2022-10-25 Finansiella nyheter by Cision Sverige AB

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2022

Fortsatt stark efterfrågan
       
•    Orderingång om MdSEK 15,2, motsvarande 13 procent organisk tillväxt.  Fortsatt hög efterfrågan inom alla tre divisionerna.
•    Nettoomsättning om MdSEK 13,2, motsvarande 11 procent organisk tillväxt. Omsättningen växte till följd av delvis mer stabila försörjningskedjor.
•    Justerad EBITA om MdSEK 1 934, motsvarande en tillväxt om 4 procent och en marginal om 14,7 procent.
•    Omstruktureringsprogram lanserat för att justera kapacitetsobalanser inom Marine- och Energy-divisionerna.

Sammanfattning

Tredje kvartalet

Orderingången ökade med 19 procent* till MSEK 15 202 (11 680). 
Nettoomsättningen ökade med 17 procent* till MSEK 13 184 (10 275). 
Justerad EBITA**: MSEK 1 934 (1 854).
Justerad EBITA-marginal**: 14,7 (18,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 581 (1 567).
Nettoresultat: MSEK 1 225 (1 226).
Resultat per aktie: SEK 2,92 (2,91).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 670 (1 469). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 120 (0).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-).

Första nio månaderna

Orderingången ökade med 17 procent* till MSEK 42 878 (34 067). 
Nettoomsättningen ökade med 13 procent* till MSEK 35 651 (29 219). 
Justerad EBITA**: MSEK 5 709 (5 122).
Justerad EBITA-marginal**: 16,0 (17,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 417 (4 281).
Nettoresultat: MSEK 3 309 (3 323).
Resultat per aktie: SEK 7,89 (7,87).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 629 (3 853). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 250 (-100).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -327 (-192).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,2 (18,3).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,50 (1,07).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.
 
Utsikter för det fjärde kvartalet
 
”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir ungefär samma som i det tredje kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (20 juli 2022): ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”

Q3 2022 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 26.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post: johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 
Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress: 
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: