinsten redovisas som en del av övrigt totalresultat och påverkar därmed inte nettoresultatet.

J.P. Morgan har varit rådgivare åt Alfa Laval under avyttringsprocessen.

For ytterligare information:
Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobil: +46 730 46 30 90

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: